niedziela, 25 lipca 2021

Powiaty" kieleckie " w województwie mazowieckim

                                 

 Obecne województwo mazowieckie zostało utworzone w 1999 roku z województw poprzedniego podziału administracyjnego m. in. radomskiego (oprócz gmin Drzewica i Gowarczów)

  Południowa część woj. mazowieckiego  to ziemia sandomierska będąca częścią Małopolski.

       Powiaty  białobrzeski, kozienicki,lipski, przysuski, radomski ,szydłowiecki, zwoleński

                                                                   ******************

                                                          Powiat białobrzeski

                 położony jest w południowej części województwa mazowieckiego . 

 Teren powiatu obejmuje swoim zasięgiem większość historycznych obszarów tzw. Zapilicza, 

        regionu stanowiącego niegdyś pogranicze wielkich dzielnic Polski: Mazowsza i Małopolski.

                                                              Powierzchnia- 639,28 km²

                                                                        Herb powiatu

                                                                    od  20 czerwca 2001 r.

                             Orzeł symbolizuje przynależność do województwa mazowieckiego
,
                           Syrena – motyw zaczerpnięty z herbu Białobrzegów – nawiązuje do

                                            stolicy powiatu
                                    Sześć gwiazd to odniesienie do sześciu gmin powiatu

 
                                                                             Flaga

            Powiat białobrzeski został powołany  1 stycznia 1956 roku w województwie kieleckim, 

                       z  obszarów  dwóch ościennych powiatów radomskiego i grójeckiego

              Od 1 .VI. 1975 roku terytorium zniesionego powiatu białobrzeskiego weszło 

                            w skład nowo utworzonego województwa radomskiego

                             W 1999 roku w nowym województwie mazowieckim 

                   przywrócono powiat białobrzeski o identycznych granicach co w 1975 roku.

 

                                                             Herb  miasta Białobrzegi

                                                              

                                                        wersja przyjęta   10 września 1991 r.

                                        Prawa miejskie  Białobrzegi utraciły w 1870 roku, 

                                          zostały im ponownie przyznane 1 stycznia 1958

                                                                    ******

          Zapilicze– region historyczny na terenie południowego Mazowsza, w obrębie dawnej 

                           ziemi czerskiej, położony między rzekami Pilicą, Radomką i Wisłą

                                                                          **************

                                                           Powiat kozienicki 

                                         leży w widłach rzek Wisły i Pilicy,

                                                                        Powierzchnia  917 km2.

                                                                            Herb powiatu

                                                                         Od 5 czerwca 2002 r.

                    Barwa pola  tarczy symbolizuje wody Wisły i Pilicy, w  widłach  których leży powiat.
               Głowa jelenia symbolizuje Puszczę Kozienicką, a umieszczana nad nią korona

                   odbywające się na jej terenach królewskie polowania, też  Zygmunta I Starego

,                              który urodził się  1 stycznia 1467 w Kozienicach


              Siedem gwiazd symbolizuje siedem gmin (6 wiejskich i 1 miejsko-wiejską) 

                                                           powiatu kozienickiego.

                                                                         Flaga powiatu


                                                                          Herb Kozienic

         Her    b pochodzi z połowy XVI stulecia, kiedy to Kozienice otrzymały prawa miejskie.

       W obecnym kształcie herb został ustanowiony przez Radę Miejską 30 września 2019 r.


                   W okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939) powiat należał do woj. kieleckiego.

                                                                      ***********

                                                                 Powiat lipski

.                      Powiat położony jest na obszarze trzech jednostek fizjograficznych: 

              Równiny Radomskiej, Przedgórza Iłżeckiego i Małopolskiego Przełomu Wisły

                                                               Powierzchnia-747,58 km²

                                                                          Herb powiatu

                                   zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/104/2000

                                                             z   28   kwietnia 2000r.

                                Krzyż i łękawica to herb Lipska,  symbolizuje stolicę powiatu

                                   Falujące pasy to  fale Wisły, największej rzeki powiatu

                                                                           Flaga


              Powiat  został powołany dnia 1 stycznia 1956 roku w województwie kieleckim,

                od 1 czerwca 1975 roku główna część terytorium zniesionego powiatu lipskiego

                               znalazła się w nowo utworzonym województwie  radomskim

                           W 1999 r     przywrócono powiat lipski w woj. mazowieckim

                                                                   Herb  miasta Lipsko


                                  Jest to   herb szlachecki  Dębno rodziny Oleśnickich,

                                                                założycieli miasta                                                                                                                     

                                           Prawa miejskie -1613 i ponownie w 1958 r

                                                              ********************

                                                         Powiat przysuski

 ,                                 w południowo-zachodniej części woj. mazowieckiego,

                              na skraju Garbu Gielniowskiego i Równiny Radomskiej

                                                           Powierzchnia -800,68 km²

                                                                      Herb powiatu 

                                               przyjęty przez Radę Powiatu 30 stycznia 2014

           Prawa strona herbu zaczerpnięta została z herbu dawnej ziemi sandomierskiej, na której

 terenie w całości leży powiat. Lewa strona herbu zawiera symbole siedziby powiatu, Przysuchy.

 Ponieważ władze powiatowe nie chciały nawiązywać do herbu Przysuchy,

 użyty został motyw z filigranu papierni w Przysusze z 1793 roku. 

                                                                                 Flaga


                                                              Herb Przysuchy                       

                                                            

Herb nawiązuje do herbu Rawicz Dembińskich, drugich właścicieli miasta,
 za których rządów osiągnęło ono największy rozwój.
 

                                              Prawa miejskie 1710-1869, ponownie  1958

             Powiat  został powołany dnia 1 stycznia 1956 roku w województwie kieleckim,

                  ,prawa miejskie które Przysucha utraciła w 1870 roku, zostały jej ponownie

                                            przyznane dopiero 1 stycznia 1958 roku. 

             Od 1 czerwca 1975 roku całe terytorium zniesionego powiatu przysuskiego 

                          weszło w skład nowo utworzonego województwa radomskiego

                     W nowym województwie mazowieckim przywrócono powiat przysuski

               W porównaniu z obszarem z 1975 roku został on zwiększony o gminę Odrzywół 

                                 (będącej w latach 1973-75 w powiecie opoczyńskim)

 
 
**********

                                                                          Radom

                                                              miasto na prawach powiatu

                                               na Równinie Radomskiej , nad rzeką Mleczną

                                      Historycznie położony jest w Małopolsce, w ziemi sandomierskiej.

                                                                       Powierzchnia -111,8 km²

                                                                                 Herb  miasta

                                                                       

                                                  Uchwała Nr 38/2002 Rady Miejskiej w Radomiu 

                                                                   z dnia 16 grudnia 2002 

                                               pop.20.XII.1990 r uchwała Rady Miejskiej nr 76/90

                          w polu czerwonym biały mur z pięcioma blankami z trzema wieżami o trzech 

             blankach  każda, z których środkowa wyższa oraz bramą, w której majuskuła „R” biała,                          

                                        nad bramą mitra książęca, nad tarczą korona królewska

 


                   Herb Radomia w wersji uroczystej zawiera ponadto po prawej stronie bramy herb 

                  papieża Jana Pawła II oraz labry z pokryciem białym i takim że podbiciem

                                                                     **********

                                       koniec XIII w -prawa miejskie (Stare Miasto)

                                                                1360 -  Nowy Radom

             Przed 1795 miasto królewskie w powiecie radomskim województwa sandomierskiego

1810 – Radom został stolicą departamentu radomskiego w Księstwie Warszawskim.
 
1816 – powstało województwo sandomierskie z siedzibą władz w Radomiu
 
1844 – Radom został stolicą guberni radomskiej 
 

1867 –  z guberni radomskiej wyłączone zostały południowe powiaty, 
co dało początek guberni kieleckiej.
 
 
1919 – Radom wszedł w skład województwa kieleckiego  do 1939 r. 

 
1939–1945 – Radom był stolicą dystryktu radomskiego 
w Generalnym Gubernatorstwie.
 

 

 
 16 stycznia 1945 – wyzwolenie
 
 
 
1946 – Radom jako stolica powiatu wszedł w skład  województwa kieleckiego  do 1975 r. 
1975 –  Radom uzyskał status stolicy województwa radomskiego.
 
1999 – Radom utracił status miasta wojewódzkiego i wszedł 
w skład województwa mazowieckiego.
 
 
 
*********
 
Powiat radomski
 
  składa sie z 13 gmin, okalających miasto Radom.
 
Siedzibą władz powiatu jest miasto Radom
 
Powierzchnia 1529,75 km² 

                                                                         Herb powiatu

                                                               przyjęty 29 maja 2000  r      

                           Połuorzeł małopolski symbolizuje  położenie w historycznej Małopolsce

                                                                  13 gwiazd -gminy powiatu

                                        Złota gotycka litera R   z herbu Radomia ,stolicy powiatu    

                                                                               Flaga                   


                                                                         **********

                                                                             ********

                                                           Powiat szydłowiecki

                  leży w przeważającej części na Przedgórzu Iłżeckim, płd.-wsch. części powiatu

          zajmuje Garb Gielniowski. Obie te jednostki wchodzą w skład Wyżyny Kieleckiej

                        Historycznie oraz kulturowo terytorium powiatu znajduje się w Małopolsce,

                                                             w ziemi sandomierskiej.

                                                             Powierzchnia - 452,22 km²

                                                                       Herb powiatu

Uchwała Nr XVII / 86 / 2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2008r.

                    Herb powiatu przedstawia na tarczy dwudzielnej w pas, 

w polu   górnym   czerwonym: od prawej rogacina z zawiasą kotłową (srebrna)

                      - godło herbu Odrowążów,

                      od lewej krzywaśń (srebrna) - godło herbu miasta Szydłowca. 

Pas górny odwołuje się do fundatorów Szydłowca.
W polu dolnym umieszczony herb ziemi sandomierskiej: w prawym dolnym polu - po trzy pasy poziome białe i czerwone na przemian równej szerokości, a w lewym dolnym polu - osiem złotych gwiazd na niebieskim tle (rozmieszczenie gwiazd - 3,3,2).


                                                                          Herb miasta

                                                                      Flaga powiatu

 


                                                                 Poprzednie   herby miasta                               

                                                            

                                                                 Prawa miejskie od  1427 r

                                                     

                                                                Herb  powiatu 2007-2008


                                          Powiat szydłowiecki istniał w latach 1809–1866

                            Ponownie  1 października 1954 roku w województwie kieleckim,

          Od 1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu szydłowieckiego włączono

                                          do nowo utworzonego województwa radomskiego

               W 1999 roku przywrócono w województwie mazowieckim powiat szydłowiecki

                                         o obszarze mniejszym od granic z 1975 roku


                                                                       **************

                                                          Powiat zwoleński

                                                      położony jest na Równinie  Radomskiej

                                                              Powierzchnia  - 571,24 km² 

                                                                        Herb powiatu

                                 ustanowiony Uchwałą Nr XVII/130/2000 Rady Powiatu Zwoleńskiego 

                                                                z 15 września 2000                                                                          

              Pierwsze pole herbu symbolizuje przynależność powiatu do województwa mazowieckiego.

                          Litera S to zarówno łaciński inicjał Zwolenia, jak i motyw zaczerpnięty

                                                z jego herbu, co symbolizuje stolicę powiatu.                                       

                          Kruk i pierścień to również klejnot herbowy herbu Korwin którym

                                         pieczętował się Jan Kochanowski z Czarnolasu                                                       

                                                                            Flaga

                                                                            ********

                                                                        Herb Zwolenia

                                                             Poprzednie wersje herbu


1425-1869 prawa miejskie
Od 1925 -ponownie miasto
 

                                                                          *******

                  Powiat zwoleński powołano 1 października 1954 w województwie kieleckim

               1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu zwoleńskiego włączono 

                                       do nowo utworzonego województwa radomskiego

                             W 1999 r przywrócono w woj. mazowieckim powiat zwoleński

                       o kształcie i podziale administracyjnym identycznych do tych z 1975 roku


                                                                      *************

                                                           Znaczki pocztowe

                                                  znaczki rosyjskie 1858-1860,1865-1915

Przysucha ( 153 )
 

Kozienice (141) 


                                                                              *****

                                                          Znaczki   Królestwa Polskiego 

                                                                         1860-1865

Radom (138)

                                                                       **********

                                                           okupacyjne austro-węgierskie

                                                                         1915-1918


                                                                     Znaczki polskie

                                                                           od 1918


 

                                                                    ********

                                                           okupacyjne niemieckie

                                                                    1939-1945

                                                   

                                                         

                                                 

                                                                   *********

                                                                       Cp

*****
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz