czwartek, 10 marca 2022

Powiat kętrzyński

       Powiat zajmuje fragment Pojezierza Mrągowskiego,Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

            i   Równiny Sępopolskiej.  w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego

 Graniczy z powiatami bartoszyckim, węgorzewskim, giżyckim, mrągowskim i olsztyńskim,

        Od północy  graniczy z obw. kaliningradzkim  Fed. Rosyjskiej.


                                                          Powierzchnia -1213 km²

                                                  Siedzibą  władz powiatu jest Kętrzyn  

                                                                    Herb powiatu

                                                       

                   przyjęty Uchwałą  Rady Powiatu w Kętrzynie: Nr XXXVI/178/01

                                                       z dnia 14 lutego 2001 r.

                   Tarcza dzielona w słup. Pole prawe tarczy srebrne (białe), mające
         podstawę zieloną, a na niej niedźwiedź czarny wspięty na świerk - zielony. 

           Lewe pole tarczy to tło błękitne, a na nim kłos pszeniczny  złoty - w pionie.

                                                                         Flaga powiatu


                                                                            ******

             Terytorium, na którym leży powiat, znajduje się na obszarze historycznej Barcji

      Obszar ten był stopniowo kolonizowany od początku XIV wieku przez zakon krzyżacki.

                       Kętrzyn, stolica powiatu, został założony w 1329 roku. 

                    Akcja osadnicza w regionie trwała przez cały wiek XIV i początek XV.

               Od 1525 roku obszar dzisiejszego powiatu znajdował się w Prusach Książęcych.

          Od 1818 do 1945 roku roku Kętrzyn był siedzibą powiatu, w rejencji królewieckiej. 

 

                                                 

                                                             Herb powiatu 1936- 1945

 Na czerwonym polu tarczy wkomponowana jest biała 8-listna róża, a na niej czarno-żółta/złota pszczoła. Pszczoła była symbolem pierwszych osadników zasiedlających te tereny, a także symbolem ich pracowitości. Róża zaś symbolizowała wiarę chrześcijańską, a w okresie średniowiecza róża znajdowała się w herbie urzędnika zakonnego – prokuratora (niem. Pfleger) miasta Rastenburg.

 

                        Po II wojnie światowej obszar ten został włączony do Polski.

                 Początkowo część obszaru dzisiejszego powiatu kętrzyńskiego znajdowała się

                                             w powiecie gierdawskim

. Jednak po wytyczeniu granicy z ZSRR najpierw siedzibę powiatu gierdawskiego przeniesiono

                 do Skandawy (sama Gierdawa znalazła się w ZSRR), a następnie powiat

                    zlikwidowano a jego terytorium wcielono do powiatu kętrzyńskiego.

                                                           

                       Do reformy administracyjnej w 1975 roku Kętrzyn był stolicą powiatu

                                                     i częścią województwa olsztyńskiego                               

                W 1975 roku obszar dzisiejszego powiatu kętrzyńskiego znalazł się na terytorium

                                         mniejszego województwa olsztyńskiego. 

                                                        

                             Powiat kętrzyński odtworzono w 1999 roku  stał się  częścią

                                                   woj. warmińsko-mazurskiego                                                                    

                                    

                                                                     *******

                                        Miasto Kętrzyn 

         leży nad rzeką Guber, we wsch. części woj. warmińsko-mazurskiego,  67 km od Olsztyna

                                      i 60 km od przejścia granicznego z Rosją w Bezledach

        Geograficznie jest to styk Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierza Mrągowskiego

                                                           i Niziny Sępopolskiej.

                                                        Powierzchnia- 10,35 km²                                                                      Herb miasta

                                                            

                                                            Od 23 .I. 2003 r ( statut)

                przedstawia na białej tarczy brązowego niedźwiedzia kroczącego w heraldycznie 

                                                prawą stronę między trzema świerkami


                                                                        Flaga miasta

                                                                              ***

                                                                Poprzednie wersje herbu

                                                             

                                    

 Kętrzyn leży w historycznych Prusach Dolnych, na obszarze dawnej Barcji oraz

           we wschodniej  części Mazur.

Położony jest kilkanaście kilometrów na wschód od granic Warmii. 

 Rastenburg został założony w 1329 r. przez rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny

 Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zwanym  popularnie Zakonem Krzyżackim)
, a 28 lat później otrzymał prawa miejskie.

 Prawa miejskie nadał w dniu 11 listopada 1357 komtur bałgijski Henning Schindekopf 

 przez lokację na prawie chełmińskim.

