poniedziałek, 27 grudnia 2021

Powiat moniecki

                     Powiat moniecki leży na Nizinie Północnopodlaskiej, głównie na terenach 

        Wysoczyzny Białostockiej  i Kotliny Biebrzańskiej.w centralnej części woj. podlaskiego.

                                  Jego granice częściowo wyznaczają rzeki Lega, Biebrza i Narew

                                                           Powierzchnia -1385,39 km² 

                                                                         Herb powiatu

                                        Uchwała Nr X/63/11 Rady Powiatu w Mońkach 

                                                          z dnia 11 listopada 2011 r.

          przedstawia na tarczy czerwonej dwudzielnej w słup w polu prawym orzeł srebrny 

           ze złotym dziobem i szponami, w polu lewym łoś wspięty srebrny ze złotym

                                                        porożem i kopytami.

      Łoś obecnie jak i w przeszłości królujący na tych obszarach symbolizuje królewskie 

                              zwierzę  jak i bagienny charakter powiatu.

 Położenie na styku Mazowsza i Podlasia przedstawiony jest  podziałem pola tarczy w słup      charakterystycznym dla herbu województwa podlaskiego z czasów Rzeczypospolitej

 Obojga Narodów.

  Pola tarczy – czerwone, w części prawej książęcy Orzeł Biały, mazowiecki.

                                                                        Flaga powiatu

                                                                             ******


Obszar powiatu w pewnej mierze wchodził w skład staropolskiego powiatu goniądzkiego 

w ramach ziemi bielskiej

       Północno-zachodnia granica powiatu w znacznej mierze pokrywa się z  granicą dawnego

                                    obwodu białostockiego w ramach carskiej Rosji.

                                            18071842- w obwodzie  białostockim

                                               1842-1915     w guberni grodzieńskiej


                                          1915-  II.1919  okupacja  niemiecka  (Ober Ost.)

         Następnie obszar powiatu w okresie międzywojennym wchodził w większości w skład 

                  ówczesnego powiatu białostockiego w województwie białostockim.


        W okresie II wojny światowej znaczna część dzisiejszego powiatu została włączona

          do sowieckiego rejonu monieckiego (następnie przemianowanego na knyszyńskiego)

                                            16 sierpnia 1945 -powrót w granice Polski

              Powiat  został utworzony 1 kwietnia 1954 roku w województwie białostockim 

                                 z obszarów wydzielonych z powiatu białostockiego


              Powiat został zlikwidowany wraz z reformą administracyjną w 1975 roku

                                 ponownie powołany do życia został w 1999 r

.      Nowy powiat w znacznej mierze pokrywa się z poprzednią jednostką administracyjną,                                           

                                                      

              Miasta i gminy: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Krypno i Trzcianne

                                                           

 

                                                                      **********

                                                                       Mońki

                                                                Miasto i Gmina Mońki

                  Gmina  za wyjątkiem skrawka obszaru w północno-zachodniej części
              (Kotlina Biebrzańska) położona jest w obrębie Wysoczyzny Białostockiej

                                                          Powierzchnia - 7,66 km² (miasto)

                                                                      gmina - 161,56 km²

                                                                        Herb miasta

                                                                            od 1995 r

              Przedstawia w złotym polu stojącą na zielonej murawie pannę w czerwonej sukni,

                  z rozpuszczonymi włosami i z koroną na głowie, pochylającą się nad 

             kwitnącym krzewem ziemniaczanym o białych, cętkowanych fioletowo kwiatach 

                                    na zielonej łodydze,  z dwoma zielonymi liśćmi.

                                                    

               Postać kobieca w koronie ma symbolizować Barbarę Radziwiłłównę, która mieszkając

                        nieopodal w  Knyszynie  bywała w okolicznych lasach na polowaniach. 

          Kwiat ziemniaka ma nawiązywać do nowszych tradycji i zajęć okolicznych mieszkańców

                                               Mońki są stolicą zagłębia ziemniaczanego

                                                                         Flaga miasta


                                                                            ******

                                                                        Poprzedni herb

                                     Początek Moniek wiąże się z powstaniem gniazda rodu Mońków, 

                                                   pieczętujących się herbem Rawicz

                                            Nazwa Mońki została odnotowana w 1545 r..

                                    Od 1795 roku znajdowała się w zaborze pruskim, 

                                  a od 1807 w zaborze rosyjskim   w obwodzie białostockim

                                                       Od 1842 w guberni grodzieńskiej 

          Powstanie Moniek wiąże się z budową linii kolejowej  Białystok-Ełk  w latach 1881 -1883

                                Podczas I wojny światowej okupacja niemiecka (Ober Ost)

  

                     W okresie międzywojennym Mońki znalazły się w gminie Kalinówka 

                                                             w pow. białostockim.


                                            

                                                 1939-1940,1944-45 pod okupacją ZSRR.

                                                              w  Białoruskiej SRR

                                      Od 15 stycznia 1940 roku siedziba rejonu monieckiego,

                                      końcem 1940 roku  przemianowani na rejon knyszyński.

                                 W czasie okupacji niemieckiej - w Regierungbezirk Bialystok

                                        12 sierpnia 1944 roku po zajęcie przez Armię Czerwoną

                                                  powrót pod administrację Białoruskiej SSR

                                                    VIII.1945 -powrót  w granice RP

                 Po wojnie w miejscowości znalazły tymczasową siedzibę władzy gminy Goniądz

                                W 1954 r zniesiono gminy na rzecz gromad. 

         Gromady  utworzono m.in. w Mońkach, Boguszewie, Dziękoniach i Hornostajach

 .                             Przy kolejnej reformie, w roku 1973 utworzono gminę Mońki.

                                            1954–1975 Mońki były siedzibą powiatu

                                        Prawa miejskie   uzyskały 1 stycznia 1965  r                                              

                                     Od 1.I. 1999 r. stanowią ponownie siedzibę powiatu

 


                                                                     ******

                                                              Knyszyn

                                                       Miasto i Gmina Knyszyn                                 

              leży w  północno zachodniej części województwa  na pograniczu wysoczyzn 

           Kolneńskiej i Białostockiej, na północno-zachodnim skraju Puszczy Knyszyńskiej.

                                                    Obejmuje miasto Knyszyn i 14 sołectw

                                                         Powierzchnia - 24 km 2 (miasto)

                                                                 gmina -127,68 km²

                                                                        Herb miasta

                                                                                od......

                                                     Tarcza  dwudzielną w pas. 

                         W polu górnym czerwonym umieszczony jest wizerunek orła 

                          Orzeł jest biały, zwrócony głową w heraldycznie prawą stronę. 

                     Korona nad orłem, dziób, szpony oraz napis na piersi „SA” złote. 

         W polu dolnym żółtym widnieje wizerunek tura barwy brązowej stylizowanego czernią,

                                    zwróconego głową w heraldycznie prawą stronę

                                       Orzeł z literami AS  nawiązuje do inicjałów łacińskiego

                                                       imienia króla Zygmunta Augusta.                                               

                      W latach 1545 1572  król Zygmunt August przemieszkał w Knyszynie 

                                                           łącznie ok. 500 dni

                                                                        *******

                                                                  Poprzednie herby

                                                 Herb  zatwierdzony przez MRN w 1983 r

                     Pierwszy herb miasta przedstawiał głowę tura i widniał na pieczęci z 1568 roku


                                Nazwa wywodzona jest od nazwy osobowej  Knysz

                      Pierwsze wzmianki o Knyszynie w dokumentach pochodzą z 1358 r

                                Osada założona  po 1509 r przez Mikołaja Radziwłła

          18 XII 1528 r.  syn kanclerza Mikołaj Radziwiłł, biskup żmudzki, właściciel części

                     „państwa goniądzko-rajgrodzkiego Radziwiłłów” darował młodemu,
                                  królowi Zygmuntowi Augustowi
dobra Knyszyn
                           

                                           1568- magdeburskie prawa miejskie

                          7 lipca  1572  -miejsce śmierci króla Zygmunta Augusta

      Do 1795 -miasto  królewskie Korony Królestwa Polskiego, w starostwie knyszyńskim 

                                       w ziemi bielskiej  województwa podlaskiego 

                                                           1795-1807 w zaborze pruskim 

                                                               (Prusy Nowowschodnie)

                                                   1807-1842 w obwodzie białostockim

                                                         od 1842 -w guberni grodzieńskiej

                                                      1919-1939  w   woj. białostockim II RP

                                                    1939-1940,1944-45 pod okupacją ZSRR.

                                                   rejon knyszyński  w  Białoruskiej  SRR                                                         

                                                      1941- 1944   okupacja niemiecka

                                                    w składzie Regierungbezirk Bialystok                                     

                                    Na mocy umowy granicznej pomiędzy Polską a ZSRR

                                z  16 sierpnia 1945 roku   oddano miasto Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                       *********

                                                              Goniądz

                                                          Miasto i Gmina Goniądz

                                    położone są na skraju Kotliny Biebrzańskiej, nad Biebrzą.

                            
               Siedzibą gminy jest miasto Goniądz położone na wzgórzu stanowiącym krawędź 

                   Wysoczyzny Goniądzkiej, stromo w tym miejscu opadającej nad brzeg Biebrzy.

                                                                                   Powierzchnia -376,68 km²

                                                                         Herb miasta


                                                                 Herb znany od XVI w 

                  na złotej tarczy kroczący w prawo czarny niedźwiedź z zaznaczonym okiem

                                                 koloru białego i zaznaczonymi pazurami.

                                                 Jest to wersja herbu Rawicz bez panny.

                                                                               Flaga


                                                                             *******

                                                                           Herb Rawicz

 

                         W XIV w. gród, przedmiot sporów między Mazowszem a Litwą;

                                              Historia miasteczka sięga 1358 roku

                    . Goniądz, przecinały dwa szlaki nadbiebrzańskie z Grodna do Wizny. 

                  Miało to duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta jako stolicy powiatu

 

                                      XIV/XV w. włączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego 

                              . W latach 1501–1506 Goniądz był własnością kniazia Michała Glińskiego

                                           . W 1569 włączony do Korony; prawa miejskie 1547

                                                Od 1795 w zaborze pruskim gdzie był siedzibą powiatu,

                                                Od 1807 w zaborze rosyjskim (okręg białostocki)

 


                                                      1843-1915   w guberni grodzieńskiej

                                                      XI.1915 -II.1919   okupacja niemiecka

                                                               Goniądz na mapie WIG (1930)

                                                           13-26.IX.1939 okup niemiecka

                                                     26.IX.  1939–1941 – okupacja radziecka

                                                  27.VI.  1941–1945 – okupacja niemiecka

                                      12 stycznia 1945 – wojska sowieckie wkraczają do Goniądza

 

                                                                       *******

                                                    Gmina Jasionówka

                                                      (daw. gmina Kalinówka

                       sąsiaduje z gminami: Czarna Białostocka, Korycin, Jaświły, Knyszyn.

                                        W skład gminy wchodzi 18 sołect

.           Część gminy leży na terenie i w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

                                                            Powierzchnia - 96,7 km²  

                                                                      Herb gminy

                                                                           od 2003 r ?

                                 W polu czerwonym rogacina srebrna z takąż rogaciną na opak, 

                                                                    w słup, złączone.

                                                        W  klejnocie -  trzy pióra strusie     

                              Herb gminy nawiązuje do  herbu Bogoria II  rodu Wołłowiczów 

                                 do których należała  „włość jasionowsko-kalinowska”      

                Nazwa Jasionówka może być związana według jednej z opinii z drzewami- jesionami

                                          Początki Jasionówki sięgają połowy XVI w

                                              W dokumentach pojawia  jako „włość jasionowska” lub też 

                                             „włość jasionowsko-kalinowska"

                   W roku 1642 roku Władysław IV nadał Jasionówce prawa miejskie . 

                                      Potwierdzono je jeszcze w 1647 i 1670 roku.

                           1919 -1954  gmina Kalinówka należała do powiatu białostockiego

                                     W 1944 r. Jasionówka została zniszczona w 90%.

 1 kwietnia 1954 weszła w skład nowo utworzonego powiatu monieckiego

  1 stycznia 1973 roku po reaktywowaniu gmin, utworzono gminę Jasionówka 

                                       o podobnym zasięgu terytorialnym.

                                Od 1 stycznia 1999 r. należy do powiatu monieckiego

                                                                         

                                                                  ***********

                                                           Gmina Jaświły

                 położona jest w pn.-wsch. części powiatu monieckiego sąsiaduje z gminami:

                 Jasionówka, Knyszyn, Mońki, Goniądz, Sztabin, Suchowola, Korycin.

       Północną część gminy zajmuje dolina rzeki Biebrzy wraz z łąkami i terenami bagiennymi

        Czerwonego Bagna (rezerwat ścisły) ciągnącego się aż do wsi Woźnawieś

                           (w gminie Rajgród).


                                                                Powierzchnia- 175,4 km²

                                                                          Herb  gminy                                                                      

                                                                         Od.....

 

                           XV w -zasiedlenie przez ludność pochodzenia litewskiego

                         Po 1520 - napływ ludności z terenów Ks. Mazowieckiego

                Wieś królewska (sioło) Jaszwiło, należąca do wójtostwa jaszwiłowskiego

                                                 starostwa knyszynskiego

                   Położona była do 1795 roku w ziemi bielskiej województwa podlaskiego

              Od 1808 r. Jaświły znalazły się w granicach powiatu białostockiego  

                                                obwodu białostockiego

                         Od  1842 w   guberni grodzieńskiej - Wołość Jaświły
                                                  

                         1919  do 1939 roku w woj. białostockim  gmina Dolistowo, 

                                          jednak siedzibą gminy były Jaświły

                                        1945-1954 gmina  ( pow. 210 km²)

                                 1954-1972  likwidacja gminy ,podział na 8 gromad

                                    W latach 1975–1998  gmina w woj. białostockim 


                                                                     *********

                                                        Gmina Krypno   

               znajduje się w centralnej części woj. podlaskiego , 27 km na pn- zach. od Białegostoku

                                                       i  15 km na pd. od Moniek

                              W gminie  znajduje się 15 miejscowości w ramach 16 sołectw                     

                                       Siedzibą władz gminnych jest wieś Krypno Kościelne.

                                                               Powierzchnia - 113 km²

                                                                          Herb ? gminy                                                


                                                     potwierdzony w statucie gminy z 2019 r

                   Na fantazyjnej tarczy  dwudzielnej w pas   u góry koronowany Orzeł  Biały

                                            w polu dolnym obraz Matki Bożej Pocieszenia

            W Krypnie znajduje się sanktuarium  Maryjne z słynącym  łaskami  namalowanym

                                          na lipowej  desce obrazem Matki Bożej Pocieszenia                                         

                                                       

  Jest to jedna z najwcześniejszych kopii obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, sprowadzona prawdopodobnie przez hetmana Jana Zamoyskiego 

 do swojej kaplicy w pobliskim Knyszynie

                                                          

                    Herb gminy inspirowany  kształtem przedwojennego herbu Białegostoku

                                                                                                                                                 

 W XVI w. dobra krypniańskie zostały przekazane przez króla Zygmunta Augusta I Radziwiłłom. 

 Wieś duchowna, własność probostwa knyszyńskiego, położona była w 1575 roku w powiecie tykocińskim w ziemi bielskiej województwa podlaskiego

 

 

                                                                        Gm. Krypno 1933 r                                    

                                                              1954  likwidacja gminy

                                                         Od 1.I.1973-   Gmina Krypno

                                                         

                                                     

                                                      **********************                                                                                                                                       

                                                        Gmina Trzcianne

                     położona jest w południowo-zachodniej części powiatu monieckiego.

                          Gmina  znajduje się w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

                     Tereny ścisłej ochrony Parku zajmują ponad połowę powierzchni gminy

                                                        -  16.539 ha.

                           Przez gminę przepływają 4 rzeki: od strony pd Narew, od zach. Biebrza,

                                            od pn. Kosódka i od strony wsch. Nereśl.

                                                              Powierzchnia- 331,64 km²

                                                                        Herb gminy                                                                 

Od......

                             Orzeł - nawiązanie do dawnej przynależności do Mazowsza

                                                  Trzciny -  nawiązanie do nazwy gminy

                  Skrzyżowane klucze i miecz   symbolizują patronów kościoła w Trzciannem

                                        Apostołów  św. Piotra i Pawła

 .          Nazwa pochodzi prawdopodobnie od trzcin rosnących wokół przepływającej 

                                   wówczas przez wieś rzeczki                                                           

           Do lat 80-ych wieku XIII były to obrzeża plemiennej federacji Jaćwingów, by potem,

          po trwającej dwa i pół stulecia pustce Kraju Zapuszczańskiego, znaleźć się na styku

      kolonizacyjnej aktywności Litwinów, podlaskich Rusinów, a przede wszystkim Mazowszan.

            Z XIII też wieku pochodzą pierwsze informacje o miejscowościach

                          do dziś wchodzących  w skład  gminy

                                 .

                                Ok.1401 r -powstanie osady Trzcianne

  Trzcianne początkowo należało do Mazowsza jako część ziemi wiskiej, w ramach której 

                  położone było na pograniczu powiatów goniądzkiego i tykocińskiego                                 

             Trzcianne uzyskało lokację miejską przed 1700 rokiem, zdegradowane w 1801 roku

 

Od 1815  wzdłuż obu rzek – Biebrzy i Narwi, przebiegała granica celna dzieląca Królestwo Polskie

                          od ziem bezpośrednio włączonych do carskiego imperium

  

                                                                         Gm.w 1933 r

                                                             1954 likwidacja gminy

                                                  1 stycznia 1973 r.  reaktywacja gminy

                                                   

                                                 W latach 1975-1998 w woj. łomżyńskim


                                                          Od 1.I.1999 r  w woj. podlaskim                                                                      *******

                                                       Znaczki pocztowe

                                                                 Cesarstwo Rosyjskie

                                                                         1858-1915                                                                   Okupacja niemiecka

                                                                         1915-1919

                                                                       

                                                            

                                                                          1941-1944

                                                                 Okupacja radziecka

                                                                 1939-1941, 1944-1945

 

                                                                          ********

                                                             Znaczki polskie

                                              1919 -1939,1945 

 


 


                                                                           


                                                              

                                                                                                                                                                            *********

                                                                      Twierdza Osowiec

rosyjska twierdza z drugiej połowy XIX wieku, znajdująca się w gminie Goniądz w powiecie monieckim, znana z 6,5-miesięcznej obrony podczas pierwszej wojny światowej.

W latach 1914-1915 wojska niemieckie (8 Armii) nacierające z Prus, przeprowadziły trzy szturmy na warownię. Wszystkie spełzły na niczym, nawet ten, w którym użyto gazów bojowych (chloru)

 i zginęło około 2000 żołnierzy rosyjskich. 

Załoga ewakuowała się dopiero w dniach 18 - 23 VIII 1915 roku, ze względu na niekorzystną dla Rosjan sytuacją strategiczną na froncie. 

                                                                  ************

                                                                                                                                                                           

 

 

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz