piątek, 30 października 2020

Lodomeria

              Lodomeria – zlatynizowana nazwa Księstwa Włodzimierskiego, do którego od XIII wieku

                      pretensje  rościła sobie korona węgierska, a za jej pośrednictwem Habsburgowie.  

                           Pokrywa się z obszarem zachodniej części historycznego Wołynia. 

                                                            

                          Po raz pierwszy „Lodomeria” pojawia się w tytułach króla węgierskiego

                                                    Andrzeja II ( Endre II)  pan. 1205-1235 )             

   Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Chroacie, Rame, Seruie, Galicie, Lodomerieque Rex 

                             następnie w tytułach  wszystkich węgierskich monarchów  do XVIII w.   

         W 1772  w wyniku I rozbioru Polski południowy fragment  znalazł się w zaborze austriackim

                                                             (  Zbaraż, Busk,  Bełz)

          Od 1772 roku Lodomeria występowała w zestawie krajów koronnych monarchii Habsburgów

                      zawsze łącznie z Galicją. Stosowanie tej nazwy pozwalało w przyszłości zgłaszać 

                                             pretensje do całej „Lodomerii”, czyli Wołynia

                                                                                 *********                                                                                                                                                           

                   
                                                                          Herb  od 16 .XI.1772 r                                                               

                           W polu błękitnym dwie srebrno-czerwone po trzykroć szachowane belki.

                Herb ten występował  na rewersie  pieczęci majestatowych cesarzy jako krolów Węgier

                               (od czasów Ferdynanda I  pan.1522-1564)  jako ich  herby roszczeniowe.

                               Herb Lodomerii znany od  drugiej połowy XVI w nie ma uzasdanienia

                                                              we wcześniejszych źrodłach.

                                                     Jest tworem urzędowej heraldyki cesarskiej

                                                                             ******

                                          Jako część skladowa  herbu Galicji i Lodomerii  1782-1804

od 27..I.1782 r
 W polu 2 - herb Lodomerii.

                                           Herb ten  używany był  w sfragistyce urżędowej 

                                                          (pieczęcie i oznaki instytycji )

                                                                        do 1916 r.

                                                        

                                                                           ****

                                                            Flaga niebiesko-biało-czerwona. 

                                                                             ****

                               Księstwo włodzimierskie – księstwo ruskie powstałe w 1154 roku

                                                  z podziału księstwa wołyńskiego.

                                  ze stolicą we Włodzimierzu (ob. Włodzimierz Wołyński).                                              

                       Najwybitniejszym jego władcą był w latach 1201–1264 Daniel Halicki

            (od roku 1253 król Rusi), który doprowadził  na nowo do połączenia księstwa 

                  włodzimierskiego  z księstwem halickim (1245)  tworząc Ruś Halicko-Wołyńską. 

                                                 ( łac. Regnum Galiciae et Lodomeria)

Daniel  Romanowicz Halicki

                    W XIV  Ruś Halicka została zapisana w spadku Kazimierzowi Wielkiemu

                     i na długie wieki stała się integralną częścią Korony Królestwa Polskiego.

                                               ( wojewodztwa ruskie i wołyńskie)

                                                    

                                                                           *********


                                                              Maria Teresa (1717 - 1780) 

                                           Maria Theresia Walburga Amalia Christina von Habsburg,

                   W 1741 roku cesarzowa Maria Teresa, koronując się węgierską koroną św. Stefana,

                                             przyjęła również tytuł królowej Galicji i Lodomeri

                  W 1769 roku cesarzowa włączyła do swojej pieczęci herby Księstwa Halickiego

                 i Księstwa Włodzimierskiego .Pretekst ten wykorzystano do zajęcia przez Austrię 

                             części ziem   Rzeczypospolitej w 1772 roku w I rozbioru

                                                                        *********

                                                   Obecny herb Włodzimierza Wołyńskiego


                                                                            od 1999 r

                                                                            ********

                                                      

                                                                       Herb od 1911 r

                                                                              *****

 
pieczęć księcia  włodzimierskiego (XIV w)

 z wizerunkiem  św. Jerzego Zwycięzcy

                                                                        *************niedziela, 25 października 2020

Herby na Śląsku Cieszyńskim cz.2

                                                             

                                                   Miasta i gminy  leżące  w historycznych granicach  

                                                                       Śląska Cieszyńskiego.

,                                                  - zachodnia część powiatu bielskiego i z zachodnia

                                                                      część miasta Bielsko-Biała

                                                                     Powiat bielski 

                
                                                                                    Przyjęty 
                                                                              31 marca 2011 r

                                                Złoty orzeł w błękitnym polu symbolizuje Śląsk -

                                                            jest to herb księstwa cieszyńskiego,

                                        natomiast biały orzeł ze złotą przepaską ziemię krakowską. 

                                      Przedstawiono w ten sposób obie historyczne ziemie wchodzące 

                                                                     obecnie w skład powiatu

                                                                                  ***

                                                 Bielsko-Biała formalnie powstało 1 stycznia 1951 r.

                                             z połączenia położonego na Śląsku Cieszyńskim Bielska

                                                                     oraz małopolskiej Białej 

                                                                                    Herb Bielska

                    
                  Wersja od 1936 r

         Tarcza dwudzielna w słup. W polu pierwszym błękitnym (niebieskim) pół złotego (żółtego) orła,
 bez korony, z głową zwróconą w prawo (połowa godła książąt cieszyńskich), natomiast w polu drugim czerwonym trzy białe (srebrne) lilie ułożone w słup (zmodyfikowana połowa herbu biskupów wrocławskich).

                                                                             ****

                                                  Czechowice -Dziedzice

Herb przyjęty uchwałą nr XVI/127/07 Rady Miejskiej w 
Czechowicach-Dziedzicach z 28 grudnia 2007 roku

Herb miasta przedstawia złotego półorła śląskiego na błękitnym tle 
oraz wizerunek św. Andrzeja Boboli – patrona miasta.


***
1975-2001
                                                                                  **
Miasto powstało w 1951 (de facto w 1941) pod nazwą Czechowice (do 1958) 
z połączenia wsi Czechowice i wsi Dziedzice

. Herb Dziedzic zawierał postać oracza na błękitnym polu, a herb Czechowic złoty snopek z umieszczonym nad nim srebrnym sierpem. Tarcza podobnie jak w herbie Dziedzic, była również błękitna. 
Ten kolor tarczy jest typowy dla herbów śląskich

****
Miejscowości gminy: Czechowice-Dziedzice

 Zabrzeg

 Od 1572 wieś znajdowała się w granicach wydzielonego z Księstwa Cieszyńskiego stanowego państwa bielskiego, w połowie XVIII wieku podniesionego do rangi księstwa (księstwo bielskie)

**
 Ligota

                                       Miejscowość początkowo należała do książąt cieszyńskich,
                                                       od 1572 do właścicieli bielskich

**
 Bronów. 

*********

Gmina Jasienica 
Od ?

 *****
W jej skład wchodzi 14 sołectw: Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Roztropice, Rudzica, Świętoszówka i Wieszczęta.

Nieoficjalne herby wsi (sołectw ) gminy
Bielowicko

Biery 

Grodziec

 Iłownica

 Jasienica

                                                                              Landek

 Łazy

Mazańcowice

                                                                      Międzyrzecze Dolne

                                                                       Międzyrzecze Górne

Roztropice 

 Rudzica

 Świętoszówka

                                                                           Wieszczęta.


*****
Gmina Jaworze
                             
od 2005 r


******
Państwo bielskie
                          Księstwo Bielskie w latach 1572–1752 państwo stanowe niższego rzędu
               , w latach 1751–1752 wolne państwo stanowe, w latach 1752–1754 księstwo niższego rzędu,
                a w latach 1754–1848 księstwo obejmujące miasto Bielsko i kilkanaście okolicznych wsi.
***********
sobota, 24 października 2020

Powiat cieszyński

                                 Herby na terenie  powiatu cieszyńskiego

 Powiat w Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.

 Jego siedzibą jest miasto Cieszyn.

Powiat cieszyński terytorialnie pokrywa się w dużej mierze ze Śląskiem Cieszyńskim - krainą historyczną, której obszar, poza granicami powiatu cieszyńskiego, stanowi kilka gmin powiatu bielskiego, zachodnią część miasta Bielska-Białej oraz po stronie czeskiej znaczny obszar Kraju Morawsko-Śląskiego.

                                                               Powierzchnia - 730,20 km²

                                                                         Herb powiatu

     
Herb został ustanowiony
 uchwałą nr IX/ 51/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego
 w dniu 31 maja 2011

Złoty orzeł w koronie z literą „C” na piersi, na tle renesansowej, polskiej tarczy 

*****

                                                                           1999-2011
            Obecny herb Powiatu Cieszyńskiego nawiązuje bezpośrednio do zachowanych przekazów
                           ikonograficznych dynastycznego herbu ostatnich Piastów cieszyńskich
         Orzeł  cieszyński jest herbem opolskim, przeniesionym na ten teren przez księcia opolskiego
                i raciborskiego Mieszka I, który w 1290 roku został pierwszym księciem cieszyńskim

                                 Literę „C” umieszczono na piersi orła, by odróżnić go od orła  

                                                        w herbie województwa opolskiego.

                                                                        ***********

  
                                                         Herb Księstwa Cieszyńskiego

                                                    Księstwo istniejące w latach 1290–1918.

    

                              Księstwo cieszyńskie przestało istnieć w 1918 roku wraz z upadkiem 

                                            Monarchii Habsburgów po I wojnie światowej.          

                         Terytorium księstwa stało się przedmiotem sporu dwóch nowopowstałych 

                                                    państwa: Polski i Czechosłowacji.

 Ostatecznie do podziału terytorium doszło w dniu 28 lipca 1920 roku w belgijskim kurorcie Spa, gdzie decyzją Rady Ambasadorów państw alianckich rozdzielono księstwo pomiędzy wspomniane dwa państwa. 


***
Flaga
                                                      wprowadzona  Uchwała Rady Powiatu 

                                                                         31 maja 2011 r

**********
W skład powiatu wchodzi 12 gmin

  Gminy miejskie:

Cieszyn
                              Współczesna urzędowa wersja herbu miasta Cieszyna zatwierdzona 

                                                     przez Radę Miejską w 1996 roku.

                                              Herb Cieszyna ukształtował się w XIV wieku

                                            Najstarszy dokument z tą pieczęcią ma datę 1374. 

                                                                               ********

                                                                            Ustroń 

                                                

                                          Herb  ustanowiony na mocy uchwały Nr XXXII/364/2009 
                                                Rady Miasta Ustroń   z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

                                                          Wzorowany na pieczęci z 1820 r  

                                                                               ****


                                                                            ***********

                                                                              Wisła 

               
             od 4.XII.1990 r

 Żółta litera "V" pochodzi od łacińskiej nazwy Vistula, a trzy wężyki nad nią po
 prawej stronie symbolizują rzeki: Białą i Czarną Wisełkę oraz potok Malinka
. Poniżej zielona murawa z pięcioma kępkami trawy.
             Błędem heraldycznym jest umieszczenie nad tarczą herbową napisu "Wisła".

***

W 1962 r. Wisła otrzymała prawa miejskie
 – herbem miejskim zostało godło zaproponowane przez M. Gumowskiego
Nawiązywało do  pieczęci  gminy pochodzącej z  1702 r

                                                                               *****

                                                                    Gminy miejsko-wiejskie:

                                                                          Skoczów 

        
                                                                   Od  26 kwietnia 2007 r.                                                     

                                   Herb Skoczowa ukształtował się w XIV w., zaś najstarsze jego

                              wyobrażenie zachowane  do naszych czasów pochodzi z pieczęci z 1565 r 

                                                                                *****

                                                           

                                                                       Wersja w  1997 r

                                                                        ***************

                                                                            Strumień 

          
  Od ... ?
  ( projekt  z 1939)
                                        Dwupolowy herb  przedstawia w pierwszym polu tarczy pół orła 

                                  Piastów cieszyńskich, a w drugim figurę św. Barbary z mieczem i wieżą.

                                                                  Herb znany od  1503 r

                                                                             *****

                                                          Nieoficjalne herby  wsi gminy Strumień

                                                                                Bąków 

        

                                                                                Drogomyśl  

             

                                                                                     Pruchna

           

                                                                                   Zabłocie

                                                                                        ?

                                                                                  Zbytków 

                                                                                         ?

                                                      ******

      Pośrodku nowa wersja herbu przygotowana przez  Alfreda Znamierowskiego w 2010 r
                                Autor opierał się na jego historycznych wizerunkach potwierdzonych

                                    przez cesarza Leopolda I w 1670 r. oraz cesarza Józefa II w 1783

                                                    ****

                                            Gminy wiejskie

                                                  Brenna

Od.....?
                      Herb wzorowany na pieczeciach używanych  na dokumentach z lat 1919-36
W 1939 Marian Gumowski zaproponował rysunek herbu i zielony kolor dla świerków i gór na srebrnym (białym) tle. Obecnie używany herb gminy jest zgodny z jego szkicem, ale wbrew jego propozycji, jeden z pagórków narysowano złoty

Nieoficjalne herby wsi

Górki Wielkie 
W 1939 Marian Gumowski zaproponował rysunek herbu z jedenastoma kłosami w dwóch rzędach, 
 Obecnie używany herb wsi jest zgodny z propozycją Gumowskiego.

Górki Małe 

                                                    ****

                                             Gmina Chybie 

Od....? 
(2003, 2006  ?)

. Gminę tworzy pięć miejscowości:
posiadające nieoficjalne herby'

 Chybie
                                                                         od poł. XIXw


 Frelichów
                                                                                 **
Mnich

**
 Zaborze

**
  Zarzecze

****
                                        Gmina  Dębowiec

Herb ustanowiono uchwałą Rady Gminy 28 grudnia 2001
Herb nawiązuje do nazwy gminy oraz miejscowego rolnictwa.

Nieoficjalne herby wsi

Dębowiec

                                                                               Gumna


Iskrzyczyn

Kostkowice 

Łączka 

Ogrodzona 

                                                                            Simoradz


****
                                         Gmina Goleszów 


Od....?

Nieoficjalne herby wsi
Bażanowice
.
Herb pochodzi z dawnej pieczęci z 1888 r. .

Dzięgielów

Kisielów 

Kozakowice Dolne

 Leszna Górna

                                                                             Puńców
                                                     

                                                *****

                                           Gmina Hażlach 

Od....?

Do 1996 roku obowiązywała nazwa Haźlach

**
 Nieoficjalne herby wsi

Brzezówka

Kończyce Wielkie

Pogwizdów

Rudnik


Zamarski

****
                                                                Gmina  Istebna

Od ... ?
Herb gminy Istebna dowolnie złożono z trzech innych, tworząc obrazek kozy i konia pod drzewem
Pierwsza pieczęć gminy z 1702 r. obrazuje kozę ogryzającą drzewo.

Nazwa Istebna  ( dawniej też dawniej „Istebne”.) -wg. legendy  miałaby się wywodzić 
od łacińskich słów
  „Iste bene facere”, co znaczyło „Ten tam czyni dobrze” ,
.Odnosiły się one do osiadłego we wsi  pustelnika
   który słynął  w  okolicy swoimi dobrymi uczynkami 
jako lekarz dusz i ciał ludzkich.
**
 W roku 1816 Koniaków stał się oddzielną gminą
Nazwa „Koniaków” pochodzi od tradycji podkuwania koni. 
. Dlatego też w herbie wsi na początku XX wieku umieszczono konia.
. Nazwę nadali mu prawdopodobnie osadnicy ze szlacheckiego Koniakówa przy Cieszynie,
 którzy przybyli w Beskidy w XVIII wieku.
***
Jaworzynka  - powstała w XVIII wieku, przez karczowanie lasów, 
w których rosły m. in. jawory-stąd nazwa wsi

*****
Zebrzydowice

Herb zatwierdzony uchwałą Rady Gminy 
 30 sierpnia 1990.

 Koło parowozu i skrzydło- gmina leży na ważnym szlaku komunikacyjnym, posiada węzeł kolejowy,
 a do czasu wejścia Polski do strefy Schengen znajdowały się na jej terenie Przejście graniczne Zebrzydowice-Petrovice u Karviné oraz drogowe przejście graniczne w Marklowicach Górnych

Oskard górniczy - w  Kaczycach ,
  do 1998 roku znajdowała się  kopalnia Morcinek 
Zielone pole i kłos - rolnictwo

*******