poniedziałek, 27 grudnia 2021

Gminy Janów , Korycin i Nowy Dwór

                                            Gmina Janów

                         położona jest  na Wysoczyźnie Białostockiej, na pn.zach. od Sokółki

                      Sąsiaduje ona z gminami: Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Sidra, Sokółka, 

                                                           Czarna Białostocka i Korycin.

                                             Gmina  liczy 42 wsie obejmujące 35 sołectw.

                                                       Powierzchnia -207,84 km2.

                                                                          Herb gminy

                                                                           Od....?                                                           
                  Przedstawia w złotym polu tarczy herbowej wyrastające z czerwonej murawy 

                         drzewo liściaste (lipa?) o brązowym pniu i zielonych liściach,

                    pod którym szary wilk w lewo (język wilka czerwony, zęby białe).

                                                                 Poprzednia wersja herbu

                                 Herb Janowa pochodzi z czasów gdy otrzymał w prawa miejskie 

                                                                    1791 r                                                                                                                                                               

                         do końca XIII wieku tereny gminy zamieszkiwało  plemię Jaćwingów.

          Nazwę swą miasteczko otrzymało w XVIII wieku od położonego tu majątku Sapiehów

               Wieś pierwotnie zwana Przybudek powstała w miejscu bud drwali kolonizujących 

                                             teren   dawnych puszcz litewskich

             Miasto powstało między 1709 - 1712, a obecna nazwa Janów od 1715 r.

                      pochodzi od Jana Sapiehy, który posiadał tu swój majątek.

                                 Potwierdzenie praw miejskich nastąpiło w roku 1791.

                                        Panowanie Prus w latach 1795 - 1807.

 
        Władze carskie zaliczały Janów, jako ośrodek janowskich dóbr państwowych 

 Cesarstwa Rosyjskiego, do miast nadetatowych nie będących siedzibą powiatów.

 Jako  datę utraty praw miejskich podaje się datę 1897, jednak dokumenty rosyjskie aż do 1914 roku nazywały Janów miastem nadetatowym, a w świadomości mieszkańców jako miasto funkcjonował jeszcze do II wojny światowej, zaś w 1921 roku nazwano go oficjalnie miasteczkiem

 

                                                                      *******                                      

                                                        Gmina  Korycin 

                      leży  na Wysoczyźnie Białostockiej , na pn.- wsch. od Knyszyna

                   Sąsiaduje z gminami: Janów, Suchowola, Jaświły, Jasionówka i Czarna Białostocka,

                        w jej skład wchodzą 32 sołectwa.Siedzibą gminy jest osada Korycin.

                                                            Powierzchnia - 117 km²

                                                                       Herb gminy


                               został ustalony uchwałą Nr VII/45/95 Rady Gminy w Korycinie 

                                                       z dnia 31 marca 1995 r.

                             W polu czerwonym wzgórze zielone a na nim krzyż biały w słup.

 Krzyż opasany jest przez koronę złotą tak, że lewe, prawe i górne ramiona krzyża są nad koroną

           Krzyż -  symbolizuje  kościół parafialny  p.w Podwyższenia i Znalezienia Św. Krzyża 

                                w Korycinie

Korona -nawiązuje do przynależności ziem obecnej gminy do dóbr królewskich (do 1795 r)

Wzgórze - symbolizuje ukształtowanie  terenu gminy - garby i wzgórza. ( o wys. do 194 m n p m)

     pochodzenia polodowcowego.

                                                                         Flaga gminy

                                                                             od 1995 r     

 

                           

                                   1524-1557 własność królowej Bony

       1557-1588 - dobra  własne króla Zygmunta Augusta i jego sióstr Anny, Zofii i Jadwigi

           1588-1795  w składzie ekonomii grodzieńskiej (dobra stołowe krolów polskich)

          Większość wsi na terenie dzisiejszej gminy powstała przed końcem XVI wieku.

                        Pierwotna nazwa wsi brzmiała Dąbrówka-Kumiałka.

                Około roku 1571 wybudowano w Korycinie drewniany kościółek. 

W roku 1601 utworzono tu parafię, a król Zygmunt III Waza ufundował duży kościół.

                     Przed rokiem 1634 miała miejsce lokalizacja miasta, któremu w 1671 r. król 

                    Michał Korybut Wiśniowiecki nadał prawa miejskie chełmińskie.

 

                                                    1795-1807 w zaborze pruskim

                                                      1807 w zaborze rosyjskim

                                                          od 1861 - wołość kripnjanskaja

 


                         Korycin przestał być miastem między rokiem 1897 a 1920.

 

                                                            Od 1973 gmina Korycin


 

                                                                     *************                                    

                                                         Gmina  Nowy Dwór

                        na obszarze Wzgórz Sokólskich,w pobliżu źródeł Biebrzy,na wsch od

                                                         Dąbrowy Białostockiej

                  Graniczy z gminami: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Lipsk, zaś jej wschodni 

                                   odcinek stanowi granica państwa z Republiką Białoruś.

                             Siedzibą gminy jest Nowy Dwór leżący nad rzeką Biebrzą

 

                                                            Powierzchnia - 120,88 km²     

                                                                         Herb gminy

                                                                          Od......

                                   Herb gminy nawiązuje do herbu szlacheckiego Prawdzic

 

                                                wersja białoruska herbu Nowego Dworu

 

 Nowy Dwór powstał w XVI wieku jako dwór hospodarski w wyniku kolonizacji puszczy

 między Biebrzą a Brzozową. Początkowo zwano go Białym Dworem, albo Nowym Miasteczkiem

  Zadaniem Nowego Dworu - leżącego u przeprawy przez Biebrzę, przy drodze z Grodna -

 była obsługa skolonizowanej Puszczy Nowodworskiej.

 Nowy Dwór uzyskał lokację miejską w 1518 roku, zdegradowany w 1934 roku

 W 1578 roku Nowemu Dworowi przyznano prawa miejskie magdeburskie.

 W XVIII wieku miasto było siedzibą Sądu Powiatowego. 

                 W wyniku III rozbioru Polski tereny gminy dostały się pod panowanie Prus, 

po pokoju w Tylży w 1807 roku włączono je do Imperium Rosyjskiego. 

               Od  1861  wołość (gmina) grzebieniewska z siedzibą w Nowym Dworze

                          

                                        W 1934 roku Nowy Dwór utracił prawa miejskie.

                                            1954  likwidacja gminy(podział na gromady)

                                             1.I.1956 r. do 5.VI.1975r.  w pow. dąbrowskim

                                                          1973 gmina Nowy Dwór

                                                                                                                             

                                                                       ********

                                                       

 

 

 

 

 

 

                                               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz