środa, 29 września 2021

Sośnie

                                Gmina wiejska w województwie wielkopolskim, 

                                     w powiecie ostrowskim z siedzibą we wsi Sośnie. 

                Gmina położona jest południowo–zachodniej części województwa wielkopolskiego,

            na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska w Pradolinie Barycko-Głogowskiej, 

                                między pasmem Wału Trzebnickiego a Wysoczyzną Kaliską

                                           W skład gminy wchodzi 17 wsi sołeckich

                                                       Powierzchnia -187,7 km²


                                                                 Herb gminy

                                                       

                                               potwierdzony  w statucie gminy w 2001 r


                                                    Pierwsza  wzmianka  – 1268 r

                   1323 r. Bolesław III, książę  brzesko-legnicki odstąpił majątek sośnieński

                                             Konradowi I,  księciu oleśnickiemu.

        Później Sośnie weszły w skład dóbr międzyborskich będących w posiadaniu Leszczyńskich.

                           W 1599 r dobra odkupił książę ziębicko-oleśnicki Karol

     . Kolejno drogą dziedziczenia do 1884 r. należały do książąt wirtembersko-oleśnickich, 

                                      wreszcie brunszwicko-oleśnickich.

                       1742 -1920 w pruskim powiecie sycowskim ( Groß Wartenberg )

                                                           niem.  Suschen

                                                 

 

                              od 1920 w granicach Polski    woj. poznańskim, w pow.ostrowskim
                                    

                                                       


          Gmina zbiorowa Granowiec utworzona 1 sierpnia 1934 roku w powiecie ostrowskim

  z dotychczasowych jednostkowych gmin wiejskich: Bógdaj, Cieszyn, Czesławice, Dobrzec, Granowiec, Janisławice, Kałkowskie, Kocina, Konradów, Marjak, Młynik, Sośnie i Szklarka

 (oraz z obszarów dworskich położonych na tych terenach lecz nie wchodzących w skład gmin)

 1 kwietnia 1939 roku do gminy Granowiec przyłączono część obszaru gminy Czarnylas 

               a część obszaru gminy Granowiec przyłączono do gmin Odolanów i Czarnylas.

           Gminę Granowiec zniesiono w 1946 roku, po czym utworzono natomiast jej terytorialny

                 odpowiednik – gminę Sośnie z siedzibą władz w Sośniach

                                                                 od 1999 r   w woj.wielkopolskim
                                                                    **********

Bralin

             – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.

               Południowa i centralna część obszaru gminy Bralin znajduje się na terenie

                                                Wysoczyzny Wieruszowskiej

           W jej skład wchodzi 12 sołectw: Bralin, Czermin, Działosze, Gola, Chojęcin, 

                Chojęcin–Parcele, Mnichowice, Nosale, Nowa Wieś Książęca, Tabor Mały,

                                                Tabor Wielki i Weronikopole.

                                                               Powierzchnia 85,16 km²

                                                                        Herb gminy

                                                                          Od ........ ?

                           Herb nawiązuje do nazwy Bralin   wywodzonej przez  niemieckich uczonych 

                             od lasu sosnowego (bór) który podobno kiedyś  Słowianie nazywali Boralin.


                                                                       Flaga gminy

                                                      

                                                                       *********

                                                      ludność słowiańska   Ślężanie                                         

                                                  1288  pierwsza  pisana wzmianka

                            Od początków swego istnienia miejscowość należała do Śląska.

            Początkowo do księstwa wrocławskiego , a w czasie, postępującego na tych terenach

                                 rozbicia dzielnicowego   głogowskiego i oleśnickiego

            Za panowania króla czeskiego Władysława II Jagiellończyka z księstwa oleśnickiego 

wydzielono Wolne Państwo Stanowe, tzw. księstwo sycowskie, w którego granicach znalazł się Bralin. 

Prawa miejskie miejscowość ta uzyskała około 1540 roku, by utracić je drugiej w połowie 

XIX wieku  zdegradowany w 1742 roku ( 1808 lub 1875)    Bralin statusu miasta nigdy już nie odzyskał.                                

                               Od 1818 - 1920  w śląskim Landkreis Groß Wartenberg

                                                                                                        

                                  W 1919 r. Bralin  został obsadzony przez wojsko polskie, a następnie, 

           na mocy Traktatu Wersalskiego (10 stycznia 1920 r.) bez plebiscytu, wyłączony z niemieckiej

          Prowincji Śląskiej (powiatu sycowskiego) i włączony (w wyniku prac Międzysojuszniczej

                             Komisji Granicznej – 19 stycznia 1920 r.) do województwa poznańskiego

                              1939-1945  okupacja niemiecka 

                                .              1975-1998 w woj. kaliskim

                             Od 1.I.1999 r w powiecie kępińskim w woj. wielkopolskim

                                                                **************

                                                              Znaczki lokalne

                                                     
                                                                       ***********
 • Bralin (Bralin)
 • Chojęcin Parcele (Gut Cojentschin)
 • Chojęcin Wieś (Cojentschin)
 • Czermin (Tschermin)
 • Działosze (Sorge)
 • Gola (Gohle)
 • Mnichowice (Münchwitz)
 • Nosale (Nassadel)
 • Nowa Wieś Książęca (Fürstlich Neudorf)
 • Tabor Mały (Klein Friedrichs-Tabor)
 • Tabor Wielki (Groß Friedrichs-Tabor)
 • Weronikopole

                                                                 **************


Herby powiatów województwa opolskiego cz.3

                                       Powiaty namysłowski,nyski,oleski,prudnicki, strzelecki

                                           

                                                        Powiat namysłowski

                              położony w pn.-zach. części województwa 

                                           Graniczny z Dolnym Śląskiem i Wielkopolską

                                                                Powierzchnia-747,7 km²

                                                                        Herb powiatu

                    ustanowiony uchwałą Nr XVIII/1  81/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego

                                                            z dnia 25 czerwca 2008 r. 

        w polu złotym czarnego dolnośląskiego orła, ze srebrną półksiężycową przepaską poprzez

                             pierś i skrzydła, ponad czerwoną sześcioramienną gwiazdą. 

                                Na piersi orła tarcza sercowa - w polu czerwonym róża srebrna


                                                               Poprzednia wersja herbu

                                                                          2002-2008

                                                                          Herb miasta

                                                                     ***************

                                                                                                                      Przedwojenna  heraldyka niemiecka

                                                                                ***

                                                                      Flaga powiatu

                                                       

                               

                                      W XVII w. Namysłów stanowił część Księstwa Wrocławskiego

              które wchodziło w skład władanego przez austriackich Habsburgów Królestwa Czech.

                            Od 1742 do 1945 Kreis Namslau,  w granicach Prus,następnie

                                                                 zjednoczonych Niemiec                                                   

                                                           

                              W 1939 r. Kreis Namslau przemianowano na Landkreis Namslau.

                         1920-   Rychtal (Reichthal) i okoliczne miejscowości powróciły do Polski.                                                               granicach województwa poznańskiego                                                          

                                         30 maja 1945 r. znalazł się on pod administracją polską

                                               Do maja 1947 roku wysiedlono ludność niemiecką

                                                  Od  1999 r powiat w obecnych granicach


                                                                         ********

                                                           Pokój zwany namysłowskim

                  W 1348  w Namysłowie król polski Kazimierz Wielki zrzeka się zwierzchnictwa

                          lennego nad książętami śląskimi na rzecz króla czeskiego Karola IV

                                                       

                                                                   **************

                                                                 Powiat nyski

                                 położony w pd.-zach. części województwa

                                         Powierzchnia - 1223,87 km²

                                                                        Herb powiatu

                                      ustanowiony Uchwałą Nr XI/76/99 Rady Powiatu w Nysie

                                                                  z dnia 31 sierpnia 1999 r.

                                       tarcza typu późnogotyckiego dwudzielna w słup.

                 Od prawej bocznicy tarczy w polu złotym dolnośląski półorzeł czarny ze srebrną 

                 półksiężycową sierpową przepaską poprzez skrzydło i pierś z wyprowadzonym 

                                              z niej srebrnym półkrzyżem na piersi orła.                    . 

                      Od lewej bocznicy tarczy w polu czerwonym lilie srebrne w trzech rzędach

                                                     (herb Nysy),  w układzie 1,5:1:0,5                                                        

                                                                          Herb Nysy

                                                                        Flaga powiatu


                                                                            ********

                                                           1220 -prawa miejskie dla Nysy

                                                                      niem. Neisse

                    W  1201 r  Henryk I Brodaty ofiarował ziemię nyską biskupowi wrocławskiemu,

                        księstwo nyskie było związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem.

                                                                       1302–1810,

                      Od 1342 biskupi-książęta uznawali lenną zależność od królów czeskich

              Po wojnach śląskich w 1742 większa część księstwa znalazła się w granicach Prus.

             Jedynie jego południowa część ( Javorník) pozostała w granicach ziem habsburskich

 .                  Od 1815 do 1945 roku Nysa należała administracyjnie do Rejencji opolskiej

                   W 1818 włączono do rejencji opolskiej znaczną część dawnego księstwa biskupiego:

                                                            powiaty nyski i grodkowski. .


                                                          Od 1945 w granicach Polski

                                                      Od 1999 r powiat w obecnym kształcie

                                                                             *******

                                                                    Powiat oleski

                                             w północno-wschodniej części woj. opolskiego    

                                                            Powierzchnia   - 973,62 km²

                                                                        Herb powiatu

                                                          

                                                     
                       ustanowiono uchwałą Rady Powiatu 7 lipca 2000.

Herb powiatu  nawiązuje w motywie jednogłowego orła do Piastów opolskich, założycieli (1275r.) i właścicieli tych ziem a w motywie trzech róż pięciolistnych (Rosa Mystica – symbol Matki Boskiej) nawiązuje do:
1.legendy o pierwszym kościele oleskim pod wezwaniem 

„Matki Boskiej pod lipami”
2.róży pięciolistnej - godła Zakonu Augustynianów /Kanoników Regularnych/ którzy założyli pierwszy klasztor na terenie Olesna w 1374r. na bazie zamku książęcego /pierwotnie domu myśliwskiego księcia Henryka Brodatego zbudowanego w 1208 roku na miejscu dzisiejszego Probostwa w Oleśnie /


              3.róży pięciolistnej – godła rodu Przemyślidów, książąt czeskich, 

                    którzy w pewnym okresie byli właścicielami Olesna                                                                                                                                                                                              

                                        Przedwojenny herb powiatu 

                                                                                                                               

                                                                            od  1939 ?                                        

                                                        ***                                                                                                    Flaga powiatu                                               

                                                          

                            Historycznie większość powiatu stanowi część Górnego Śląska,

                             a pozostała część ziemi wieluńskiej (gmina Praszka i Rudniki)     

                                              1743 do 1945 r. na terenie prowincji śląskiej. 

                                  Po podziale prowincji Śląsk w 1816 r. powiat  Rosenberg O.S. 

                                                              włączono do rejencji opolskiej                                                                 
                                                              Kreis Rosenberg in Oberschlesien

                                                              1945 -1950  w woj. śląskim

                                                             1950-1975  w woj. opolskim

                                                       1975-1998 w woj. częstochowskim

                                                                    

                                                           Powiat od 1 stycznia 1999 r. obejmuje 7 gmin:
                               4 gminy miejsko-wiejskie: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno i Praszka oraz 3 gminy
                                                                     wiejskie: Radłów, Rudniki, Zębowice.

