sobota, 11 marca 2017

Wołyń


Powrót na Ukrainę.

Dzisiaj trochę o Wołyniu, krótka historia,herby i znaczki.

Wołyń (ukr. Волинь) kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy.
Po podziale dzielnicowym Rusi Kijowskiej od 1199 roku na ziemiach Wołynia istniało księstwo włodzimierskie ze stolicą we Włodzimierzu.

 
Najwybitniejszym jego władcą, w latach 12011264, był Daniel Halicki (od roku 1253 król Rusi), który doprowadził do połączenia księstwa włodzimierskiego z księstwem halickim 

 tworząc Ruś Halicko-WołyńskąPo najazdach mongolskich 12401241, Wołyń stał się terenem postępującej rywalizacji polsko-litewskiej. Ostatecznie został podzielony między Królestwo Polskie i Wielkim Księstwem Litewskim
Włodzimierz został zajęty w 1366 przez króla Kazimierza Wielkiego
W 1429 w Łucku odbył się zjazd monarchów europejskich.

W 1566 zostało utworzone województwo wołyńskie ze stolicą w Łucku.
 

 Od 1569 na mocy unii lubelskiej Wołyń został przyłączony w całości przez króla Zygmunta II Augusta 
do Korony Królestwa Polskiego. Obejmował tereny województwa wołyńskiego oraz część kijowskiego prowincji małopolskiej

W 1772 w wyniku I rozbioru Polski południowy fragment znalazł się w granicach Austrii.

Nazwa Lodomeria używana jako uzupełnienie nazwy Galicja była związana  z austriackimi pretensjami 
 do ziemi włodzimiersko-wołyńskiej. 
 
Herb Lodomerii
 
Władcy węgierscy tytułowali się łacińską nazwą podległych sobie terytoriów: rex Galiciae et Lodomeriae, Galiciae-Lodomeriaeque rexkról Halicza i Włodzimierza a za jej pośrednictwem Habsburgowie.Po II rozbiorze (1793)  podzielony nową granicą między Rzecząpospolitą a Cesarstwem Rosyjskim
Pozostała część w granicach Rosji po III rozbiorze w 1795, jako gubernia wołyńska ze stolicą

 w Żytomierzu.


Herb guberni wołyńskiej

W okresie I wojny światowej w latach 1915–1916 na terenie Wołynia toczyły się ciężkie walki pozycyjne.

Zachodnia część Wołynia na mocy Traktatu Ryskiego z 18 marca 1921 została prawnie przyłączona 
do Polski, lecz faktycznie należał do RP od maja 1919.
W 1921  powstało  województwo wołyńskie ze stolicą w Łucku .
 
Największymi miastami Wołynia w granicach II RP w 1931 były kolejno Równe, Łuck, Kowel,
 

Po agresji wojsk ZSRR z 17 września 1939 Wołyń włączono do Ukraińskiej SRR 
(utworzono obwody: łucki i rówieński).Po ataku III Rzeszy na ZSRR w roku 1941 Wołyń został zajęty przez wojska niemieckie.
W Równem ustanowiono stolicę Komisariatu Rzeszy „Ukraina”.

Region stał się terenem aktywnej działalności OUN i UPA, dążących do utworzenia państwa ukraińskiego
 pod protektoratem Niemiec.

Od lutego 1943 do stycznia 1944 – ze szczególnym nasileniem w lecie 1943 – dochodziło do czystek etnicznych, czyli zorganizowanego ludobójstwa na ludności polskiej – 

wymordowano ok. 50–60 tys. PolakówOd 1945 Wołyń znajdował się w granicach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej –
 części składowej ZSRR.
 Po II wojnie światowej ocaleni Polacy (ok. 200 tysięcy) zostali wysiedleni przez sowieckie władze ukraińskie, głównie na Śląsk i Ziemie Odzyskane
Na ich miejsce osadzano ludność ukraińską wysiedlaną z terenów wschodnich województw RP: rzeszowskiego i lubelskiego, a także ze wschodniej i centralnej Ukrainy.

Od 1991 w niepodległej Ukrainie. Obszar przedwojennego województwa wołyńskiego obejmuje 
obecnie dwa obwody: wołyński ze stolicą w Łucku i rówieński ze stolicą w Równem, oraz część tarnopolskiego (Krzemieniec).                                                      ************************

                                 Obwód Wołyński
  
 Mi 398

Herb obwodu wołyńskiego  przyjęty w 1997 r przedstawia w polu czerwonym tarczy srebrny krzyż. 


Znak krzyża jako symbol Wołynia występował od XV wieku na pieczęciach wielkich książąt litewskich

Po włączeniu Wołynia do Korony, krzyż uzupełniony orłem umieszczonym na tarczy w skrzyżowaniu

 ramion krzyża był herbem województwa wołyńskiego.
W czasach zaboru rosyjskiego sam krzyż był herbem guberni wołyńskiej.bl 124


                                           *******************************************
                                               Obwód rówieński


Mi 656

  Na znaczku herb obwodu przyjęty 11 grudnia 2001,  przedstawia na tarczy dwudzielnej w pas w głowicy 
w polu czerwonym srebrny krzyż, a w polu dolnym zielonym otwartą Biblię, szablę i pióro.


Obecny herb obwodu rówieńskiego przyjęty 9 sierpnia 2005 przedstawia w polu czerwonym 
srebrny krzyż kawalerski.

            *****************************

                                 Herby miast. 

                                      Łuck
              Jedno z najstarszych miast  na Wołyniu. 
               Pierwsza  wzmianka pochodzi z 1085 r (gród Łuczesk).


Herb od 2007 r.
  W herbie postać św. Mikołaja.

 Poprzednie herby miasta.

       
1998-2007

1938

 1911

                                                                   *************

W 1429 na zamku w Łucku odbył się trwający od 6 stycznia przez 13 tygodni zjazd monarchów europejskich. Wśród obecnych w Łucku władców byli: wielki książę litewski – Witold; król Polski – Władysław II Jagiełło
 z królową Zofią; cesarz niemiecki – Zygmunt Luksemburski z cesarzową; król duński – Eryk VII;
 wielki książę moskiewski – Wasyl Wasyliewicz (zięć Witolda); wielki mistrz zakonu krzyżackiego – 
Russdorff; wielki mistrz kawalerów mieczowych – Zygfryd; legat papieski; metropolita Rusi – 
Focyusz, chanowie Tatarów perekopskich i zawołżańskich; hospodar Wołoszczyzny; książęta mazowieccy, pomorscy, śląscy, twerscy i odojewscy, posłowie Cesarza Bizantyjskiego, Jana VIII Paleologa.
 Przedmiotem obrad był projekt obrony przeciwko grożącej Europie potędze Imperium Ottomańskiego. 


1832. Litwa .Mi 338

***
Równe
                    Wzmiankowane w 1282 r. Prawa miejskie   pod koniec. XV w.
                            Od 1723 r do Lubomirskich (ośrodek ich dóbr na Wołyniu).
Po rozbiorze Polski Równe znalazło się w 1793 w zaborze rosyjskim.
  W II poł. XIX wieku  zamieniono je w twierdzę.
W latach 1919–1939 miasto ponownie należało do Polski.
1939-1941 -został zaanektowany przez ZSRR jako część Ukraińskiej SRR.
Od 28 czerwca 1941 do początku 1944 pod okupacją niemiecką.
                W  1945 Równe,  zostało odłączone od Polski i włączone do Ukraińskiej SRR,
 od 1991 należy do państwa Ukraina.

Herb miasta

Herb od 1990 r.

Dubno
Mi 392
Znaczek wydany z okazji 900 rocznicy miasta Dubno z herbem przyjętym w 1995 r.
Jest to  odmiana herbu   kniaziów Ostrogskich. 
         Dubno (ukr. Дубно) – miasto na Ukrainie, w obwodzie     rówieńskim, nad Ikwą 
 (dorzecze Prypeci)


                                    Ostróg

Mi 382  900 lat miasta Ostróg.

Ostróg (ukr. Острог - Ostroh) - miasto na Ukrainie (obwód rówieński), nad rzeką Horyń 
przy ujściu Wilii, dawna rezydencja książąt Ostrogskich.
Do 1945 w Polsce, w województwie wołyńskim, w powiecie zdołbunowskim.
 

***********

Znaczki Lubomla.

Jeden  znaczek z  11 - znaczkowej serii znaczków poczty miejskiej Lubomla z 1918 roku.
Napisy na znaczku po niemiecku,polsku,ukraińsku i hebrajsku.
Znaczki zamówiono we wrześniu 1918 roku w Pradze.
Zostały wydrukowane,ale nie wprowadzono ich do obiegu.

Luboml (ukr. Любомль) - miasto na Ukrainie i stolica rejonu w obwodzie wołyńskim.
Za II RP miasto było siedzibą wiejskiej gminy Luboml.


********************


Kolejny post - obwód chmielnicki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz