piątek, 30 września 2022

Znaczki ziemstw cz. 9

                Obwód Wojska  Dońskiego - Область Войска Донского   (1786-1920)

     – wydzielona administracyjnie dla Kozaków dońskich część dawnego Imperium Rosyjskiego. 

                    Powierzchnia - 152 700 km²  . Głównym miastem był najpierw Czerkask, 

                                    a następnie od 1806 Nowoczerkask.

                   Kraj znajdował  się w południowo-wschodniej Rosji, w dorzeczu dolnego

                                      i środkowego Donu.     

                  Dziś większość jego terenów należy do obwodu  rostowskiego.

                                  

 Obwód od północy graniczył z guberniami woroneską i saratowską, od wschodu z saratowską 

i astrachańską, od południa z gubernią stawropolską, obwodem kubańskim i Morzem Azowskim,

 od zachodu z guberniami: katerynosławską, charkowską i woroneską.

                                                                       

                                                                  Herb obwodu od 1878 r

                                                                          ********

                                                           Ziemstwo (powiat) Czerkasy

                                                                  Черкасский округ

                                            Okręg  o pow. 11,2 tyś. km² w pd. części obwodu, 

                                                 wzdłuż dolnego biegu rzek  Don i Manycz                                                                                                           

                                               z  centrum w Nowoczerkasku  (Новочеркасск)

                                                                 Istniał w 1835-1920 r

                                                                                ***

                                                                Znaczki poczty ziemskiej (1)

                                                                                   1879    

                                                                   

       Znaczek napisowy ,bez herbu.

                                                                                ***

                                                          

                                                           Herb Czerkaska  nadany w 1803 r

                                                               (od 1805 Nowoczerkask)

                                                                           *********  

                                                                         

                                                          Ziemstwo (Okręg) Doniec

                                                                   Донецкий  округ

                                             Okręg w zach. części  obwodu  o pow 34,6 tyś. km²

                                                       z centrum w stanicy  Kamienskaja 

                                                               (станица Каменская)                                           

                                                                Istniał 1835- 1920

                                                              Znaczki poczty ziemskiej  (2)

                                                                                1879 
                                                                               ***

                                                                         ********

                                                       Ziemstwo (okręg) Rostów

                                                       Ростовский округ                                                                                                            

                                    Okręg w  pd .-zach. części obwodu , o pow 8,4 tyś . km² 

                                 z siedzibą w mieście Rostów nad Donem  ( Ростов-на-Дону)                                                   

                                                             Istniał  od 1888 - 1920 r

                                                          Znaczki poczty ziemskiej (13)

                                                                         1871-1889

                                     

                                                       

                                                  Znaczek z herbem miasta powiatowego

                                                     z lat 60-XXw. ( Heroldia -  B. Köhne ) 

                                                                           *******

                                                                         ************

                                                            Herb Rostowa   nadany w 1811 r

                                                                             *******


                                                                              ****

Znaczki ziemstw cz.8

                                                    Gubernia besarabska  

                                                            Бессарабская губерния

              gubernia na południowym zachodzie europejskiej części Imperium Rosyjskiego 

                                      istniejąca w latach 1873–1917  

                          Powierzchnia -  44 399 km², stolica guberni -Kiszyniów                                                

            Powstała na terytorium Besarabii uzyskanym w 1812 przez Imperium Rosyjskie

        od Imperium Osmańskiego traktatem w Bukareszcie, kończącym wojnę rosyjsko-turecką

                       (1806-1812) z terytorium zależnego od Turcji Hospodarstwa Mołdawii.

              Zachodnia, południowo-zachodnia i południowa granica guberni była granicą

                              państwową z Austro-Węgrami  i Królestwem Rumunii.

                   Gubernia przestała istnieć po  aneksji  do Królestwo Rumunii w 1918.


                                                                          ********

                                                     Ziemstwo (powiat) Bielce

                                                             Ясский уезд Белецкий уезд

                                              Powiat  (o pow.  5 543 km²)   w pn.zach. części guberni

                                                     w ośrodkiem w mieście Bielce  (Бельцы)

                                                 Istniał w latach 1818 -1918 ( do 1887 p.n.  Jassy )

                                               W  1887 r  przemianowany na powiat bielecki

                                                               Znaczki poczty ziemskiej (3)

                                                                           1879-1881

                                      Na znaczku rysunek nawiązujący   do herbu miasta Bielce,

                                                                   nadanym w 1826  r

                                                                             ******

                                                       Ziemstwo (powiat) Orgiejew

                                                                 Оргеевский уезд

                                       Powiat  o pow.  4.133 km² w środkowej części guberni,

                                                          na prawym brzegu Dniestru

                                              z siedzibą w mieście  -Orgiejew ( Оргеев)

                                                              Istniał od 1818-1917

                                                          Znaczki poczty ziemskiej (24)

                                                                          1871-1910                                        Na znaczkach  herb miasta powiatowego Orgiejew 

                                                                     nadanego w 1826 r

                                                                               *****

                                                             Ziemstwo (powiat) Soroki

                                                      Сорокскій уѣздъ,  ros. Сорокский уезд)

                                              Powiat (o pow.4.519 km²)  w pn.-wsch. części  guberni

                                                                 z siedzibą w mieście  Soroki

                                                    Powstał w 1836  po wydzieleniu z pow. jassy

                                                                     Istniał do 1918 r                                                                                                                        

                                                                  Znaczki ziemstwa  (10)

                                                                          1878-1898                                                                           *******

    Herb nadany w 1914 r

 
 Herb powiatu  1837 ?
                                                             

                                                                              ******
czwartek, 29 września 2022

Znaczki ziemstwa cz. 7

 Gubernia taurydzka  (Таврическая губерния) - gubernia Imperium Rosyjskiego odpowiadająca

 ziemiom historycznego Chanatu Krymskiego, obejmująca tereny dzisiejszej południowej Ukrainy 

(w tym Republiki Autonomicznej Krymu), istniejąca w latach 1802–1921.

    Powierzchnia -63.553  km². Jej stolicą był Symferopol.  

                   

 Graniczyła od północnego zachodu z gubernią chersońską, od północy 

i północnego wschodu z gubernią katerynosławską, z pozostałych stron oblana wodami 

Morza Czarnego.


                                                                          ******

                                                  Ziemstwo (powiat) Berdiańsk

                                                             Бердянский уезд

                                      Powiat (o pow. 8765 km² ) w pn.wsch części guberni

                                             z centrum w mieście Berdiańsk (Бердя́нск)

                                                          Istniał w latach 1842-1923

                                                           Znaczki poczty ziemskiej  (3)

                                                                         1878-1880


                                                       Na znaczku herb nadany w 1844 r

                                                                              *****

                                                 Ziemstwo (powiat ) Dnieprowsk 

                                                                  Днепровский уезд

                                     Powiat o pow. 15,9 tyś km² ,w pn.zach części guberni

                                                            nad M.Czarnym

                                                  Siedziba powiatu -  Aloszki ( Алёшки)

                                                           Istniał w latach   1784- 1923 r

                                                             Znaczki poczty ziemskiej (10)

                                                                          1866-1892

Na znaczku   godło z herbu miasta Aloszki

                                                               Herb nadany w  1844 r

                                                                           *******

                                                               Ziemstwo (powiat) Melitopol

                                                                Мелитопольский уезд

                                    Powiat  o pow. 10 228 km²   w pn. części guberni z centrum

                                                         w mieście Melitopol

                                                   Istniał w latach  1784 -1797,1802-1923


                                                           Znaczki poczty ziemskiej (10)

                                                                        1867-1878


                                                                          ****

                                                                  Herb miasta Melitopol

                                                                         nadany w  1844


                                                                            *****
środa, 28 września 2022

Znaczki ziemstw cz. 6

                                           Znaczki ziemstw  guberni połtawskiej cz.2

                                      

                                                Ziemstwo (powiat)  Perejasław

                                                           Переяславский уезд

                                    Powiat (o pow.5 tyś km² ) w pn. zach części guberni

                                       z centrum   w mieście  - Perejasław ( Переяславль)

                                                      Istniał w latach 1781- 1923 r

                                                           Znaczki  pocztowe (29)

                                                                     1871-1914

                                                                                  Na znaczku rysunek  wzorowany  na herbie miasta powiatowego 

                                                               nadanego w 1782 r

 
                                                                       

                                                                            *******

                                                           Ziemstwo (powiat) Piriatin

                                                                 Пирятинский уезд

                                         Powiat o pow 4 tyś. km²  w  pn.zach.  części  guberni 

                                                      z centrum w  mieście Piriatin

                                                         Istniał  w latach 1781-1923

                                                                Znaczki pocztowe (1)

                                                                              1868

                                                                                 ***

                                                       Herb miasta powiatowego Piriatin                                                                           ********

                                                      Ziemstwo (powiat) Połtawa 

                                                                  Полтавский уезд

                                        Powiat ( o pow 4,1 tyś km²) w  pd.-wsch. części guberni

                                              z centrum w mieście Połtawa  (Полтава)

                                                        Istniał  w latach  1775- 1923

                                                            Znaczki pocztowe (151)        

                                                                      1903-1912

                              


Herb guberni  połtawskiej  od 1878 r

                                                                           *******

                                                        Ziemstwo (powiat) Pryłuki

                                                                    Прилукский уезд

                                                Powiat o pow. 4 tyś. km²  w pn.zach. części guberni,

                                                         z centrum w mieście  Pryłuki  ( Прилуки)

                                                               Istniał  w latach   1781-1923 r

Znaczki pocztowe (10)
1879-1895
                                                    Na znaczkach herb miasta powiatowego     

                                                              

                                                               zatwierdzony w 1782 r

                                                               Herb  znany od  1685 r 

                             

                                                                        ***********

                                                     Ziemstwo (powiat) Zeńkow

                                                               Зеньковский уезд

                                         Powiat  o pow. 2,8 tyś km²  w wsch. części  guberni

                                                     z centrum w mieście  Zeńkow (Зеньков)

                                                              Istniał w latach 1781-1923

                                                                    Znaczki pocztowe (68)

                                                                               1878-1914

                                                           

 
 
Znaczki z herbem miasta powiatowego Zeńkow

                                                             

                                                             Herb nadany w 1782 r.

                                                                    *******

                                                   Ziemstwo (powiat) Złotonosza

                                                         Золотоношский уезд

                                   Powiat o pow. 5,4 tyś. km², w zach. części guberni

                                   z centrum w  mieście  Złotonosza (Золотоноша)

                                                          Istniał w 1781-1923

                                                             Znaczki pocztowe (26)

                                                                       1880-1918

 
                                                         

                                                    Herb miasta powiatowego Złotonosza

                                                                      nadany w 1782  r

                                                                          *******