                                                                        ********

                                                           Powiat prudnicki 

                 w południowej części woj. opolskiego, u podnóża Sudetów ,na pograniczu

                                               Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich

                                   Położony w przeważającej części w dorzeczu  rzeki Osobłogi.

                                            Powierzchnia -571,16 km²

                                                                       Herb powiatu

                                           ustanowiony  uchwałą Nr XXXII/224/09 Rady Powiatu  

                                                                   z dnia 29 maja 2009 r

                            przedstawia w polu trójdzielnym w skos czerwono-srebrno-błękitnym 

                                                       ukoronowanego złotego orła opolskiego                                               

                                                .  Herb powiatu  odwołuje się do herbu Wazów.

                                                                       Flaga powiatu

     W latach  1646-1666  ks.opolsko-raciborskie (w tym tereny obecnego powiatu)   stanowiło 

                               zastaw polskich Wazów  ( króla Władysława IV i Jana Kazimierza)


                                   W Głogówku przebywał król Jan Kazimierz przez 2 miesiące

                                                                       od X.1655 r

                                                                        ***********                   

                                                               Herb powiatu 2005-2008


                         pierwotnie  należał do księstwa opolsko-niemodlińskiego i stanowił granicę

                                                         z ówczesnymi   Morawami                                        

.               Podczas podziału w roku 1318 przeszedł pod władanie książąt niemodlińskich,

             jednak wraz ze schyłkiem ich władzy ponownie został oddany książętom opolskim

                                       Od 1743 -1945  Landkreis Neustadt in Oberschlesien

                          Po II wojnie światowej powiat włączono do województwa śląskiego. 

                     W 1956 roku powiat stracił niemal 1/3 swojego pierwotnego terytorium 

                                                  na rzecz powiatu krapkowickiego.

                                            W 1975 powiat prudnicki został zlikwidowany,

                               W 1999 roku powiat prudnicki został utworzony ponownie


                                                                ****************

                                                           Powiat strzelecki

                                                      we wschodniej części woj. opolskiego,

                                                              Powierzchnia- 744,28 km²

                                                                      Herb  powiatu

                         ustanowiony uchwałą Nr XXX/199/2001 Rady Powiatu Strzeleckiego

                                                                 z dnia 31 maja 2001

              Tarcza dwudzielna w słup, składająca się z dwóch pól: błękitnego i złotego.

 W prawym (heraldycznie) polu na błękitnym tle tle znajduje się pół orła złotego, w lewym polu na złotym tle - ukośnie ustawiona gałązka winorośli ( chmielu?) z trzema zalążkami gron i dwoma zielonymi listkami.

                 Herb swoim wyglądem nawiązuje do wyglądu herbu Strzelec Opolskich.

                                                                przed 1324 -prawa miejskie

                                                                 do 1945  Groß Strehlitz

 
                                                                       Flaga powiatu

               W górnej części centralnego żółtego pasa znajduje się wieniec siedmiu błękitnych 

                      sześcioramiennych gwiazd. Symbolizuje to 7 gmin powiatu strzeleckiego: 

                Kolonowskie, Leśnicę, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie, Izbicko i Jemielnicę.

                                         Historycznie teren powiatu leży na Górnym Śląsku

 

                                                      1743–1945 Landkreis Groß Strehlitz                                             


                                                      od marca 1945 w granicach Polski

                                                                        do 1975- powiat

                                                 1999 - powiat  został utworzony ponownie

 

                                                                      ***********

                                                            Znaczki pocztowe

                                           1850-1867 Królestwo Prus

                         1868–1871   Północnoniemiecki Związek Pocztowy


                                               1872-1945  Niemcy                                                                                                              ****

                                         Znaczki Komisji Plebiscytowej

                                                                         1920-1922
                                                 ********

                                            Znaczki polskie

                                                   od 1945

                                                                  Paczków-pow. nyski

                                   


                                                                   **************