środa, 9 marca 2022

Powiat gołdapski

                     Kilka postów o powiatach na granicy z obw. kaliningradzkim (Fed. Rosyjska).


                                                  Powiat Gołdapski

  Powiat od strony północnej graniczy z obwodem kaliningradzkim, od wschodu z powiatem

 suwalskim (województwo podlaskie), od południa z powiatem oleckim i giżyckim, a od zachodu 

           z powiatem węgorzewskim.

Zajmuje  fragment Wzgórz Szeskich ,Krainy Węgorapy, Puszczy Rominckiej i Pojezierza  Suwalskiego.

                                                             Powierzchnia -771,93 km²

                                                                        Herb powiatu

                                   Herb został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr VIII/50/2007

                                                             z dnia 28 czerwca 2007 r

Herb  przedstawia w polu srebrnym trzy czarne orły, ze złotym ukoronowanym monogramem S

 na piersi, ze złotą przepaską zakończoną trójliściem przez skrzydła oraz takimże dziobem,

            językiem i szponami, w układzie 2 i 1.

 Czarny orzeł ze złotym monogramem jest herbem Prus Książęcych nadanym w 1525 r. 

                 przez króla Zygmunta I Starego lennikowi Albrechtowi Hohenzollernowi

                                                                           Flaga powiatu


                                                                              ******

              Do końca 2001 teren obecnego powiatu był podzielony pomiędzy powiaty:

 olecko-gołdapski (gminy: Gołdap i Dubeninki) oraz powiat giżycki (gmina Banie Mazurskie).

                                                         W skład powiatu wchodzą: 

                                                 

                                                                          ***

                                              Miasto i Gmina Gołdap

                                                           Gmina sąsiaduje z Rosją. 

                          Sąsiednie gminy-  Banie Mazurskie, Dubeninki, Filipów, Kowale Oleckie

                                           

                                                         Powierzchnia  -361,73 km² 

                                                         Siedziba gminy  - Gołdap

                                                                     Herb miasta


         Herb miasto otrzymało od margrabiego branderburskiego Albrechta Fryderyka w 1570 r.

 Stąd też w prawej dolnej części herbu miasta jest czarno–biały (srebrny) herb rodowy i w lewej 

                 górnej – orzeł brandenburski.

Litera „S” to inicjał od Sigismundus – imienia króla Zygmunta Augusta, zwierzchnika lennego 

Alberta Fryderyka. Czarno-białe pola nawiązują do herbu Hohenzollernów.

 Herb widnieje na szeregu pieczęci miejskich, na których litera królewska często zanika,

 a czasem zastępowana jest literą „F"

 

                                                                               Flaga


                                                                            *****


                                                                            ******

 Gołdap leży na Mazurach,  na skraju Wzgórz Szeskich.  na obszarze historycznej Jaćwieży

                jest także zaliczana do Małej Litwy,

            jako obszar tradycyjnie zamieszkiwany zarówno przez polskich Mazurów, 

                                           jak  i Litwinów pruskich.             

                          Nazwa miasta ma pochodzenie staropruskie i ma oznaczać  

                                                   -rzekę płynącą w dolinie

                        Prawa miejskie dawnej wsi Szyłajty nadał w 1570 r. książę pruski

                                                 Albrecht Fryderyk Hohenzollern                        

                              1657-1701 – w państwie prusko-brandenburskim

                                             1701-1871 – w składzie Królestwa Prus                                        

                                                 Od 1818 – Gołdap siedzibą powiatu  

                                                                 Kreis Goldap                                


                                             1871-1945 – w zjednoczonych Niemczech

                                                 22.I. 1945 -zdobycie przez Armię Czerwoną

                                               zniszczenia zabudowy i infrastruktury 80-90%

                                               od 1945 –  w Polsce  (Okręg Mazurski)    

                 

                                Od 7. VII.1945 r  przekazanie  powiatu do  woj. białostockiego

                                       1VI. 1975–1998 miasto  należało do woj. suwalskiego


              1.I.1999–2001 do powiatu olecko-gołdapskiego w woj. warmińsko-mazurskim

                                  od 1 stycznia 2002  siedziba władz powiatu gołdapskiego                     


                                                                       *****

                                                Gmina Banie Mazurskie

                 – gmina wiejska położona  w zachodniej części powiatu gołdapskiego       

                 graniczy z: gminą Gołdap, Kowale Oleckie, Kruklanki, Pozezdrze, Budry. 

                                   Północną granicę gminy wyznacza granica państwa.

                                   Powierzchnia - 205 km²


                                        Siedziba gminy  w Baniach Mazurskich.

                                    

                                                              Herb gminy

                                                                     ?

                                                 Logo


                                           *****

                 Wieś założona w 1560 roku (według niektórych źródeł w 1566 )

               1874 - 1945    Amtsbezirk Benkheim  w powiecie węgorzewskim  (Kreis Angerburg) 

                                                       w Prusach Wsch.

                   18 .XI.1945 Banie Mazurskie zostały siedzibą gminy, 

                                         do której należało 15 wsi sołeckich.

         Po 1945 roku miejscowość zasiedlona została głównie ludnością ukraińską, przesiedloną

                      przymusowo w ramach akcji „Wisła”, z Bieszczadów i Rzeszowszczyzny                    

                            12 .XI. 1946 zatwierdzono administracyjnie obecną nazwę wsi

                                    1954  -1973  Banie Mazurskie  siedzibą gromady

                     Od 1955 -   w składzie  powiatu gołdapskiego w województwie białostockim.

                                     W 1973 roku reaktywowano gminę Banie Mazurskie

 

 Sołectwa: Banie Mazurskie, Dąbrówka Polska, Grodzisko, Gryżewo, Jagiele, Jagoczany, Kierzki, 

Lisy, Miczuły, Mieduniszki, Obszarniki, Rogale, Sapałówka, Skaliszkiejmy, Surminy, Ściborki,

 Wróbel, Zawady, Ziemiany, Żabin


                                                                        *****

                                                       Gmina  Dubeninki                                                                  

                  Najbardziej wysunięta na północny-wschód gmina woj. warmińsko-mazurskiego,

                              której północna granica jest jednocześnie granicą państwa (20 km )

                                                       z Obwodem Kaliningradzkim

     Przy jej wschodnim krańcu znajduje się tzw. trójstyk, czyli miejsce, gdzie spotykają

                              się granice  trzech państw: Polski, Rosji i Litwy.                                     

              Gmina  graniczy z: gminą Gołdap oraz z trzema gminami woj. podlaskiego. 

                                            Wiżajny, Przerośl i Filipów.

                                   Siedziba gminy znajduje się w Dubeninkach.                                           

                                                 Powierzchnia   - 205,18 km²

                                                                    Herb

                                               ?                                     
                                
                 Logo gminy
                                                     **
                                           

                              Tereny te zamieszkiwały plemiona jaćwieskie-Sudawowie.

              Po wytępieniu Jaćwingów teren znalazł się pod panowaniem państwa zakonnego                  

            Od 1422 r. pokój melneński ,ustalenie granicy pomiędzy Litwą a Zakonem, 

                 Do II wojny światowej tereny  obecnej gminy   znajdowały się w granicach

                  państwa zakonnego, następnie Prus Książęcych i Wschodnich

                                  Kolonizacja tych ziem rozpoczęła się po roku 1525. 

                            Osadnikami byli Polacy z Mazowsza i Litwini ze Żmudzi,                

                       Wieś Dubeninki (Dubeningken, Dubeningen, Dubniki) założył w 1615 roku

                                              Krzysztof Gordecki.

 .

           Od   1945 - gmina była częścią powiatu gołdapskiego w woj. białostockim

           Po wojnie tereny te zasiedliła ludność polska - głównie z Suwalszczyzny.

                                 1954 -. Gmina Dubeninki stała się gromadą,

                                W 1973 roku reaktywowano gminę Dubeninki

                                  Od  1 .VI. 1975   część województwa suwalskiego

            1 stycznia 1999 roku woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapsko-oleckim.

                1 stycznia 2002 gmina  weszła w skład reaktywowanego powiatu gołdapskiego

 Sołectwa

Będziszewo, Białe Jeziorki, Błąkały, Błędziszki, Budwiecie, Cisówek, Czarne, Degucie, Dubeninki, Kiekskiejmy, Kiepojcie, Lenkupie, Linowo, Maciejowięta, Pluszkiejmy, Przerośl Gołdapska,

 Rogajny, Skajzgiry, Stańczyki, Żabojady, Żytkiejmy.


                                                                       *******

                                                       Znaczki pocztowe

                                             Królestwo Prus

                                                                        1850-1867

                                     

                                                  *******

                                          Związek Północnoniemiecki

                                                                         1868-1871

                                            Rzesza Niemiecka

                                                                        1872-1945

 

                                   Plautzkehmen  - obec.  Pluszkiejmy w gm. Dubiennki                                                                           ******

                                                         Znaczki polskie

                                                                       od 1945 r


                                                                               ****

 

 

                                 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz