środa, 9 marca 2022

Powiat braniewski

Powiat leży w północnej Polsce na terenie Warmii nad Zalewem Wiślanym ,
obejmuje obszary
 Niziny Warmińskiej oraz części  Pobrzeża Staropruskiego,Wysoczyzny Elbląskie
 i Wzniesień Górowskich.
 
 Powiat braniewski od strony północnej graniczy z obwodem kaliningradzkim, od wschodu 

z powiatem bartoszyckim, od południowego wschodu z powiatem lidzbarskim,
 od zachodu z powiatem elbląskim, a od północnego zachodu z powiatem nowodworskim.
 
 
 Powierzchnia - 1204,54 km²
 
Siedziba władz powiatu - Braniewo.
 
Herb powiatu
 
ustanowiony Uchwałą Nr XXVIII/218/2001 Rady Powiatu w Braniewie 
z dnia 29 czerwca 2001 r.
 
W prawym górnym rogu (heraldycznie) srebrny baranek ze złotym nimbem,
 podtrzymujący nogą przednią chorągiew białą z czerwonym krzyżem (symbol Warmii),
 pod nim złota gałązka oliwna. W środku tarczy z lewa w skos miecz srebrny (biały) 
o złotej rękojeści, pod nim pół czerwonego koła od wozu. Tło herbu jednolite, błękitne
 
 
 
 Flaga powiatu

 
*****

Teren obecnego powiatu braniewskiego, powstały 29 maja 1946 r . z części historycznych ziem Warmii, Natangii i Pogezanii, będących później pod władaniem Krzyżaków i biskupów warmińskich,

 a przed II wojną światową wchodzącą w skład niemieckich powiatów: braniewskiego, świętomiejskiego  (z 1/3 pd. części  która znalazła się po polskiej stronie granicy) i pasłęckiego.

 

Zlikwidowany w wyniku reformy administracyjnej z 1975 roku,

 przywrócony 1 stycznia 1999 roku. 

 


                                                                          *******

                                                                     Braniewo

                        – miasto na Warmii , siedziba powiatu braniewskiego.

                    Położone jest na Równinie Warmińskiej, nad rzeką Pasłęką w pobliżu ujścia 

                                                                do Zalewu Wiślanego

                                                                Powierzchnia-12,4 km²

                                                                          Herb miasta

                                            wersja  od 2000 r (Statut Miasta Braniewa)

                                                       potwierdzony w 2015 r

               Herb  przedstawia drzewo lipowe na srebrnym tle z trzynastoma liśćmi, 

                                            rosnące na zielonym wzgórzu

               Pod drzewem stoją zwrócone do siebie z lewej strony uskrzydlony

                                            dwunożny smok, a z prawej jeleń.


                 Zwierzęta są koloru czerwonego, mają złote rogi, pazury, kopyta. 

                                     Głowy zwierząt podniesione są do góry                        

                      Smok symbolizuje pogaństwo, jeleń – chrześcijaństwo. 

                 Trzynaście liści to symbol trzynastu lip stojących przed bramami miasta.

 

                                                                            Flaga

                                                    


                                                                       *********

                                                                     Poprzednie  herby

                                                              

                                                       

                        Przywilejem z roku 1748 król August III przyozdobił herb

                                                       miasta trzema kłosami                           

                Podczas lokacji w roku 1254 miastu nadano nazwę Brunsberg

                                 która z czasem przybrała stałą formę Braunsberg.

                       Obecna nazwa Braniewo przyjęta została  oficjalnie 19 maja 1946 r


                                                                       *******

                              W roku 1239 Krzyżacy podbili plemienną Warmię

  Początki powstania miasta to wybudowanie przez Krzyżaków około roku 1240 drewnianej 

warowni. Obok, na wyspie nieco powyżej obecnego Braniewa kupcy założyli osadę targową. 

W 1254 r. owa osada otrzymała prawa miejskie lubeckie jako Braunsberg,

                      ale już w 1260 r. została zniszczona podczas powstania Prusów.

 Po stłumieniu powstania, w roku 1273 rozpoczęto odbudowę miasta, zaś w 1280 roku

                 wzniesiono zamek biskupi. 

W 1284 roku Braniewo ponownie otrzymało przywilej lokacyjny na prawie lubeckim.

               W 1243 roku teren wokół miasta wszedł w obręb dominium biskupa warmińskiego,

       jedynym warmińskim portem morskim (dopiero pod koniec XVIII wieku zdegradowanym

                                                     przez port w Piławie).


                  Od 1358 roku było członkiem Hanzy, co zapewniało mu kupiecką autonomię

                                      w granicach warmińskiego dominium biskupiego   

             W 1342 r. na przeciwnym brzegu Pasłęki powstało drugie miasto Braniewo, 

                    określane jako Nowe, a poprzednio opisane zaczęto określać jako Stare

                         Oba miasta zostały połączone po I rozbiorze Polski w 1772 r.

                               

                1466–1772 oba miasta znajdowały się w granicach księstwa warmińskiego, 

                    będącego częścią Prus Królewskich Korony Królestwa Polskiego 

                         Biskup Stanisław Hozjusz  w 1565 r. założył w mieście jezuickie 

                           Collegium Hosianum (zlikwidowane w 1780 r)

                        Było to pierwsze na ziemiach polskich kolegium jezuickie.

                                            1626–1635 okupacja szwedzka

                                           1655-1663  okupacja brandenburska

        W wyniku pierwszego rozbioru oraz sekularyzacji Warmii w 1772 roku anektowane

                            przez  Prusy Braniewo  w 1773 r zostało stolicą powiatu

                        obejmującego Braniewo, Frombork, Pieniężno, Ornetę i Dobre Miasto

                                                         w prowincji Prusy Wschodnie  

                                                        1818-1945 -  powiat  Braunsberg

                                               część: Królestwa Prus, Cesarstwa Niemieckiego,

                                                  Republiki Weimarskiej   i III Rzeszy                            .

 

                                       20.III.1945 -zdobyte przez wojska radzieckie

                                               zniszczenie ok.85 % zabudowy miasta

                                     7.VII.1945 -przejęcie miasta przez władze polskie


                                  W latach 1975–1998 miasto  należało do województwa elbląskiego. 

                                                                      *********

                                                           Gmina Braniewo

              Gmina  położona jest w północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego,

                                      u ujścia dwóch rzek: Pasłęki i częściowo Baudy. 

                                Jest to gmina przygraniczna leżąca nad Zalewem Wiślanym. 

                         Najbardziej wysunięta na północny zachód gmina w województwie

                                                           Powierzchnia -306,9 km²

                                           Ośrodek  administracyjny - miasto Braniewo.

                                                                              Herb ?

 

                                                                                Logo

                                                           

                                                                                od 2011 r


                                                  1945-1954  gmina  Braniewo

          1954 - z gminy wiejskiej Braniewo utworzono 3 gromady: Braniewo, Rogity i Szyleny

                   1 stycznia 1973 r powołano gminę Braniewo z siedzibą w Braniewie. 

                    1975 -gmina  bezpośrednio częścią województwa elbląskiego

.

 

                   Gmina wiejska Braniewo graniczy od północy z Rosją (obwód kaliningradzki). 

                           Od północnego zachodu naturalną granicą gminy jest Zalew Wiślany. 

                  Sąsiaduje z czterema gminami: miejsko-wiejskimi Frombork i Pieniężno oraz

                                          wiejskimi Płoskinia i Lelkowo.  Sołectwa: Bobrowiec, Garbina, Gronowo, Grzechotki, Jarocin, Krasnolipie, Klejnowo,

 Krzewno, Lipowina, Mikołajewo, Nowa Pasłęka, Podgórze, Pęciszewo, Rodowo, Rogity,

 Rusy, Stępień, Świętochowo, Szyleny, Wola Lipowska, Zakrzewiec, Zawierz, Żelazna Góra

 

                                                                          *******

                                                  Miasto i Gmina Frombork

                     położona  nad Zalewem Wiślanym, na pograniczu Wysoczyzny Elbląskiej 

                          i Niziny Warmińskiej

           Gmina  graniczy z: gminą Braniewo, gminą Płoskinia, gminą Młynary, gminą Tolkmicko,

                część północno-zachodniej granicy gminy stanowi Zalew Wiślany

                                                         Powierzchnia -124,10 km² 

                                                                  miasto- 7,59 km²

                                                                              Herb

                                                            przyjęty 27 września 2007 r..

w polu czerwonym mury miejskie złote z dwoma takimiż wieżami i zamkniętymi wrotami 

 Nad nią, między wieżami postać Madonny od pasa w górę w płaszczu niebieskim z

      dzieciątkiem na ręku.

Madonna na bramie miejskiej jest godłem mówiącym. Nawiązuje do niemieckiej nazwy 

Fromborka – Frauenburg (pol. Gród Pani).

                                                                              Flaga

                                   

                                                                       ***********

                                                                     Poprzednie  herby

     

 Nazwę miasta przyjęto od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry. Osadnicy niemieccy 

nazywali je – Frauenburg (polska nazwa Frombork stanowi fonetyczne przyswojenie formy niemieckiej), a kanonicy warmińscy w swoich dokumentach pisali

 Castrum Dominae Nostrae – Gród Naszej Pani.

                                                           ***********                                                                           

                        Miasto założył ok.1278 r bp. warmiński Henryk Fleming

                               który przeniósł tu z Braniewa  stolicę biskupstwa

                         Pierwszymi  osadnikami byli  mieszczanie z Lubeki

                          1310 -  lokacja z prawie  lubeckim ( bp. Eberhard z Nysy)

                     Zespół katedralny na wzgórzu, który stał się siedzibą kanoników, 

            i miasto nad Zalewem Wiślanym rozwijały się odrębnie i przez stulecia formalnie 

                                       stanowiły niezależne jednostki.

                          Administracyjne scalenie nastąpiło dopiero w 1926 roku.

                        1466 -  wraz z całą Warmią przeszedł pod panowanie polskie      

                                           Od 1772 w rękach pruskich

                        1818-1945  w powiecie  braniewskim (Kreis Braunsberg

                               Stadt Frauenburg

                                   9.II.1945 - zdobycie miasta przez  armię radziecką

            Z powodu zniszczenia zabudowy i infrastruktury w 80% oraz niewielkiej liczby

                    mieszkańców, Frombork pozbawiono praw miejskich w październiku 1945 r

                                          1946-1975 w woj. olsztyńskim

                                     9 listopada 1957 r prawa osiedla

                                     W 1959 roku przywrócono prawa miejskie. 

                      1966–1973 prowadzono odbudowę Fromborka, w ramach akcji ZHP

                             pod kryptonimem „Operacja 1001-Frombork"

                                         1973  - miasto i gmina Frombork

                                             1975-1998 w woj. elbląskim

 

           Sołectwa: Bogdany, Drewnowo, Narusa, Wielkie Wierzno, Nowe Sadłuki, Baranówka, 

                        Biedkowo, Jędrychowo, Ronin-Nowiny, Krzywiec, Krzyżewo

                                                       

                                                                       ******

                                                     Miasto i Gmina Pieniężno

         położona w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, 

                                w południowo-wschodniej części powiatu braniewskiego.

               Tereny gminy  położone są na obszarze Wzniesień Górowskich nad rzeką Wałszą

                                             Siedziba gminy znajduje się w Pieniężnie

                                                             Powierzchnia -242 km²


                                                           

                                                 Herb miasta

                                                        wersja przyjęta  22 maja 2003 r. .

          Herb przedstawia w błękitnej tarczy  skrzyżowane ze sobą srebrny miecz i złoty klucz; 

                               pomiędzy nimi znajdują się trzy srebrne worki z mąką.

         Pierwotnie był to herb mówiący – worki mąki nawiązują do niemieckiej nazwy Pieniężna: 

                     „Mehlsack” (Mehl – mąka, Sack – worek,  Worek mąki )

                  Klucz i miecz to atrybuty patronów kościoła parafialnego, odpowiednio 

                                    św. Piotra i św. Pawła

                                     Godło herbu znane jest z pieczęci miejskiej z XIV wieku.

                                                                              Flaga

                                                                      22 maja 2003 r.

                                                            Barwy wywodzą się z herbu 

                                                                          *******                                                                                                       Nazwa Mehlsack występuje w źródłach historycznych już pod koniec XII w.,

                       Po raz pierwszy Melzak nazwano Civitas w 1312 roku.

                           Nie jest dokładnie znana data nadania miastu praw miejskich.                        

          Zniszczenia  w czasie II wojny światowej (90%)  spowodowały  utratę praw miejskich

                                   a ich odzyskanie nastąpiło dopiero w 1973 r. 

                                       15 .VII. 1945  - 1947 r  nosiło nazwę Mąkowory.

      Pieniężno jest to nazwa  upamiętniająca postać Seweryna Pieniężnego (1890-1940) - 

               polskiego  działacza na Warmii, wydawcy przedwojennej "Gazety Olsztyńskiej".

                                             1954 -1972    Gromada Pieniężno

              19 .XI.1959 roku z terenu gromady wydzielono obszar miejscowości Pieniężno 

                                      w jej dawnych granicach i nadano mu prawa osiedla.

                                                     1973  miasto i gmina Pieniężno 


 

 Sołectwa: Białczyn, Bornity, Cieszęta, Glebiska, Jesionowo, Jeziorko, Kajnity, Kierpajny Wielkie, Kowale, Lechowo, Łajsy, Łoźnik, Niedbałki, Pakosze, Piotrowiec, Pluty, Posady, Radziejewo, Różaniec, Sawity, Wojnity, Wopy, Wyrębiska, Żugieni

                                                                             *******

                                                                Gmina Lelkowo

                      położona w północnej części woj.warmińsko- mazurskiego                                                               Gmina  graniczy: od strony zachodniej z terenem gminy Braniewo,

                              południowej z gminą Pieniężno, wschodniej gminą Górowo Iławeckie, 

                                            od północy zaś z obwodem kaliningradzkim

                                                             Powierzchnia - 198,16 km² 

 .                                                  Siedziba gminy znajduje się w Lelkowie

                                                                          Herb gminy

   
                                            Uchwała Nr XVI/78/12 Rady Gminy Lelkowo 

                                                          z dnia 20 czerwca 2012 r. 

                  w polu srebrnym pod krzyżami łacińskimi i greckokatolickimi w pas wilka

                                    kroczącego czerwonego.

                  Czerwony wilk pochodzi z chorągwi krzyżackiego komturstwa w Bałdze, 

                            na terenie którego leży obecnie gmina Lelkowo.

Dwa krzyże informują o pokojowej koegzystencji na terenie gminy dwóch społeczności chrześcijańskich   (katolicy i grekokatolicy)

 Gmina Lelkowo jest gminą o największym udziale osób narodowości ukraińskiej 

w ogóle mieszkańców (18,52%) spośród wszystkich polskich gmin

 

                                                                             Flaga

                      

                                                                      *******

                                         Wieś  została założona w latach 1320-1330

                                               1361 r   pierwsza wzmianka o Lelkowie                                                                    

                                                     Lichtenfeld –„Świetliste Pole” 

                                           do 1525 w państwie zakonu krzyżackiego

                                                   1525-1701 w Księstwie Pruskim

                                                  od 1701 w Królestwie  Pruskim

                                             1874 - 1945    - Gemeinde Lichtenfeld

                                                        w    Landkreis Heiligenbeil

                               W latach 1885-1945 stacja kolejowa na trasie  z  Królewca 

                                                     przez Zinten do Allenstein (Olsztyn)                                   

                    

                                    Od  VII.1945  w granicach Polski  jako Szczepkowo

                                             W 1947 r   zmiana nazwy  na  Lelkowo.

                                                1954-1972   Gromada  Lelkowo

                                         1 stycznia 1973  r reaktywowano gminę Lelkowo

                                                 1975–1998   w   województwie elbląskim

                                                   1.I.1999 w woj warmińsko-mazurskim

          Sołectwa :Bieńkowo, Dębowiec, Głębock, Grabowiec, Jachowo, Jarzeń, Krzekoty,

                Kwiatkowo, Lelkowo, Lutkowo, Sówki, Wilknity, Wołowo, Wyszkowo, Zagaje.

 


                                                                            *****

                                                            Gmina  Płoskinia

              gmina  położona w pn-wsch. części województwa warmińsko-mazurskiego

                                    w powiecie braniewskim

                   Jej tereny rozciągają się wzdłuż rzek Pasłęki i Wałszy.

 Gmina  graniczy: od północy z gminą Braniewo, od wschodu z gminą Pieniężno, od południa

 z gminą Orneta (pow. lidzbarski) i gminą Wilczęta, od zachodu z gminą Młynary (pow. elbląski)

 i gminą Frombork.

                                                        Powierzchnia -   172,05 km² 

                                                          Siedziba gminy - Płoskinia

                                                                           Herb gminy

                                                                            od    2003 r

                      Na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym zielonym złoty kłos pszenicy, 

                w polu lewym błękitnym pół głowy byka barwy czarnej z pierścieniem w nozdrzu

                               i rogiem barwy złotej.

                                                                            Flaga

                                                                             *****                                                                          

                              Wieś znajduje się w historycznym regionie Warmia                                                      

              Po raz pierwszy wzmiankowana była w źródłach z 1301 roku (jako Scolyten)

                  Założona na początku XIV w. przez kapitułę warmińską, początkowo nosiła miano

                 w języku pruskim Scolyten, później nazwy: Plaswick, Plaswisch

                                                          Landgemeinde Plaßwich

                                                  1935- 1945 Gemeinde Plaßwich

                                                      Landkreis Braunsberg.

                                                   

                         Po 1945 r   mimo istnienia przedwojennego spolszczenia Plaswik, nadano 

                                                miejscowości  nową  nazwę Płoskinia

                                                       

                                                     1945-1954  gmina  Płoskinia

                                                         1954-1972   gromada

                                                       Od 1973 - gmina Płoskinia

                                      1975 - 1998  częścią województwa elbląskiego

                        1.I. 1999 r w  woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim.


         Sołectwa: Chruściel, Dąbrowa, Długobór, Jarzębiec, Lubnowo, Łozy, Pielgrzymowo,

             Pierzchały, Płoskinia, Podlechy, Robuzy, Strubno, Tolkowiec, Wysoka Braniewska. 

 

                                                                          *****

                                                            Gmina Wilczęta

                                 położona jest  w południowej części powiatu braniewskiego   

                             na obszarze Równiny  Warmińskiej  i  Wysoczyzny Elbląskiej

                                      Gmina  graniczy: od północy z gminą Płoskinia,

            od wschodu z gminą Orneta (pow. lidzbarski), od południa z gminami Godkowo i Pasłęk 

                        (pow.elbląski), od zachodu z gminą Młynary (pow. elbląski)

                                                         Powierzchnia-  147,99 km²

                                               Siedziba gminy znajduje się w Wilczętach.

                                                                         Herb gminy

                         ustanowiono wraz ze Statutem gminy uchwałą Rady Gminy nr IV/25/03

                                                            z 8 lutego 2003.

                   Na tarczy w polu błękitnym poroże o siedmiu odnogach, skrzyżowane 

                         z kłosami trzech  gatunków zbóż: owsa, pszenicy i jęczmienia                           

                                Zboża -  symbolizują rolniczy charakter gminy

                                          Poroże nawiązuje do herbu  rodu Dohna

                                            ,do którego  ziemie te w przeszłości  należały                     


                                 Miejscowość leży w historycznym regionie Prus Górnych

                                             Wieś została założona w latach 1304–1312. 

                                                  ( niem. Deutschendorf)

                       Od roku 1469 stanowiła własność magnackiej rodziny zu  Dohna  

    pochodzącej  z Górnej Saksonii, która  swoje zasługi dla Zakonu krzyżackiego otrzymała

                   nadanie ziemskie w Wilczętach (niem. Deutschendorf, Villa Teutonica).

                                                             

                                                                  Grafschaft Dohna

                                          Od 1818   w  Landkreis Preußisch Holland

                                               1881 - Gemeinden Deutschendorf

                                     

                                 24 stycznia  1945  Deutschendorf  zajęła Armia Czerwona

                                                   ?     nadanie nazwy  Wilczęta   

                         Obecne tereny gminy  należały w l. 1945 -1975  powiatu pasłęckiego


        Tereny te zasiedlone zostały przez mieszkańców centralnej Polski, kresów wschodnich

             oraz po wojnie przez ludność pochodzenia ukraińskiego i Łemków (po akcji „Wisła”).

                                               1954-1972  gromada Wilczęta

                                          Od  1 stycznia 1973 gmina Wilczęta

                                  1.VI. 1975  częścią województwa elbląskiego

                                 Od 1.I. 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, 

                                                     w powiecie braniewskim. .

           

 Sołectwa: Bardyny, Dębień-Karwiny, Dębiny, Gładysze, Księżno, Ławki, Nowica, Słobity 

                  Słobity Stacja, Sopoty, Spędy, Stare Siedlisko, Tatarki, Wilczęta.


                                                                    ********** 

                                                        Znaczki pocztowe

                                             Królestwo Prus

                                                                      1850-1867

                                   Lindenau bei Braunsberg - obec.Lipowina,w gm. Braniewo

                                                                            ******                                                                           

                                       Związek Północnoniemiecki

                                                                         1868-1871


                                                  Niemcy

                                                                        1872-1945
                                                                        ****

                                                          Znaczki polskie 

                                               od  VII.1945


                              W Fromborku  w latach 1510-1543 (z małymi przerwami)   przebywał  

                                         Mikołaj Kopernik jako kanonik kapituły warmińskiej

 .                                           Zwłoki jego spoczywają w podziemiach katedry.
                                       

                                                ******


      

        

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz