czwartek, 20 stycznia 2022

Nowe polskie miasta w 2022 r cz. 1

         

                                 Od 1 stycznia 2022 r. w Polsce przybyło 10 miast

                     Pruszcz , Izbica,Lutomiersk, Bolimów, Cegłów,  Nowe Miasto

                                    , Jedlina-Letnisko,Olsztyn, Iwaniska, Kaczory                                            

 
                                                                       ********

                                                                   Pruszcz                                    

                               miasto  w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim

                                                Miasto jest siedzibą gminy Pruszcz.

                                                    Herb

                                                  przyjęty 10.X.2002


                                  w polu zielonym między dwiema podkowami srebrnymi barkami ku sobie

                                                w pas miecz  srebrny ostrzem w dół.

                                                                         Flaga


                                                     do 1309 należały do Polski

                         1309- 1466 w Państwie   Krzyżackim , w   komturstwie świeckim.

                     W 1367 Pruszcz  (Prust) otrzymał prawa miejskie z rąk krzyżackich                                

                    W 1772 w wyniku I rozbioru Polski miasto znalazło się w granicach Prus.

                                       W 1867   Pruszcz stracił prawa miejskie

                                           1920 w granicach niepodległej Polski

                                                        1934-1954   Pruszcz siedzibą gminy.      

                                

                                               Od 1957  w województwie bydgoskim

                                         Od 1999   w woj. kujawsko-pomorskim

                                   Od 1 stycznia 2022 r.  ponownie odzyskał prawa miejskie

 

                           

                           Pruszcz znajduje się ok. 30 km od Bydgoszczy, 21 km od Świecia 

                                                                i 20 km od Koronowa

                                                                       *******

                                                                  Izbica

                               – miasto w woj. lubelskim, w powiecie krasnostawskim, 

                                               12 km na południe od Krasnegostawu

                                                             . Siedziba gminy Izbica.

                                                                           Herb

                                                    wg. statutu Gminy Izbica   z 2003 r

                                  krzyż kawalerski koloru czerwonego na białym polu tarczy

 

                         Izbica leży w dawnej ziemi chełmskiej na historycznej Rusi Czerwonej

                                           Uzyskała lokację miejską w 1750 roku, 

                                            pozbawiona prawa miejskiego w 1869 roku

                                                    od 2022 jest ponownie miastem

 


                                                                  ******

                                                       Lutomiersk                                           

                         miasto w woj. łódzkim, w powiecie pabianickim, nad Nerem

                                             Siedziba gminy Lutomiersk                                        

                                                                    Herb

                                             

                           przyjęty uchwałą Nr VII/63/2003 Rady Gminy Lutomiersk  

                                                     z dnia 14 czerwca 2003

        w polu zielonym późnogotyckiej tarczy herbowej centaura kroczącego (półkonia barwy białej

                o żółtych kopytach, półczłowieka o barwie naturalnej tj. cielistej o włosach żółtych),

                     mierzącego z łuku o barwie żółtej strzałą o barwie żółtej za siebie w kierunku 

                            własnego ogona, zakończonego łbem węża o oku barwy żółtej

                         Herb "Centaur" miał nadać miastu Lutomiersk król Zygmunt Stary

                                       Znana jest pieczęć z tym herbem z lat 1533-35.

                                                                          Flaga


                                . Lutomiersk leży w historycznej ziemi sieradzkiej

                         Uzyskał lokację miejską w 1274 roku, zdegradowany w 1870 roku

                                                  od 2022 ponownie miasto

                                                                       *******

                                                                 Bolimów                                        

                 miasto  w woj. łódzkim, w powiecie skierniewickim, siedziba gminy Bolimów. 

                                         na lewym brzegu Rawki, na północ od Skierniewic

                                                                              Herb                                                        


                                                              wersja przyjęta w 2000 r    

                                                                     

                                    Znane są pieczęcie z 1443, 1533 i 1781 r

             Na wszystkich trzech pieczęciach przedstawione są przedmioty nadziane na kij.

                          Prawdopodobnie są to dwie muszle na tle laski pielgrzymiej. 

 

                                                                       lata 60- XXw

                                      Wcześniejszy herb Bolimowa przedstawiał św. Annę.

                                                                            Flaga

                                                                          od 1995 r


                          Założony jako miasto prywatne około 1370, potwierdzenie prawa

                                               chełmińskiego  uzyskał w 1519 r

                                                      

                                                Status miasta utracił w 1870 r

                                        W 2022 miejscowość odzyskała prawa miejskie

 


                                                                     *********

                                                                     Cegłów                                                   

                                        miasto  w  woj. mazowieckim, w powiecie mińskim, 

                                                            . Siedziba gminy Cegłów.

                                                                               Herb 

                                           przyjęty  uchwałą Rady Gminy z 26 czerwca 1991 r.

 

      wizerunek głowy św. Jana Chrzciciela umieszczonej na srebrnej misie, na tle snopa zboża.

 W 1621r. Cegłów otrzymał potwierdzenie praw miejskich – lokacja na prawie magdeburskim

 Herbem miasta stała się pieczęć kapituły warszawskiej – głowa Św. Jana na misie na tle siedmiu kłosów, które wg tradycji, miał dodać król Zygmunt III Waza z herbu Wazów                             

          Wcześniejsza wersja cegłowskiego herbu, sprzed 1628 roku, przedstawiała tarczę 

      ze snopem zboża – będącym symbolem urodzaju i dobrobytu, otoczonym liściem wawrzynu


         Cegłów leży w dawnej ziemi czerskiej, stanowiącej część historycznego Mazowsza

                                 Pierwotna nazwa miejscowości brzmiała Cebrowo

                    W 1530 r. dobra cegłowskie przeszły na własność kapituły warszawskiej.

                W 1621 miejscowości zostały nadane prawa miejskie przez Zygmunta III Wazę

                                                       

                                                w 1869 Cegłów prawa te utracił. 

 

                                1 stycznia 2022 miejscowość odzyskała prawa miejskie .

 

                                                                        *************

                                                 

                    .


                                                                          


niedziela, 16 stycznia 2022

Kosów

                                                                  Kosów

                                   ukr.  Косiв , місто-курорт Косів

          górskie miasteczko położone w dolinie rzeki Rybnica, dopływu Prutu, na granicy

                                         Karpat  Wschodnich  i Przedkarpacia
                                       73 km na pd wsch od Iwano-Frankiwska

                           , w obwodzie iwanofrankiwskim, siedziba rejonu kosowskiego

                                                              Powierzchnia-11,38 km²

                                                                       Herb Kosowa

                                                           

                                                                           od 1991 r

                                Zielone pole - Karpaty. cerkiew huculska-  symbolizuje Kosów
                                               jako centrum  kulturalne i duchowe Hucułów.


                                                                               Flaga

                                                    

                                                                              *****

                                                                 Poprzednie symbole

                                                            

                                                                       Herb w  1866 r                                                                                 

                                                                              *****

                                                                 Herb rejonu kosowskiego                                                                  

                                                                       od 8.IV. 2011 r

                                         Pole 1 - stylizowany świerk na tle zielonych gór 

                         -symbolizuje geograficzne położenie Kosowa w  Karpatach  Pokuckich                                                       

                                  Pole 2 - skrzyżowane ciupaga i laska (kelef,pałycia)  element 

                                                   męskiego stroju  huculskiego

                     Pole 3 -czerwone z geometrycznym  wzorem   symbolizuje miejscowe tradycje 

                                                              tkackie (kilimirstwo)

 

                                                                         Poprzedni herb

                                                                  Herb  rejonu  2002-2011

 

                                                                         Flaga rejonu

                                                       

                                                                          ********

                                                                   Косівський район

                                          utworzony w 1939, jego powierzchnia - 986 km²

                                                     Władze rejonu znajdują się w Kosowie

                                

 

                                                                      *******

                                                    Herb obwodu iwanofrakowskiego

                                                                           

                                  przyjęty 26 lipca 2001 roku i jest podobny do herbu Halicza 

                                           i ziemi halickiej   znanego od XV wieku

                                                                         

                                                                            *******                      

                 Pierwsza wzmianka o Kosowie jako regularnej osadzie jest datowana na 1318 r., 

                                 na czasy Księstwa Halicko-Wołyńskiego. 

                                 Od 1395 r. osada znalazła się w granicach Polski.

                         Ok. 1434 roku na Rusi Czerwonej wprowadzono polskie prawo, 

                                                  sądownictwo i administrację                                                   

                                    1430-32 - uposażenie Świdrygiełły (brata Jagiełły)

                             1498-1531  teren sporny Polski i  Mołdawii (Pokucie)

                                           1531 - do Polski (województwo ruskie)

                     W rejestrze podatkowym z 1579 r. obok nazwy „Koszow, villa” (Koszow, wieś)

                   po raz pierwszy spotykamy nazwę „Koszow, oppidum” (Koszow, miasteczko).                                                                                               

      Przekształcenie się Kosowa w miasteczko w 2. poł. ХVI w. związane było z wydobyciem soli 

                w tzw. bani solnej położonej na terytorium dzisiejszej wsi Stary Kosów.(do 1910 r)

                  W czasach Rzeczypospolitej Kosów był własnością państwową

                                           (częścią tzw. królewszczyzny).

                          1772 r  -I  rozbiór Polski  przyłączono do monarchii Habsburgów

 Za rządów austriackich, oprócz warzelnictwa soli, zaczęły się rozwijać również inne rzemiosła – kilimiarstwo, rzeźbiarstwo, produkcja wyrobów ceramicznych.

                                                               1854-1918 - Bezirk Kosów

                                                   


         Opis Kosowa w  Słowniku geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

                                                                         z 1883 r

                           

 

         W latach 1891–1939 z przerwami w Kosowie działał zakład przyrodoleczniczy prowadzony         przez doktora Apolinarego Tarnawskiego  (1851-1943) , pioniera i propagatora medycyny naturalnej

  Zakład ów  przyniósł sławę miastu Kosów najpierw w Galicji, a po 1920 roku w całej Polsce,.

W skład zakładu  wchodziły  - lecznica, łazienki, 7 willi dla pacjentów, jadalnia, boisko gimnastyczne,   baseny sportowe  , boiska słoneczne, staw, deptaki spacerowe, kaplica, warzywnik, sad  

        W pierwszej poł. XX wieku Kosów stał się drugą po Zakopanem stolicą polskiej bohemy.

                          Jesień 1914- lato 1915,  lato 1916 - lato 1917 -okupacja rosyjska

               1. XI.1918  do 26V.1919   w granicach  Zachodnio-Ukraińskiej Republik Ludowej.


                                 26.V.1.1919 -  VIII.1919 -okupacja rumuńska ( rum.  Cosău)
                                                  

                       W II Rzeczypospolitej Kosów był siedzibą powiatu kosowskiego (1839 km²)

                                                               w woj, stanisławowskim. 

                                                           


                              1929 - włączenie do Kosowa -Starego Kosowa i Wierzbowca

                                                      1934 - włączenie  Moskalówki

                        W 1937 roku zmieniono nazwę miasta na Kosów Huculski

              Kosów w 1939 rok liczył  około 11 tys. mieszkańców różnej narodowości, 

                  w przeważającej części  ukraińskiej, polskiej, żydowskiej i ormiańskiej.

                   Pojedyncze rodziny były  pochodzenia niemieckiego i rumuńskiego.

                      22 września 1939 r. oddziały Armii Czerwonej rozpoczęły okupację Kosowa

                                  rejon  kosowski   w obw. stanisławowskim

                                    1 VII 1941 -  VIII. 1941  okupacja węgierska

                             Od 1.VIII.1941  -w dystrykcie Galicja  GG, powiat kołomyjski
                                                         1942 - eksterminacja żydów
                                                        1943-1944  -czystki etniczne

                                                   w górach dookoła Kosowa działała UPA. 

                          Wojska radzieckie wróciły do Kosowa 31 marca 1944  ( 2.IV ? )                  

                                 Po II wojnie światowej został odłączony od Polski i włączony

                                      do Ukraińskiej SRR  - w granicach ZSRR   

                                Większość  mieszkających   Polaków została wysiedlona

                                                    głównie na Ziemie Zachodnie.


                 
                                                      Od  1991 - w niepodległej Ukrainie


                                                                   Kosów na mapie z 1999 r

                            W 2001 r. został wpisany na listę Historycznych Miejscowości Ukrainy.

                                                 Od 2004 - status  місто-курорт Косів

                                                                       ********                                                                     

                        РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ М.КОСІВ                                              

                               Parafia katolicka  powstała w  Kosowie Huculskim w 1740 roku.

                                                  istniała do końca II wojny światowej

                                       Parafię NMP Różańcowej  reaktywowano w 1991 r 

                                                        Terytorium parafii  obejmuje

                            Stary Kosów, Smodna, Czerganówka, Rożnów, Pistyń, Szeszory, Horod, 

                                                                    Jabłonów, Wierzbowiec

                                                    Nowy kościół  na Moskalówce.                                                                                                                                           

                                  Od 2003  przy parafii  działa placówka  Zgromadzenia Sióstr

                        św. Feliksa (felicjanki)  z Prowincji Matki Bożej Częstochowskiej z Przemyśla

                                              Згромадження Сестер св. Фелікса (Феліцянкі)         

                                                   

                                     P.S.

                                    Felicjanki   z   prowincji przemyskiej  posiadają  też placówkę 

                                                                        w ryterskiej parafii

                                                               

                                                                              ******

Znaczki pocztowe

                     Od 1850 - 1914/18 - w obiegu znaczki poczty austriackiej 
                                               

                                                                          ******

                                                                 Znaczki ZURL

                                                             XII.1918 -16.VII.1919

                                           po  22 stycznia 1919 Zachodni Obwód  URL                                                                                                                


                                                                              *****

                                                     VI.-VIII.1919 okupacyjne rumuńskie                  


                                                                              ******

                                                                   Znaczki polskie

                                                                             1919-1939                                                                                                                                         

Datowniki  na znaczkach  Kosów koło Kołomyi  na drugim  Kosów Huculski                                                                           *********

                                                                          Znaczki ZSRR  

                                                                    1939-1941, 1944-1991

 

                                                        

                                                              Iwan Franko (1856- 1916)

                     9 listopada 1962r. nazwa miasta  Stanisławowa  i obwodu  została zmieniona 

                                na Iwano-Frankiwsk  na cześć ukraińskiego pisarza Iwana Franki                                                 

 

                                                                           ***********

                                                                  Okupacyjne niemieckie (GG)

                                                                                1941-1944                                                                                                                                                                 ****

                                                            Od marca 1992 r znaczki poczty ukraińskiej