piątek, 27 sierpnia 2021

Herby powiatów województwa lubelskiego

                 

        Województwo jest położone we wschodniej części Polski, między Wisłą a Bugiem 

                 (jedynie część powiatu puławskiego leży po zachodniej stronie Wisły). 

       Graniczy z czterema polskimi województwami, dwoma obwodami (wołyńskim i lwowskim),       położonymi na Ukrainie i z obwodem brzeskim, należącym do Republiki Białorusi

                                                      Powierzchnia - 25 155 km²

                                             

                                         Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin

           Współczesne województwo lubelskie obejmuje kilka głównych krain historycznych. 

         Z regionu Małopolski należą do niego prawie w całości ziemia lubelska i większa część 

            ziemi  łukowskiej, a ponadto  część ziemi stężyckiej i fragment ziemi sandomierskiej 

                                                                    


          Obejmuje również części Rusi Czerwonej i Polesia leżące przy lewym brzegu Bugu. 

   Od 1809 r. północna część obszaru między Wisłą a Bugiem znajdowała się w siedleckim                   regionie administracyjnym, nazywanym Podlasiem, obecnie Podlasiem Południowym

.                                                                                                                                             

                                                                    Herb województwa

              Został ustanowiony Uchwałą Nr XLVI/615/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego

                                                          z dnia 23 września 2002 r. 

 Jeleń srebrny (biały) przedstawiany w skoku ze złota koroną na szyi w czerwonym polu tarczy

 był  symbolem województwa lubelskiego do końca I Rzeczypospolitej.

                                                                          Flaga 


                                                                       *******

                Na terenie województwa znajdują się 4 miasta na prawach powiatu i 20 powiatów

 

                                                               Lublin 

                 – miasto na prawach powiatu stolica województwa i powiatu lubelskiego, 

                                         Położone na Wyżynie Lubelskiej nad Bystrzycą.

                                                        Powierzchnia - 147,45 km².

                                                                         Herb miasta

                               ustanowiony przez Radę Miasta Lublin 8 lipca 2004 roku

                        Najstarszy wizerunek pochodzi  z datowanego na 1401 rok dokumentu 

                                                       z pieczęcią Rady Miejskiej Lublina

 W XVI wieku po raz pierwszy jako herb Lublina pojawił się kozioł wsparty na krzewie winorośli. 

                           Od początku XVIII wieku do herbu została dodana korona królewska

 W 1936 roku na mocy zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych przywrócono herb o następującym wyglądzie – „w polu czerwonym kozioł srebrny zwrócony w prawo wspina się z murawy zielonej na zielony krzak winny” 

W 2004 roku herb Lublina został poddany kosmetycznym zmianom, które zostały wymuszone zasadami heraldycznym

                                                                           Flaga miasta                                                                Flaga miasta  1989-2004

                                          Nazwa miasta pojawia się w źródłach z 1228 r

                                                              1317 - prawa miejskie 

                                     W   latach 1474–1795, część prowincji małopolskiej,

                                    siedziba województwa lubelskiego  utworzonego przez

                                        króla Kazimierza IV Jagiellończyka . poprzez wyłączenie

                                                    z województwa sandomierskiego.

                                      28.VI. 1569 -zawarcie unii Korony i Litwy (unia lubelska) 

                                                 1795 -  1809 w  zaborze  austriackim

                                                  Od 1809 w Ks. Warszawskim  (dep. lubelski)

                                           W 1815 Lublin znalazł się  w granicach  Królestwa Polskiego

                                                   1816-1837 stolica woj. lubelskiego

.                                          W 1837 - został stolicą guberni lubelskiej                                              

                                                     1.IX. 1915- 3.X.1918 siedziba

                austro-węgierskiej  administracji okupacyjnej w Królestwie Polskim (Kongresowym)


W nocy z 7 na 8 listopada powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele; przez kilka dni - aż do utworzenia Rządu Polskiego w Warszawie - Lublin był stolicą kraju.

                                        Od 1919 -1939  siedziba województwa w  II RP

                                 ( województwo  objęło  dawne gubernie  siedlecką i lubelską)

                                                                                           
                                               

                                18 .IX.1939  do lipca 1944 miasto pod okupacją niemiecka

                                                   jako część G G (.Distrikt Lublin)


                               24 lipca 1944  skapitulowała niemiecka załoga miasta.

                             miasto pełniło przez 164 dni rolę tymczasowej stolicy kraju;

                         VII 1944 - I.1945 siedziba PKWN  ,władz zależnych od ZSRR

                                                 do momentu zdobycia Warszawy                                                         

                                      od 1944 stolica województwa lubelskiego

                                                                      *******          

                                        Powiat lubelski

                   położony jest na terenie Wyżyny Lubelskiej  wokół miasta Lublina

                                                         Powierzchnia - 1678,9 km²

                                                                      Herb powiatu

                                uchwała Rady Powiatu Lubelskiego Nr XXXIII/284/01 

                                                             z dnia 21 grudnia 2001

Herb nawiązuje bezpośrednio do herbu województwa lubelskiego                                                                                        

, w którym występuje cała sylwetka jelenia. Historyczny herb ziemi lubelskiej został przyjęty

 przez województwo co sprawiło, że nie mógł już być przyjęty przez powiat

. Dlatego też zbudowano herb powiatu zmniejszając 

(zabieg zwany w heraldyce "uszczerbieniem"). herb województwa.

                                                                        Flaga

                                                         

                                                            

                                                                      mapa powiatu


                                                                           *********

                                                               Biała Podlaska

                              miasto na prawach powiatu  w woj. lubelskim, nad Krzną,

                                   siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska

                                                                                                          

                                                       .Powierzchnia  miasta - 49,4 km²

                                                                        Herb miasta

                                                            Herb używany od XVII w.

                           W dniu 11 września 1997 roku Rada Miejska w Białej Podlaskiej

                                            podjęła decyzję zatwierdzającą przyjęcie herbu

                                                                 Poprzednie wersje herb

                                                      

                    2 poł. XVI w założenie  osady   Biała, której   nazwa pochodzi od  

                        założyciela osady  wojewody trockiego Piotra  Radziwiłła Białego                                     

         Od 1568 jedna z rezydencji Radziwiłłów, Biała Radziwiłłowska lub Biała Książęca                                                                

                Biała Podlaska leży na historycznym Polesiu, w dawnej ziemi brzeskiej, 

                                                  która w latach  1566–1795

                            stanowiła część województwa brzesko -litewskiego

                        W l. 1919–1939 należało administracyjnie do woj. lubelskiego. 

                              w latach 1946–1975 także do województwa lubelskiego. 

                            W latach 1975–1998 stolica województwa bialskopodlaskiego.                                                                    ***********

                                                              Powiat bialski 

                           położony jest  w północno-wschodniej części województwa lubelskiego.
                                Wschodnia granica powiatu jest jednocześnie
granicą Polski i Białorusi

                                     Siedzibą władz  powiatu  jest miasto Biała Podlaska

                                                           Powierzchnia - 2753,67 km²

                                                                       Herb powiatu

                                         ustanowiony uchwałą Rady Powiatu nr VIII/45/99 

                                                                   z 24 maja 1999.

                        Herb powiatu odwołuje się do herbu województwa brzesko-litewskiego , 

                          na terenach którego leży dzisiejszy powiat bialski ( d.pow. brzeski)

                            

                               Herbem województwa brzeskiego była Pogoń w polu czerwonym,

                                                   rząd koński i rycerzu koloru niebieskiego.

            Ziemie południowego Podlasia i Polesia, a więc obszaru powiatu bialskiego były
            przez wiele wieków terenami pogranicza, na którym ścierały się wpływy Polski, 

                                                        Rusi i Litwy.                                                                      

                                                         

                                                                                                                            

                                                                       ***********

                                                                         Chełm

                miasto na prawach powiatu  w województwie lubelskim na Polesiu Wołyńskim

                                                      nad rzeką Uherką,dopływem  Bugu

                                                                        Herb miasta

                                                  zatwierdzony w roku 1937 przez MSW RP

                          Obecny herb został ustanowiony przez Radę Miejską 28 kwietnia 1994 r. 

                                i został uzupełniony o koronę stanisławowską zwieńczoną krzyżem

       Herb przestawiający srebrnego niedźwiedzia na tle trzech zielonych dębów i wzgórza,

                     wywodzi się z dawnego herbu ziemi chełmskiej, znanego od XIV w.

               Przez miasto prawdopodobnie został przejęty w XVI w. i początkowo

                           przedstawiał    niedźwiedzia.

                     W kolejnych wiekach na pieczęciach miasta pojawiał się cały niedźwiedź, 

                             ale bez drzew.   W XIX w. herb przybrał obecna formę,

                                                                              Flaga  

                                                                              


 

                             Chełm położony jest na terenie historycznej Rusi Czerwonej.

            Nazwa miasta pochodzi od słowiańskiego określenia kopulastego wzgórza – „chołm

                                         1240- stolica  księstwa Daniela Halickiego

                                          Od 1366  (1387) w granicach Polski

         W dniu 14.01.1392 r. Chełm otrzymał od króla Władysława Jagiełły prawa miejskie 

                                 magdeburskie do czasu rozbiorów położone w województwie ruskim

    W 1795 r., po III rozbiorze Rzeczypospolitej, Chełm znalazł się pod panowaniem austriackim.                

                               1809-1815 Chełm wchodził w skład Księstwa Warszawskiego

      W 1815 r., na mocy ustaleń Kongresu Wiedeńskiego, miasto znalazło się w granicach

                                             Królestwa Polskiego (zabór rosyjski)

             W okresie międzywojennym (1918-1939) Chełm stał się stolicą powiatu

                                         w składzie województwa lubelskiego.

                          25.IX. 1939  5  X. 1939 r do miasta wkroczyła Armia Czerwona

         W okresie okupacji niemieckiej (1939–1944) w składzie Generalnego Gubernatorstwa

                                22.VII.1944 ogłoszenie  tzw. Manifestu Lipcowego PKWN

            Chełm stał się ponownie siedzibą powiatu w składzie województwa lubelskiego, 

                         a w l. 1975–1998 stolicą województwa chełmskiego

                        

   Od 1998 Chełm (jako miasto na prawach powiatu) jest w składzie województwa

         lubelskiego

                                                                      *********

                                                          Powiat chełmski 

                                położony jest we wschodniej części województwa lubelskiego

                                w międzyrzeczu Wieprza  i Bugu granicząc od wschodu z Ukrainą

                                                                 Powierzchnia -1 669 km²

                                                                        Herb powiatu


                                                Herb został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/140/09

                                                             z dnia 24 kwietnia 2009 r.

                                             Jest to historyczny herb ziemi chelmskiej                                                            

  W okresie I Rzeczypospolitej wchodząca w skład województwa ruskiego ziemia chełmska

                            posiadała status szczególny, zbliżony do województwa

 Posiadała autonomię równającą ją w prawach z województwami (z odrębnymi posłami na Sejm).

 W 1912 r. z części terenów guberni siedleckiej i lubelskiej utworzona została gubernia chełmska

 o pow. ok. 16000 km² i podzielona na powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, konstantynowski, tomaszowski, włodawski i zamojski.                             W 1915 r. gubernia została formalnie wcielona do Rosji

                                                         1915-1918  okup.austro -węgierska                          

                                                         Od  1919 w woj. lubelskim

                                                       

                                                                 ***********     

                                                                 Zamość

                miasto na prawach powiatu w południowej części województwa lubelskiego, 

                           siedziba władz powiatu zamojskiego i gminy Zamość. 

                                                                          Herb miasta

Herb przedstawia świętego Tomasza ze złotym nimbem, trzymającego w prawej ręce złotą włócznię opartą o ziemię, srebrnym grotem ku górze, a w lewej – czerwoną księgę. Ubrany jest w białą koszulę i długą niebieską szatę oraz białe sandały. W dolnej części jego szaty widnieje lekko przechylona w heraldycznie prawą stronę tarcza z herbem Jelita.

Herb Jelita był znakiem rodowym założyciela Zamościa, Jana Zamoyskiego

                                                 Herb miasto otrzymało w roku 1585 r

                                                                             Flaga

                                            1580 założenie miasta przez  Jana Zamoyskiego                                          1867-1975, pon.1999 -  miasto powiatowe woj. lubelskiego

                                             1975-1998 r   stolica województwa zamojskiego

                                                                            ******

                                                             Powiat zamojski

                                    leży w pd.wsch. części województwa

                                                             Powierzchnia  - 1872,27 km²

                                                                        Herb powiatu

                      Herb został ustanowiony uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/104/2001 

                                                               z 23 kwietnia 2001 roku

Postać św. Tomasza z herbem Jelita na czerwonym tle nawiązuje do herbu Zamościa, świętego patrona Zamościa i herbu rodu Zamoyskich, założycieli miasta, a lew na błękitnym tle odwołuje się do herbu województwa ruskiego, na terenach którego leży dzisiejszy powiat zamojski.

                                                                               Flaga

                                                   o stosunku wysokości do długości jak 3:8 

                                       Powiat zamojski funkcjonował w latach  1867-1975

                                                             ponownie od 1.I.1999 r

 


 

                                                                           ********

                                                    Znaczki pocztowe

                                                                       rosyjskie

                                                                1858-1860,1865 -1915


                                                                         ******

                                                               znaczki  Król. Polskiego

                                                                            1860-1865

                                                                     stemple numerowe

                                                                            55 Biała


                                                                           73 Lublin

                                                                       

                                                                          81  Chełm        

                                                                            97 Zamość 


                                                                   *******

                                                Okupacyjne niemieckie 1915-1918

                                          (Generalne Gubernatorstwo Warszawskie)

                              Etapen Inspektion Bug Armee z siedzibą w Białej Podlaskiej


                                   

                                                                       ***********

                                             Okupacyjne austro-węgierskie 1915-1918

                                                  Cesarska i Królewska Poczta Polowa

                                                                  K.u.K Feldpost


                                                                        ************

                                                          Okupacyjne niemieckie (GG)

                                                                        1939-1944  

                                                                            ********

                                                                   Znaczki   polskie

                                        5.XII.1918 -wydanie prowizoryczne tzw. lubelskie


                                                  19.XII 1918  drugie wydanie lubelskie
 

 


 


                                                                ****************

                                                                    ***************

                                                                  Wydania lokalne

                                                                 Zamość  5.VIII.1944

                                                                Nadruk na znaczkach GG

                                                                        ***********

                                                                                                                                                                                                                                                         Chełm

                                                                                


                                             prywatny projekt znaczka wydania lokalnego z herbem                                                                                                                   

                                                                              **********