poniedziałek, 20 grudnia 2021

Gminy powiatu hajnowskiego


                                                     Gmina   Białowieża

gmina położona jest w całości na obszarze Puszczy Białowieskiej, która stanowi rozległy kompleks leśny położony po obu stronach granicy Polski i Białorusi i jest pozostałością dawnych puszcz: Białowieskiej, Ladzkiej, Świsłockiej i Szereszewskiej.

                                                              Powierzchnia - 203,2 km²

                                                                           Herb gminy

                                                              

                                               Uchwała Nr X/62/11 Rady Gminy Białowieża

                                                            z dnia 25 listopada 2011 r.

 

 przedstawia w polu zielonym wieżę srebrną, nakrytą trójkątnym daszkiem, z dwoma oknami czarnymi i otwartą bramą, w której głowa żubra złota

 Biała wieża nawiązuje do etymologii nazwy gminy. Głowa żubra to aluzja do żubrów  

Puszczy Białowieskiej. Dodatkowym nawiązaniem do Puszczy jest zielone pole herbu.


                                                                        Flaga gminy


                                                                            *****

 

                                                                          1990-2011

 

                                                                            *******

                      - znak rozpoznawczy jesiennej rezydencji myśliwskiej carów rosyjskich.

                                                                 w Białowieży

                                                                    *******

 Pierwsza osada o nazwie Białowieża znajdowała się ok. 5,5 km na północny zachód od obecnej miejscowości, w miejscu, w którym obecnie znajduje się uroczysko Stara Białowieża

 

  W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Białowieża jako wieś królewska 

ekonomii brzeskiej położona była w pow. brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego

 Po III rozbiorze Polski w 1795 roku, miejscowość do 1915 roku znalazła się pod zaborem 

rosyjskim (bezpośrednio w Imperium Rosyjskim)

 

 

          Od 17 sierpnia 1915 do końca 1918 roku teren Białowieży znajdował się 

               pod okupacją niemiecką (Ober-Ost)


 Białowieża od grudnia 1918 do lutego 1919 znajdowała się z woli Niemiec pod administracją

                litewską, która jednak była podporządkowana wojskom niemieckim.

 

 W dniu 27 lutego 1919 roku do Białowieży wkroczył polski oddział konny dowodzony

 przez majora Jerzego Dąbrowskiego, co spowodowało, że następnego dnia Białowieżę 

                    dobrowolnie opuścił 50-osobowy oddział niemiecki.

             21 marca 1919 roku do Białowieży przybyły polskie władze cywilne

 

                        Początkowo gmina należała do powiatu prużańskiego. 

        1920 r. została przyłączona do nowo utworzonego powiatu białowieskiego

  dniem 1 sierpnia 1922 roku została przyłączona do powiatu bielskiego w tymże województwie

                                  Gmina obejmowała część Puszczy Białowieskiej.

                                                                     gmina w 1937 r

                                                             

                                                  1939–1941  okupacja  radziecka

                                                  1941-1944    okupacja niemiecka 

                                                

                   25 lipca 1944   obszar gminy Białowieża został przedzielony granicą państwową.

          Zachodnia część pozostała w Polsce (łącznie z siedzibą Białowieżą), natomiast wschodnia

                               (ok. 50 tys. ha) weszła w skład  Związku Radzieckiego

.                       W 1944 r. do Związku Radzieckiego odeszły gromady:

       Biała, Ćwirki ,Kamieniuki , Kiwaczyna, Ławy, Okólnik, Panasiuki

                                              i   Podbielskie Ogrodniki

                     

                                                                              ******

                                                            Gmina  Czeremcha

                              Jest jedną z siedmiu gmin wiejskich powiatu hajnowskiego. 

Od południowego zachodu graniczy z gminą Nurzec -Stacja, od zachodu z gminą Milejczyce, 

od północy z gminą Kleszczele, a od południowego wschodu granicę gminy stanowi granica

    państwa z Republiką Białoruś (sielsowiety Raśna i Wierzchowice rejonu kamienieckiego).                                      

                                                                Powierzchnia -96,73 km²

                                                            Siedziba gminy -Czeremcha

                                                                         

                                                                             Od..... ?
                                                                                                                                                        

                       Herb nawiązuje do pogranicznego położenia gminy,dużego znaczenia kolei

                                 ( Czeremcha posiada węzłową stację kolejową) i rolnictwa     

. Niegdyś w Czeremsze zlokalizowany był główny węzeł kolejowy regionu Puszczy Białowieskiej.

                                                                  


                     

                                          Pierwotnie Czeremcha była zwana Ożarowo

                       W  XVI i XVII wieku była nazywana również Nurzec alias Czeremcha.

 Pierwsze wzmianki o tej miejscowości znajdujemy w dokumencie króla Zygmunta I Starego (1506-1548) z 20 marca 1533 roku

 

             Miejscowość powstała w 1906 jako kolejarska osada przy węźle kolejowym.

 W tym miejscu przecięły się nowo wybudowana w 1906 linia kolejowa Wołkowysk – Siedlce

 z czynną już od 1873 linią Brześć – Białystok

. Początkowo nosiła nazwę Czeremcha Osada w odróżnieniu od istniejącej w pobliżu

 Czeremchy Wsi.


                                          należała do gminy Kleszczele, powiat Bielski

      Teren obecnej gminy zajmuje część  d. gm. Kleszczele i pozostałe w Polsce  fragmenty powiatu brzeskiego woj. poleskiego -  gminy Wierzchowice ( Połowce, Stawiszcze, Opaka Duża, Pohulanka )

 i gm. Wysokie Litewskie  - (Zubacze,Bobrówka, Borki)

 

             1952 gmina -w skład której weszły gromady: z gminy KJukowicze: Bereżyszcze,
                                           Polowce i Stawiszcze;

                                z gminy Kleszcze1e: Czeremcha Osada, Czeremcha Wieś,
                                   Dobrywoda, Kuzawa, Opada Duża i Wólka Terechowska

 

         Od 1. I. 1973 gmina

Obszar gminy podzielony jest na 12 sołectw: Berezyszcze, Bobrówka, Czeremcha, Czeremcha-Wieś, Jancewicze, Kuzawa, Opaka Duża, Pohulanka, Połowce, Stawiszcze, Wólka Terechowska, Zubacze.


                                                  


                                                                           *****

                                                               Gmina Czyże

Gmina od północy sąsiaduje z gminą Narew, od zachodu z gminami Bielsk Podlaski i Orla,

 od wschodu z gminą Hajnówka, a od południa na niewielkim odcinku z gminą Dubicze Cerkiewne.

                          

                                   W skład gminy wchodzi 18 sołectw i 23 miejscowości.

                                                           Powierzchnia- 134,2  km²

                                                                                           Herb gminy

                              przyjęty został uchwałą nr IV/16/90 Rady Gminy w Czyżach

                                                             z dnia 27 września 1990 r.

                                 Na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym złotym wizerunek czyżyka, 

                                         w polu lewym   zielonym trzy kłosy złote w słup

                                        .

                                    Wizerunek czyża stanowi nawiązanie do nazwy gminy.

                                      Kłosy zboża  symbol  rolniczego charakteru gminy

                                                       1861  -   1934- w składzie gminy Pasynki

                                                             od 1934 w gminie  Orla

 


                                                          Od  1952 gmina Czyże   :

            z gminy Orla: Czyże, Mochnata, Podrzeczany, Rakowicze, 

                          Stary Berezów,Stary Kornin i Zbucz;
                  z gminy Hajnówka: Kuraszewo, Lady, Leniewo i Osnówkcl.

                                             1955  likwidacja gmin

                                                                Od  1.I.1973  gmina Czyże
              Czyże Hukowicze, Kamień , Klejniki , Kojły, Kuraszewo, Lady,
       Leniewo, Leszczyny, Łuszcze , Maksymowszczyzna, Morze, Osówka, Podrzeczany,
                    Rakowicze, Sapowo, Szostakowo, Wieżanka, Wólka i Zbucz

 


                                                                                          *****

                                                         Znaczki pocztowe

                                                                


                           Żubr, który po udanej restytucji w 1929 roku powrócił do Puszczy

 i żyje obecnie na wolności w ilości ok. 800 sztuk po stronie białoruskiej i ok. 450 po stronie polskiej

.
                                                                                *****                                                                            ***********


 


 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz