sobota, 30 września 2023

Jazowsko

                                  – wieś  w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko,

                     ( 8 km na pd.-wsch.od Łącka, ok.12 km na zach od Starego Sącza )

                                       na wys.ok 330 m n p m ,nad Dunajcem,

                        poniżej przełomu rzeki, która przewija się pomiędzy masywem Lubania 

                                                    i lesistym pasem Radziejowej   

                                        

                      Największa po Łącku wieś w gminie ( 1,7 tyś. mieszkańców)

                                                Powierzchnia - 7,87 km²

                   W skład wsi Jazowsko administracyjnie wchodzi 39 części, m.in.:

               Zawieśnia,  Ptaszniki, Migostów, Dołki, Gruszów, Chałupina, Sopatówka

                   , Potoki, Stece, Za Górką, Nowakówka, Za Cmentarzem,

             Obłazy, Krawędy, Bielówka Niżna, Leonówka, Bielówka Wyżna, Podgwizdówka,

                                                 Pasternik, Turchałówka.

                                                   

                                                                  *********

            Nazwa wsi  wywodzi się od jazu  zapory, stawianej w poprzek rzeki dla zatrzymania

                                           i odłowienia przepływających łososi.            

                              Połów tej cennej ryby zastrzeżony był dla dworu

                 Jaz istniał jeszcze w XVIII w.  niszczyły go powodzie lub on sam powodował

                                    groźne rozlewiska wód po okolicznych polach.

                 Nazwę miejscowości w zlatynizowanej staropolskiej formie Jazowszko wymienia

            w latach (1470–1480) Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis

                                                                              *********

    

                                                 
  Nieformalny herb Jazowska (od 2019 r)

                      Srebrne lilie i błękitne pole tarczy   nawiązuje do wezwania miejscowego

                                     kościoła parafialnego -  Narodzenia NMP z XVIII w.                     

                        Podkowa ze złotym krzyżem -  nawiązuje do najstarszego (1286) znanego 

                                        herbu  szlacheckiego z tego terenu  -Pobóg

                                  (  Mściwój  i Piotr, synowie Mirosława, herbu Pobóg. )

                                                                        ****                                                                                                     

                                        Jazowsko zaczęło istnieć ok. poł. XIII w  (1225)

                                   Pierwszy dokument wspominającym wsi pochodzi z 1310 r.,

                                  Prowadzono tu gospodarkę rolną, leśną, rybacką i flisacką.

                        Wieś stanowiła od średniowiecza własność rycerską,potem szlachecką,

                                     z pocz. XVII w dostał się w ręce magnackie

                        rodu Lubomirskich, następnie Sanguszków i Tyszkiewiczów

                W skład  klucza dóbr jazowskich  poza Jazowskiem wchodziły wsie Gruszów, Obidza,

                                  Brzyna i kilka okolicznych małych przysiółków

                                   

                                Od 1770 r  - 1918    w zaborze austriackim  (Galicja)

                                                  Jasowsko -w cyrkule sądeckim

                                                1855  -  w powiecie starosądeckim

                                              od 1867 -w powiecie nowosądeckim

                                                gmina Jazowsko z Gruszowem                                           

                                     Obszar  dworski   (1136 mórg austriackich) z młynem, 

                                                        gorzelnią i tartakiem parowym 

                            

                                                                  Jazowsko mapa z 1855 r

                             1875 -zakup dóbr jazowskich  przez żydowską spółkę

                                               „Ader et Robinson "  

                                   W 1894 r   Michał Ader. uruchomił  fabrykę mebli giętych

                                         , gdzie produkowano towary na eksport.                                               

                         W trakcie wojny Niemcy przejęli fabrykę, a jej produkcję przestawili

                                na potrzeby wojskowe. 

                           Została spalona przez partyzantów radzieckich w grudniu 1944 r.

                    Dla robotników Ader zbudował osiedle mieszkalne „Opiłówka  (Opijówka)  

                                                                    ******

                                      

                                                  Od 1920 w woj. krakowskim

                    W okresie międzywojennym i zaraz po II wojnie światowej planowano budowę 

                    zapory wodnej  Brzyna–Jazowsko, stanowiącej element tzw. „kaskady Dunajca”   

              Na wstrzymanie decyzji o budowie wpłyną argument o konieczności utrzymania 

                     w rejonie Łącka stabilnego klimatu,niezbędnego dla  zagłębia owocowego .

          

                                                  Od  1934 w gminie zbiorowej  Łącko

                                                 1939-1945  okupacja niemiecka (GG)

                  1949-  propozycja utworzenia gminy Jazowsko (Jazowsko, Brzyna,Obidza, Kadcza)

                     1954 -1972  Gromada Jazowsko (Jazowsko,Brzyna,Obida i Kadcza)                                  

                                                       1975 -1989 w woj. nowosądeckim

                                                         1.I.1999 - w woj. małopolskim

                                              w   powiecie  nowosądeckim  ,gmina Łącko
           

                                                                          **********

                                                     Znaczki pocztowe

                              Jazowsko obsługiwała  stacja pocztowa z Łącka  ( powstała w 1853)

                                     Placówka pocztowa w Jazowsku  powstała w 1891 r 

                                   Obecnie.-  wieś obywa się bez  placówki pocztowej

                                                                         *****

                                                                    Znaczki Austrii

                                                                   1.VI. 1850- 20.I.1919

                                                        Znaczek z ces. Franciszkiem Józefem 

                                                                    skasowany w Łącku

                                                                       *******

                                                                Znaczki Polski

                                                           styczeń 1919-1939, od 1945                                                                           ********
    


                                                   Łosoś -ryba której odłów (jaz) dał nazwę  

                                                                       miejscowości

                                                         

                                                                           *****

                                                     Znaczki okupacyjne niemieckie (GG )

                                                                       XII. 1939 - I.1945


.                                                                           *********

poniedziałek, 25 września 2023

Przyczółek bratysławski

                                                          Przyczółek bratysławski 

                                                    słow. Bratislavské predmostie

                                                             węg. Pozsonyi hídfő

                                  niem. Pressburger (Bratislavaer) Brückenkopf

                     dawna potoczna nazwa jedynej części Słowacji (wcześniej – Czechosłowacji)

                          położonej na południe od Dunaju. W całości leży w granicach Bratysławy

                                                  


                 Przyczółek bratysławski powstał w wyniku rozbioru Królestwa Węgier na mocy

                         traktatu w Trianon. 

                      14 sierpnia 1919 wojsko czechosłowackie zajęło leżącą na południowym

                            brzegu Dunaju, naprzeciwko Bratysławy, wieś Petržalka

                                          (węg. Pozsonyligetfalu, niem. Engerau).

             Na żądanie delegacji czechosłowackiej na konferencji pokojowej w Wersalu przyznano

                               ten teren Czechosłowacji.

                 Powodem było to, że mieszkańcy Bratysławy mieli tu ogrody, pola uprawne i letniska. 

                   Przed przyłączeniem do Czechosłowacji teren ten należał do komitatu Pozsony

                                

                      Po rozbiorze Czechosłowacji 10.X. 1938 Petržalka (wraz z Devínem po drugiej

                                 stronie Dunaju) została przyłączona do Niemiec                                    

                                                            

                                .     W maju  1945 powróciła do odtworzonej Czechosłowacji.

               Na konferencji pokojowej w Paryżu delegacja czechosłowacka ze względów 

                           strategicznych   żądała powiększenia przyczółka o kolejnych

                         pięć wsi:  Rusovce , Jarovce , Čunovo , Rajka  i Bezenye                             

                                   z węgierskiego komitatu Moson.                                               


                Pokój paryski z 10 lutego 1947 przyznał Czechosłowacji trzy pierwsze miejscowości

                                               i pozostawił dwie ostatnie przy Węgrzech. 

 

                                Po wejściu pokoju paryskiego w życie 15 października 1947 

                                 przyczółek bratysławski   powiększono  w ten sposób o 65 km²

                                                           , do dzisiejszych 94 km²

                                        

 .               W 1946 włączono do Bratysławy Petržalkę, a w 1972 Jarovce, Rusovce i Čunovo.

                             Obecnie przyczółek bratysławski stanowi powiat Bratysława V, 

                       dzielący się na cztery dzielnice:  Petržalka, Jarovce, Rusovce i Čunovo.

                                      

                                                                                *****

                                                                       Dzielnica Petržalka

                                                           Bratislava – mestská časť Petržalka

                                    Największa dzielnica mieszkaniowa,  leży na prawym brzegu Dunaju

                                                                         Herb dzielnicy

      
                                                                       od 16.II.1993 r

                                                              nawiązuje do pieczęci z 1832 r

                                                    Herb symbolizuje założony tu  w 1776 r park

                                                      na dotychczasowych terenach myśliwskich.

                                                  Jest to jeden z najstarszych parków w Europie. 

                                                                               ****

                                                                 Poprzednia wersja herbu                                                                              *****

                                                                       Flaga dzielnicy

                                                                     ********

                      Pierwsza wzmianka pochodzi z 1225 –  osada zwana  Flantschendorf

                  Na przełomie średniowiecza i renesansu – pojawiła się po raz pierwszy niemiecka

                    nazwa  Engerau, występująca także jako Ungarau (w wolnym tłumaczeniu

                         „węgierska wieś”)           

                Węgierskie nazwy zaczęły występować dopiero w XIX wieku – w 1863 Ligetfalva

                  przekształcone później na Ligetfalu (stosowane także z przedrostkiem Pozsony-).

 W 1891 miejscowość poprzez Most Franciszka Józefa (obecnie Stary Most) zyskała połączenie 

z Bratysławą i Szombathely, a tuż przed I wojną światową z Wiedniem dzięki Pressburger Bahn

 

                             15.VIII.1919- X,1938  w Czechosłowacji

                           10.X.1939 -IV.1945  włączenie do Niemiec

              W kwietniu 1945 Armia Czerwona zajęła Petrzalkę i ta ponownie znalazła

                                     się w Czechosłowacji, 

                                   a 1.IV.1946 stała się jedną z dzielnic Bratysławy.

                                                                        *******

                                                           Dzielnica Jarovce

                                                 Bratislava – mestská časť Jarovce

                                 dzielnica Bratysławy położona w południowej części miasta

                                                  11 km od centrum Bratysławy

                                                               Powierzchnia-21,342 km² 

                                                                        Herb dzielnicy

                                                                              od 1994. 

                                                                        Flaga dzielnicy

                                                                

        

            Osadę założyli Chorwaci, uciekający w XVI przed Turkami ze swoich ojczystych stron 

                           i przesiedlani w okolice Bratysławy przez swoich panów. 

                           Miejscowość nazwali Chorvatska VesHorváth falu

                 Stąd wzięły się także nazwy niemieckie (Kroatisch-Jarendorf, Kroatisch-Jándorf

.                      W XVIII wieku obok społeczności chorwackiej pojawili się Niemcy i Węgrzy 

                       Na Węgrzech Jarovce leżały w komitacie Moson (niem. Wieselburg),

                         po reformie administracyjnej w 1925 w komitacie Győr-Moson-Pozsony, 

                                        a w latach 1945–1947 – Győr-Moson. 

 

                    W 1947 po paryskim traktacie pokojowym przyłączono je do Czechosłowacji 

                               wraz z sąsiednimi wsiami Rusovce (Oroszvár) i Čunnovo 

                        W latach 1947–1950 Jarovce należały administracyjnie do Rusovców,

                           a od 1950 jako samodzielna wieś do powiatu Bratislava-vidiek.

                                    W 1972 -włączono je w granice Bratysławy.

                                                                                              ******

                                                                                   Dzielnica Rusovce

                                                Bratislava – mestská časť Rusovce

                                  dzielnica Bratysławy położona na prawym brzegu Dunaju

                                                     12 km od centrum  Bratysławy

                                                              Powierzchnia-  25,56 km²

                                                                        Herb dzielnicy

                                                                      od 4 .VI.1998 r
                                              
                            Herb nawiązuje do   herbu ostatnich  właścicieli (w l.1906-1945)
                          neogotyckiego  pałacu w Rusovcach - rodziny  Elmera i Stefanii  Lónyay

                                                      (  Elemér Ödön Lónyay de Nagy-Lónya i Vásáros-Namény)

                                                                      Flaga dzielnicy


                                                         Pierwsza pisana wzmianka 1208 r

                              Nazwa pochodzi od średniowiecznego zamku, który istniał od XIII w

                                         w miejscu dawnej Gerulaty. rzymskiej osady z I w n .e

.                                 Później ustaliły się nazwy Oroszvár, Karlburg i Rosvar.

                           W 1925 Rusovce włączono do nowo utworzonego komitatu 

                                                    Győr-Moson-Pozsony,

                                  a w latach 1945–1947 leżały w komitacie Győr-Moson.

                            Od 1 stycznia 1972 zostały włączone w granice administracyjne Bratysławy –

                                                   obecnie znajdują się w powiecie Bratysława V.

                                                                        ******

                                                              Dzielnica Čunovo

                                                    Bratislava - mestská časť Čunovo

                                            Położona na prawym brzegu Dunaju

                                                          18 km od centrum Bratysławy

                                         Znajduje się tuż przy granicy węgierskiej i austriackiej, 

                            oraz w pobliżu zbiornika wodnego Gabčíkovo (Vodné dielo Gabčíkovo).

                                                   Powierzchnia -18,6 km²

                                                         Herb dzielnicy

                                                                             od 1994.

                                                Nawiązuje do pieczęci z 1689 r

                                                              ***

                                      Po raz pierwszy wzmiankowane w 1232 r - Chun

                         Była miejscowością na granicy pomiędzy Dolnymi a Górnymi Węgrami

                                           W XVI wieku we wsi osiedlili się Chorwaci                                             

                             Miejscowy majątek w   1905 kupił  hrabia Elemér Lónay (1863-1945)                                  

                               drugi małżonek arcyksiężnej Stefanii Koburg (1864-1945)                                                                

                                   Od 1972 Čunovo jest jedną z dzielnic stolicy Słowacji,

                                               najbardziej wysuniętą na południe

 


                                                        *********

                                                     Znaczki pocztowe

                                                      Znaczki Austrii

                                                           1850-1871


                                                             *******

                                                       Znaczki Węgier

                                                          1871-1946


                                                                  Zn. skasowane w Oroszvár (Rusovce)

                                                             Rajka

                                                          ******

                                                 Znaczki Czechosłowacji

                                                 1919-1938,1945-1992

Znaczki czechosłowackie skasowane węgierskim datownikiem

                                           

   

                                                              *****

                                                       Znaczki Niemiec

                                                       X.1938- V.1945

                                                                  Engerau an der Donau

                                                            ******

                                                     Znaczki Słowacji

                                                            od 1993 r

                                                       

                                

                                          Zapora i elektrownia na Dunaju, na granicy węgiersko-słowackiej

                           W 1993 stopień wodny pod nazwą Gabčíkovo/Čunovo został ukończony.

                                                                            ******


.