środa, 14 lipca 2021

Powiat krakowski

                     Powiat krakowski ziemski -tworzy 17 gmin okalających miasto Kraków

                                        od południa,zachodu,północy i północnego -wschodu

                                                             Powierzchnia -1 230 km²

                                                                         Herb powiatu

                                ustanowiony Uchwałą Nr X/44/99 Rady Powiatu w Krakowie

                                                                 z dnia 27 sierpnia 1999 r

                           Herb przedstawia w polu czerwonym ukoronowaną głowę Orła białego

                                                          o dziobie i języku złotym

                                                    Jest to uszczerbiony herb Małopolski.

                                                                             Flaga


                                                                             *******

         Gminy miejsko-wiejskie: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne

                                                                             ***

                                                            Krzeszowice 

                                                                    Miasto i Gmina 

                              Położona jest na zachód od Krakowa (ok. 14 km od jego granicy).

                                     w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,

                                na obszarze Rowu Krzeszowickiego oraz Garbu Tenczyńskiego.

                                                              Powierzchnia 139,04 km²

                                                                              Herb

.                                                 Uchwała Nr XVI/147/2003 Rady Miasta

                                                                  z dnia 18.XII.2003 r

Topór nawiązuje do herbu rodowego Topór Tęczyńskich, właścicieli Krzeszowic i okolicznych wsi, a także istniejącego nieopodal Krzeszowic w XV wieku miasta Nowa Góra.

Półtrzecia krzyża pochodzi z herbu Pilawa Potockich, właścicieli Krzeszowic od końca XVIII wieku, którzy przyczynili się do rozwoju miejscowości inwestując w infrastrukturę uzdrowiskową.

Srebrne trzy wzgórza w podstawie tarczy nawiązują do położenia miasta wśród wzgórz Garbu Tenczyńskiego, wzgórz jurajskich, a także do dawnego miasta Nowa Góra

 Uzyskanie praw miejskich 3 grudnia 1924 roku (1.I.1925 r)

                                                                               Flaga

                                                                      Poprzedni symbol

                                                                             od 1985r

    

                                                                  

                                                                           *******

           W skład gminy wchodzi miasto Krzeszowice, oraz  wsie: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice,Frywałd Miękinia, Nowa Góra, Łany (sołectwo), Nawojowa Góra, Ostrężnica

         Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas oraz Żary

                                                                    Symbole (logo) wsi                                                                         **********

                                                                        Skała

                                                                Miasto i Gmina Skała

                                    położona jest  na skraju Wyż. Olkuskiej  i Wyż. Miechowskiej,

                                                          na granicy Ojcowskiego PN

                                                                   Powierzchnia 74,3 km²

                                                                                  Herb

                                                             

  Uchwała Nr V/33/03 Rady Miejskiej w Skale 
z 17 lutego  2003 r

                                 nawiązuje do ogólnej symboliki miejskiej (mury miejskie i wieże) 

                                       oraz do błogosławionej Salomei – patronki Skały. 

                                                                               Flaga


                  16 sołectw Barbarka,Cianowice, Gołyszyn, Maszyce, Minoga,Niebyła- Świńczów,

                                  Nowa Wieś,Ojców, Poręba Laskowska,Przybysławice,Rzeplin

                                 ,Smardzowice,Sobiesęki, Stoki,Szczodrkowice,Zamłynie

                                                                       **

                                                        1267 - prawa miejskie

           Po III rozbiorze Polski Skała weszła na krótko w skład zaboru austriackiego.

 Od 1807 roku należała do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. do Królestwa Polskiego.

 w 1869 r Skała utraciła prawa miejskie, przywrócono je uchwałą Rady Państwa  w 1987 roku.

 

                                                                Poprzednie wersje herbu 

                                                                     **************

                                                                    Skawina

                                                             Miasto i Gmina Skawina

                                          położona   na pd.-zach.od Krakowa na obszarze 

                                                   Bramy Krakowskiej ,nad Skawinką

                                                                Powierzchnia - 100,15 km²

                                                                     miasto - 20,50 km².

                                                                                Herb

          
.                                  zatwierdzony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych RP 

                                                                  29 czerwca 1936 r.

            Herb przedstawia monogram – majuskułową literę „S”, z krzyżem zaćwieczonym 

                         na końcu górnego łuku litery. Litera opleciona wokół prostego miecza, 

                                                 zwróconego ostrzem do dołu

                       Ponad literą i głowicą miecza – korona otwarta o trzech sterczynach. 

Pole tarczy błękitne, litera, krzyż, korona i rękojeść miecza – złote, ostrze miecza – srebrne. 

             Herb znany od XV w. W 1793 r. cesarz Franciszek II nadał miastu nowy herb,

                                            była to wersja herbu bez krzyżyka na literze S

                                                                              Flaga


                                                             Od  1364 -prawa miejskie

Sołectwa

Borek Szlachecki Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska, Zelczyna

                      

                                                                      *********

                                                                  Słomniki

                                                          Miasto i Gmina Słomniki

                               na Wyż. Miechowskiej,nad Szreniawą ,na pn.-wsch. od Krakowa

                                                               Powierzchnia - 113 km² 

                                                                       miasto -20,50 km².

                                                                                  Herb 

 
przyjęty 31 sierpnia 2007 r. (Uchwała Nr IX/66/2007)

                     przedstawia srebrną (białą) postać św. Michała Archanioła, ze złotym nimbem 

                             , trzymającego w prawej ręce srebrny miecz, a w lewej złotą wagę.

                                                                    Poprzednia wersja herbu

                                                                         1990 do 2007 roku

                                            znana jest z pieczęci miejskich i wójtowskich począwszy 

                                                                od I połowy XVI wieku.

                Od czasu lokacji w 1358 r. przez króla Kazimierza Wielkiego, stały się miastem 

                              królewskim , otrzymały w herbie postać św. Michała Archanioł

W skład gminy Słomniki oprócz miasta Słomnik wchodzą  miejscowości: Brończyce, Czechy, Janikowice, Januszowice, Kacice, Kępa, Lipna Wola, Miłocice, Muniakowice, Niedźwiedź, Orłów, Polanowice, Prandocin, Prandocin-Iły, Prandocin-Wysiołek, Ratajów, Smroków, Szczepanowice, Trątnowice, Waganowice, Wesoła, Wężerów, Zaborze, Zagaje Smrokowskie.

 

                                                                              ****

                                                                 Świątniki Górne

                                                             Miasto i Gmina  Świątniki Górne

                                  na Pogórzu Wielickim (Płaskowyż Świątnicki), na pd.od Krakowa,

                                                   Wieliczką na wsch. a Dobczycami na pd.   

                                                                 Powierzchnia - 20,17 km²        

                                                                       miasto- 4,43 km²

                                                                                 Herb

 przyjęty wraz z nadaniem praw miejskich
 w 1997 r
 
1 stycznia 1997 roku Świątniki Górne uzyskały prawa miejskie,

Herb nawiązuje do historii miasta niegdyś osady służebnej katedry wawelskiej

  i ośrodka ślusarskiego znanego z wyrobu kłódek. Kościół w herbie to kościół parafialny 

w Świątnikach Górnych p w. św. Stanisława z lat 1846-1858.

Oko opatrzności pochodzi z pieczęci gromadzkich z 1788 i 1821. 

Kłódka – to podstawa potęgi gospodarczej Świątnik i od średniowiecza –

  źródło utrzymania mieszkańców


Na pieczęci herbowej widnieją skrzyżowane: klucz, obcęgi, młotek, kłódka i kłos, 
a nad tym oko opatrzności w trójkącie z promieniami

               W skład gminy wchodzi miasto Świątniki Górne, oraz sołectwa: Ochojno, Olszowice,

           Rzeszotary, Wrząsowice; oraz miejscowości niesołeckie: Rzeszotary Górne, Zalesie.

                                                                        *****

                                                        Znaczki pocztowe

                                               austriackie

                                                                   1.VI.1850 - I.1919

                                                   

                                                    **

                                             znaczki rosyjskie 

                                           1858-1860,1865-1915


                                                 ****                       

                                          Królestwa  Polskiego

                                                                        1860-1865     

                                                                               

                                                116 Słomniki

                                                   ***

                                        znaczki poczty polowej

                                                               austro-węgierskiej
                                                                     1915-1918


                                                  ***                                                     

                                              znaczki polskie

                                                                          od 1918


datownik Skała pod Ojcowem


  

                                                   


                                                                           *****
                                                             znaczki niemieckie (GG)

                                                                          1939-1945


                                                                                *****Brak komentarzy:

Prześlij komentarz