   Tereny dzisiejszego miasta podlegały komturom w Bałdze,

Nazwa niemiecka Rastenburg,spolszczona na  Rastembork, pochodziła od nazwy Rast,

staropruskiego osiedla w Barcji.

 W 1375 r ostatecznie ustalono granicę między Warmią a ziemiami zakonnymi. 

Granica przebiegała pomiędzy miastem warmińskim Reszlem, a Kętrzynem, który odtąd 

na stałe znalazł się w obszarze Prus Dolnych

 

                            Do roku 1945 miasto przeżywało trzy okresy świetności

          (lata: 1410-1466, 1525-1625, 1815-1914), a po roku 1945 - w dekadzie lat 70.

                        W  1818 uczyniono Rastembork siedzibą władz powiatowych


                                  27 stycznia 1945 miasto zdobyły wojska radzieckie

                                            (zniszczeniu uległo ok. 40% zabudowy).

          W 1946 miejscowość została włączona do nowo powstałego województwa olsztyńskiego

           Początkowo miasto nosiło historyczną nazwę Rastembork ale rozważano także nazwę

        Raściborz i Raścibórz ostatecznie jednak 7 maja 1946 roku nadano miastu nową nazwę 

                           Kętrzyn  od nazwiska Wojciecha Kętrzyńskiego  (1838-1918)

                                W latach 1975–1998 miasto  należało do woj. olsztyńskiego. 

 


                                                                     ******

                                        Gmina Kętrzyn

                                         w pd-wsch. części powiatu kętrzyńskiego. 

                                          Siedziba gminy znajduje się w Kętrzynie.

                     Graniczy z gminami: Srokowo, Węgorzewo, Giżycko, Ryn, Mrągowo, Reszel,

                                                                 Korsze, Barciany.

                                                             Powierzchnia - 286 km²

                                                                    Symbol  gminy

                                                    potwierdzony w statucie gminy  z 2010 r

                                                             Tarcza dwudzielna w słup

              W polu  seledynowym pół  głowy jelenia koloru brązowego, zielony  świerk i pofalowana

                                               woda koloru niebieskiego


             .Pole drugie - na  błękitnym tle pół głowy byka w kolorze czarnym, 

                            kłos koloru żółtego  i łąka koloru zielonego.

                 Herb (nieheraldyczny)  ma symbolizować   harmonię  przyrody i rolnictwa gminy

 

          Gmina  zajmuje część obszaru dawnej Barcji, zamieszkałej przez plemiona   pruskie

                                 a od końca XIII wieku zajętej przez Zakon Krzyżacki.

 

                1.I.1973 r   powstanie gminy wiejskiej  Kętrzyn z siedzibą w Kętrzynie

                     1 czerwca 1975 r gmina  została bezpośrednio częścią woj.olsztyńskiego

                                          Od 1999  r  w woj warmińsko-mazurskim


                                                                         *******

                                                                Gmina  Korsze

                   .  Od zachodu graniczy z gminami: Bisztynek i Sępopol, od północy z gm. Barciany, 

                             od wschodu z gm. Kętrzyn, od południowej strony z gm. Reszel

                                                              Powierzchnia - 250 km²

                                                                        Herb miasta

                                              przyjęty przez Radę Miasta  nr 83/XII/91

                                                         z 18 września 1991 roku.                                             

 .               Herb przedstawia w polu zielonym  trzy kłosy złote w słup z łodygami

         i źdźbłami czarnymi, poniżej których koło kolejowe czerwone z skrzydłami złotymi

                  Symbolizuje  rolniczy charakter miasta i gminy oraz  znaczenie miasta  

                                              jako ośrodka  komunikacyjnego

                        Miejscowość uzyskała prawa miejskie 2 września 1962 r

 

                                                       


                                                                            Flaga       


                       

                                                                             ******                                              

                                                          Herb ustanowiony  w 1927 r

                       Pole 1 i 4  romby z herbu rodziny von  Konigsegg ,właścicieli rycerskiego 

                                              majątku   Corssen

                                         Pole 2 --symbol węzła kolejowego

                                      Pole 3- kłosy - płodność i urodzajność okolicy

                                       Czarny krzyż  z herbu  Zakonu Krzyżackiego

                                                                       *******


                     Późniejsze miasto zostało założone w XIV wieku jako majątek rycerski,

W 1341r  kiedy podjęto decyzję o budowie murowanego zamku w Sątocznie,
 po raz pierwszy  pojawia się nazwa Cohorsen jako pruskie pole osadnicze 

 („in campo Cohorsen”).

                                          W 1533r. występuje nazwa Korsen                                               

                                             Od  1816  w   Kreis Rastenburg


         Miejscowość powstała w 2  poł. XIX w.  w związku z budową przez rząd pruski linii       kolejowych  z Torunia przez Olsztyn do Gerdauen (Żeleznodorożnyj) i dalej do Insterburga (Czerniachowsk).                                         

 Po 1871 r. Korsze stają się głównym węzłem kolejowym prowincji wschodniopruskiej

                 27/28 stycznia 1945 -  Korsze zostały zniszczone w 40 proc. 

                                          . przez wojska sowieckie

                                 27.IV.1945 - przekazanie  władzom polskim

                                   1945-1947 - oficjalna  nazwa  Korszyn

 Pierwsi Polacy w osadzie to kolejarze w wileńskiej PKP, delegowani przez dyrekcje 

PKP Warszawa i Białystok.

Ludność polska, która zamieszkała w Korszach, przesiedlona została z różnych stron kraju

                                        1.I.1954- prawa osiedla

                                        1962 -prawa miejskie

                               1.I.1973 - utworzenie gminy  w obecnych granicach

                               Od l.06.1975  - M i G w woj. olsztyńskim

                                    1999  r miasto  w  woj. warmińsko-mazurskiego.


                                                              ************

                                                          Gmina Reszel 

                          leży na Pojezierzu Mrągowskim, w dorzeczu rzeki Guber,

                                           wchodzącym w skład Pojezierza Mazurskiego                                                                

                                         Powierzchnia - 178,71 km² 

                                                              w tym  miasto - 3,82 km²

                                           Siedziba gminy  Reszel.

                                                                           Herb miasta

                                                                   przyjęty 30.XII.2002 r

                             Przedstawia niedźwiedzia barwy brunatnej, wspinającego się po srebrnym 

                                                    pastorale ze złotą głowicą.    

Pole herbowe wypełnia wzór złożony z powtarzających się motywów stylizowanych żołędzi, zgrupowanych po cztery i ułożonych w grupy o kształcie liter „X”, na ciemnozielonym tle. 

 Obecna wersja jest zmodyfikowanym graficznie wariantem herbu używanego od XIV wieku,

 we wcześniejszych niedźwiedź barwy czarnej wraz z pastorałem umieszczony był na białym tle.

 Użycie w herbie pastorału ma symbolizować związek z kapitułą warmińską, do której przynależał Reszel i która dokonała lokacji miasta

                                                                             Flaga

                                                                   przyjęta 24.IV. 2008 

 

                                                                         **********
                                                                    Poprzednie  herby                                                                               

.

                                                           

                                                                 

         Reszel leży na dawnym  terytorium Warmii,w jej wschodniej części na pograniczu Barcji

                        Nazwa  pochodzenia staropruskiego od  nazwy terytorium  Resin

            W 1254 przypadł biskupowi warmińskiemu – w dokumentach wymieniany jako

                                              „castrum Ressel”                       

                  12 lipca 1337 przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim                           

                                 Od 1466 w granicach Polski (Warmia)

                                    potwierdzone w pokoju toruńskim

                        Reszel stał się polskim miastem granicznym do 1772 r

                                        Od IX. 1772 do Królestwa Prus

                                   W 1818 -1862   Reszel  siedzibą powiatu.                                 

  W wyniku II wojny światowej, miasto nie doznało większych zniszczeń,

 Reszel został włączony administracyjnie do nowo powstałego województwa olsztyńskiego. 

                              7 maja 1946 zatwierdzono obecną nazwę.


Sołectwa:

Bezławki, Dębnik, Klewno, Leginy, Łężany, Mnichowo, Pieckowo, Pilec, Plenowo, Ramty,

 Robawy, Siemki, Święta Lipka, Tolniki Małe, Widryny, Wola, Worpławki, Zawidy.

 

                                                                  ******

                                                     Gmina Barciany

 .                Od strony wschodniej graniczy z gminą Srokowo, od południa z gminą Kętrzyn,

                                   a od zachodu z gminami Korsze i Sępopol.

                          Północna granica gminy pokrywa się z granicą państwa. 

                                Sąsiadem po stronie rosyjskiej jest Rejon Prawdinskij

                                                  Powierzchnia - 294 km²

                                                                        Herb gminy

                                                                             Od........

             Na tarczy w polu zielonym topór srebrny o złotym toporzysku między

                               dwoma złotymi kłosami pszenicy.

               Topór  dawne godło Barcian nawiązuje do  niemieckiej  nazwy miejscowości.

                                  „Barte” ( staroniemiecka nazwa topora)

                    Złote kłosy bezpośrednio nawiązują do tradycji rolniczych gminy 

                                                            Flaga            

                                              


                                                                         ********

                    

                                                                     Herb  1628-1945

                                                                niem. – Barten, Barthen


                                    obszary    leżące na  pograniczu  Barcji i Natangii 

                                         punkt obronny  pruskiego plemienia Bartów

                                          od 1335-1341 -   osadnictwo krzyżackie

                                          2 poł .XIV w.-    budowa zamku

                                              1473 - miasteczko

                              Pełne prawa miejskie Barciany uzyskały  w 1628 od księcia 

                                           Jerzego Wilhelma

                                        


                                  Od 1871 do 1945 w składzie Niemiec

                    W 1945 zniszczeniu uległo 90% zabudowy, utrata praw  miejskich

                       Nazwa Barciany została zatwierdzona 12 listopada 1946

                                   1 stycznia 1973 roku przywrócono gminę

           1 stycznia 1999 roku  w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim

 Sołectwa :

Aptynty, Asuny, Barciany, Bobrowo, Drogosze, Frączkowo, Gęsie Góry, Gęsiki, Krelikiejmy, Modgarby, Mołtajny, Momajny, Ogródki, Podławki, Radosze, Rodele, Silginy, Skandawa

Skierki, Solkieniki, Suchawa, Wilkowo Małe, Winda

 


                                                                            *****

                                                         Gmina Srokowo

                          położona  w  północno-wschodniej części powiatu  kętrzyńskiego

                          na Nizinie Sępopolskiej i w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

                        Graniczy z gminami: Węgorzewo, Kętrzyn, Barciany, północna granica gminy 

                         stanowi granicę państwową z Rosją w obwodzie kaliningradzkim.

                                                         Powierzchnia  - 194,16 km²

                                                          Siedziba gminy - Srokowo

                                                                        Herb  gminy

                                                                                  od ....

                                                                           **********

                                              

                                             Herb Srokowa ( z Miasta Polskie w Tysiacleciu

                                                           tom II,tab.LXIX  ) ,1967 r            

                                                                            ***                  

                       Dawniej miasto,obecnie wieś,u stóp  Diablej Góry ( 157 m n. p. m )

                                         nad rzeką Omet, 16 km na pn  od Kętrzyna

                  

                      Obecna nazwa miejscowości nadana została w 1950 r dla uczczenia 

        Stanisława Srokowskiego   (1872–1950)  ,wybitnego geografa ,badacza Prus Wschodnich

              Pierwsza wzmianka o miejscowości Drengfurth pochodzi z 1397 r.

.      Prawa miejskie nadał 4 lipca 1405 r wielki  mistrz krzyżacki Konrad V von Jungingen

                             Tereny  obecnej gminy Srokowo pozostały we władaniu Krzyżaków 

                                              do sekularyzacji   zakonu w 1525 r                

             Miejscowości obecnej  gminy Srokowo zostały zniszczone w 1657 roku przez Tatarów


 Podczas zajmowania w 1945 przez Armię Czerwoną uległo zniszczeniu 60% zabudowy miasta. 

                    Ze względu na zniszczenia  w 1946 r.  pozbawione praw miejskich.

  Do Srokowa sprowadzili się pierwsi osadnicy z Wileńszczyzny, Wołynia, Rzeszowszczyzny, Białostocczyzny Lubelszczyzny.

                                                   III.1945 -  Okręg Mazurski (Okręg IV)

                                                         od V.1946   w woj.olsztyńskim


                                                  od 1.I. 1999 w woj. warmińsko-mazurskim         

                                                                          *********


                               


                                                                           *****

                                                            Znaczki pocztowe

                                               Królestwo Prus

                                                     1850-1867


                                                     ***

                                 Północnoniemieckiego Związku Pocztowego

                                                                         1868-1871

                                                                             *****

                                                            Znaczki Rzeszy Niemieckiej 

                                                                           1872-1945                                                                    *******

                                                       Znaczki  poczty plebiscytowej

                                                                    okręg Olsztyn       

                                                                           1920

                                                    Reszel (Rössel) ,  Łężany (Loszain                                                                              


                                                                           ********                                                        

                                                              Znaczki polskie

                                                                             od 1945   

                                                                           ****

                                                                  Święta Lipka

                              niem. Heiligelinde) – wieś , w powiecie kętrzyńskim, w gminie Reszel.

                                                       Znajduje się tam sanktuarium maryjne.

 

                                                 


                                              ******                                                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz