niedziela, 5 września 2021

Herby powiatów woj. lubelskiego cz.2

                                                       Powiat biłgorajski

                                   powiat  w południowej części województwa lubelskiego

                                                           Powierzchnia  -1677 km²

                                                                       Herb powiatu

                      ustanowiony Uchwałą Nr XXV/101/2000 Rady Powiatu w Biłgoraju

                                                                z dnia 27 czerwca 2000

                              w polu czerwonym trzy wręby srebrne, nad którymi takiż 

                                półniedźwiedź-półorzeł  z koroną złotą na szyi.                                     

Dolna część herbu nawiązuje do herbu Korczak, którym posługiwał się założyciel Biłgoraja 

 - Adam Gorajski oraz jego rodzina.

Górna część herbu symbolizuje ziemię przemyską (orzeł) oraz ziemię chełmską ( niedźwiedź). 

Do dzisiaj jest to przedmiotem wielu kontrowersji, gdyż historycznie powiat nie miał zbyt wiele wspólnego z żadnym z tych regionów. 

Herb został jednak zaakceptowany przez Radę Powiatu, 

                                                                                                                  

         Przed utworzeniem powiatu biłgorajskiego jego tereny obejmował istniejący 

                      od 1810 powiat tarnogrodzki (od 1842 okręg tarnogrodzki). 

 W 1866  zniesiono okręg tarnogrodzki (wraz z odebraniem praw miejskich Tarnogrodowi) 

      a z południowo-zachodniej części powiatu zamojskiego utworzono powiat biłgorajski 

                                                            z siedzibą w Biłgoraju.

                                             

                                                        Mapa pow. biłgorajskiego  z 1907 r                                                            

                     W 1912 r  ziemię biłgorajską podzielono -pomiędzy powiat janowski (cz. zachodnia)

               a   pozostała część powiatu biłgorajskiego  została włączona do guberni chełmskiej


                            Powiat biłgorajski w tych granicach liczył 998 km² powierzchni

                      od 1 X 1915 podlegał  Generał-Gubernatorstwu Wojskowemu w Lublinie

.                 Okupacyjne władze austriackie przywróciły granice powiatów z 1912 roku

  4 listopada  1918 miejscowe jednostki POW bez oporu rozbroiły żołnierzy austriackich.

 Po odzyskaniu niepodległości powiat biłgorajski w dotychczasowych (czyli takich jak w 1866 roku) 

granicach stał się jednym z 19 powiatów utworzonego 14 sierpnia 1919 województwa lubelskiego


                26 października 1939 powiat biłgorajski objęła cywilna administracja niemiecka.

               Powiat należał wówczas do dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa

               W 1944 podział administracyjny Polski został odtworzony według stanu z 1939.

                                      W  1975 powiat biłgorajski został zniesiony. 

Wchodzące w jego skład gminy włączono do nowo utworzonego województwa zamojskiego,

   jedynie gmina Harasiuki została włączona   do województwa tarnobrzeskiego

                         W 1999 roku w nowym województwie lubelskim przywrócono 

                                                                  powiat  biłgorajski                                                


                                                                             ******

                                                       Powiat hrubieszowski

                  położony jest w południowo - wschodniej części województwa lubelskiego. 

               Na terenie powiatu znajduje się najdalej na wschód wysunięty punkt w Polsce - 

                                                 zakole Bugu w miejscowości Zosin.

                                         Powiat ma południkowo wydłużony kształt.

                                                                    

                                                             Powierzchnia - 1269 km²

              Granice powiatu od północnego - wschodu wyznacza rzeka Bug, 

                      która stanowi również granicę państwa z Ukrainą.                                                                 

                                                                         Herb powiatu

                                          ustanowiony uchwałą nr IX/41/99 Rady Powiatu
  • Pole środkowe zawiera symbol pochodzący z herbu miejskiego stolicy powiatu - Hrubieszowa: głowę jelenia w czerwonym polu, jednakże uszczerbionego - bez krzyży między rogami jelenia. Godło to pochodzi z nadania Zygmunta Augusta z 1550.
  • Kłosy zboża w polach bocznych oraz ich zielona barwa stanowią nawiązanie do rolniczego charakteru powiatu, którego jedynym miastem jest Hrubieszów.

                                                                   Herb Hrubieszowa

 
  Herb dla Hrubieszowa nadał  król   Zygmunt August  w roku 1550 r
  
Herb nawiązuje do historii Hrubieszowa, który w czasach jagiellońskich
 pełnił rolę stanicy myśliwskiej

                                                                         Flaga miasta

     Prawa miejskie magdeburskie Hrubieszów uzyskał w roku 1400 z rąk Władysława Jagiełły

 Nazwa miasta pochodzi od ruskiego słowa Hrubiesz (polski Grubiesz, Grabiesz lub Grębosz)

  .Przymiotnik hruby, czyli gruby mógł oznaczać kogoś otyłego albo bogatego.

Hrubieszów leży na historycznej Rusi Czerwonej, pierwotnie stanowił część ziemi bełskiej, 

                        w XIV wieku został przyłączony do ziemi chełmskiej  

              Od  1417  – Rubieszów ośrodkiem starostwa niegrodowego

                   w przedrozbiorowej Polsce  należał do powiatu chełmskiego

 W latach 1429–1465 Hrubieszów stanowił w ziemi chełmskiej odrębny powiat sądowy,

 zaś później – starostwo niegrodowe, które z czasem stało się enklawą ziemi chełmskiej

                                                 w województwie bełskim. 

                  Taki stan rzeczy utrzymywał się do końca I Rzeczypospolitej

                                                Od 1772 - w zaborze austriackim

         Po 1809 r do Księstwa Warszawskiego, a później  1815– do Królestwa Polskiego.

                      1810 – w Hrubieszowie utworzono powiat administracyjny

                                                     1837- Грубешовский уезд

                                           1867-1912 powiat w guberni lubelskiej

                                                    od 1912 w guberni chełmskiej


                                                    1919-1975  powiat w woj. lubelskim


                                             1940                                                   1946

          1951- oderwanie części powiatu (Bełz, Krystynopol, Waręż)  przyłączenie  do ZSRR

                                                       

                                                                              ******

                                                            Powiat janowski

                                   Położony jest w  południowo-zachodniej części woj. lubelskiego

                                                    Jego siedzibą jest miasto Janów Lubelski. 

                                                                 Powierzchnia-875  km²

                                                                       Herb powiatu

 
ustanowiony Uchwałą Nr XIX/149/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim 
z dnia 3 grudnia 2004 r.

Głowa jelenia z koroną na szyi to godło ziemi lubelskiej, symbolizujące 
związki powiatu z Lubelszczyzną. 
Trzy skrzyżowane kopie pochodzą z godła herbu Jelita rodu Zamojskich i podkreśla 
zasługi rodu dla rozwoju Janowa.
 Zielona barwa tarczy herbowej z jednej strony została przyjęta dla odróżnienia 
od innych herbów związanych z ziemią lubelską, z drugiej stanowi nawiązanie 
do okolicznych Lasów Janowskich.


Flaga powiatu
 

 4 białe i 3 żółte pasy , których łączna liczba nawiązuje do ilości gmin

                                                        składających się na powiat.

                                 W okresie przedrozbiorowym ziemie dzisiejszego powiatu janowskiego 

               leżały na pograniczu  województw: lubelskiego, ruskiego, bełskiego i ziemi chełmskiej

                              Powiat janowski istniał w latach 1866-1945, 1956-1975 i od 1999 r.

 

 

 Po utworzeniu w 1912 guberni chełmskiej do powiatu janowskiego włączono

 północną część dotychczasowego powiatu biłgorajskiego i zachodnie skrawki 

dotychczasowego powiatu zamojskiego

 . Okupanci austriaccy przywrócili podział administracyjny z 1912 

 W 1942 r. centrum powiatu przeniesiono do Kraśnika,. stołeczność powiatową

      odzyskał Janów w 1955 r

   W 1945 roku oficjalnie zniesiono powiat janowski a z jego obszaru

                     utworzono powiat kraśnicki z siedzibą w Kraśniku

         W  1954  w województwie lubelskim ponownie utworzono powiat janowski.

            1 czerwca 1975 roku całe terytorium zniesionego powiatu janowskiego weszło

                              w skład nowo utworzonego województwa tarnobrzeskiego

 Wraz z reformą administracyjną z 1999 roku w nowym (większym) województwie lubelskim 

przywrócono powiat janowski o granicach podobnych do tych z początku 1975 roku


                                                                     ************

                                                    Powiat krasnostawski 

                                   leży  w płd. - wsch. części województwa lubelskiego

                                                    i zajmuje powierzchnię 1032 km2

                             W skład powiatu krasnostawskiego wchodzi miasto Krasnystaw

                                                        i dziewięć gmin wiejskich

                                                                     Herb powiatu

                  ustanowiony Uchwałą Nr XIV/105/2000 Rady Powiatu Krasnostawskiego

                                                             z dnia 7 marca 2000 r

W polu czerwonym lilia srebrna, poniżej zaś złoty karp w pas 

 Lilia andegaweńska - 
 w herbie nawiązuje do królowej Jadwigi, która zdecydowała o przynależności
 ziem obecnego powiatu do Królestwa Polskiego. .

Widniała   też w herbie pierwszego starosty powiatu krasnostawskiego 
którym był Jan (Hryćko) Kierdej z Pomorzan.  

Złoty karp nawiązuje  do stolicy powiatu, miasta Krasnegostawu.
 

 
 Dwa karpie złote są godłem herbowym tego miasta, począwszy od połowy XIX w. 
(w okresie staropolskim herbem miasta były dwie ryby w słup).
 
Flaga

                                                  starostwo krasnostawskie w woj ruskim

                        Powiat krasnostawski pojawił się na mapie w 1810 roku, wchodząc w skład 

                                              departamentu lubelskiego Księstwa Warszawskiego.

                     Z kolei władze Królestwa Polskiego utworzyły w 1816 r. obwód krasnostawski 

                 w granicach   woj. lubelskiego -  wchodziły powiaty krasnostawski i chełmski.

                     Podział ten przetrwał do 1867 r., kiedy to usamodzielnił się powiat chełmski.

 

                                1915-1918 -okupacja austro-węgierska

                                       1919 -1975 w woj lubelskim

    W latach 1975–1998 do woj. chełmskiego     

                                        Od 1999 r reaktywowany powiat w woj. lubelskim


                                                                 ************

                                                       Powiat kraśnicki

                      Powiat leży w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, 

                               na Roztoczu Zachodnim i na Wzniesieniach Urzędowskich.

                                                        Jego siedzibą jest miasto Kraśnik.

                                                             Powierzchnia -1005 km²

                                                                      Herb powiatu

                                       ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu w Kraśniku 

                                                             z dnia 29 grudnia 2000 r.

 
                          przedstawia w polu czerwonym połujelenia srebrnego ze złota koroną na szyi,

                                         a pod nim trzy wręby srebrne (herb Korczak)

       Umiejscowienie w herbie połowy jelenia stanowi nawiązanie do herbu województwa lubelskiego, którego częścią jest nasz powiat. Drugi element  – wręby- to odniesienie do przeszłości lokalnej, do herbu Korczak, którym posługiwał się ród Gorajskich - założycieli miasta Kraśnika.

 

                                                                              Flaga


                                                 1810-1813   powiat w Ks. Warszawskim

                                                 W Król. Polskim  w obwodzie. zamojskim    

                                              Od 1842  powiat kraśnicki  w gub. lubelskiej

                                     1915-1918 w składzie  Cesarskiego i Królewskiego Generalnego 

                                          Gubernatorstwa Wojskowego  z siedzibą w Lublinie 

                                                         Od 1919 w woj. lubelskim

                                       1939-1944 okupacja niemiecka  ( w dystrykcie lubelskim )

                                                                1975 -likwidacja powiatu

                                                                           1999-  przywrócenie powiatu        



                                                                             ******

                                                          Powiat lubartowski                                   

                                  położony jest w części północnej województwa lubelskiego.

                                                               na Wysoczyźnie Lubartowskiej

                                                             Powierzchnia - 1290 km²

                                                                          Herb powiatu


                                   Uchwała Nr XXXV/248/06 Rady Powiatu w Lubartowie 

                                                      z dnia 23 października 2006 r

         Orzeł  nawiązuje do godła państwowego, lampart do godła stolicy powiatu - Lubartowa,

                                             nazwanego od staropolskiego "lewart" - lampart.

.

                                                                           Flaga


 

                                                                       Herb Lubartowa



                                 Lubartów leży w historycznej Małopolsce, w ziemi lubelskiej

                                 Nazwa miasta pochodzi z przekształcenia nazwy Lewartów

 29 maja 1543 Zygmunt I Stary zezwolił Piotrowi Firlejowi na założenie miasta na gruncie wsi       Szczekarkowa i Łucki, nazwanego od herbu Firlejów – Lewart, Lewartowem.

 Król  August III, przywilejem z 22 listopada 1744 wydał zgodę na zmianę nazwy

 miasta na Lubartów (nazwa używana jest do dzisiaj), nadał herb oraz odnowił prawa miejskie.

  W pobliżu Lewartowa stykały się granice Lubelszczyzny z Polesiem (ziemią brzeską) i 

Rusią   Czerwoną (ziemią chełmską)

 . Od 1809 r. miasto administracyjnie należało do Księstwa Warszawskiego (departament lubelski), 

a od 1815 r. do Królestwa Polskiego (województwo, a  następnie gubernia lubelska). 

Od 1866 -siedziba powiatu    (z przerwą w latach 1975–1998).

                                                                         ******

                                                        Powiat  łęczyński  

                             położony jest , w centralnej części województwa lubelskiego.

                                       na styku Polesia Podlaskiego i Wyż. Lubelskiej

                                                             Powierzchnia -634 km²

                                                                     Herb powiatu


                     ustanowiony Uchwałą Nr XXXI/ 172/ 2001 Rady Powiatu Łęczyńskiego

                                                            z dnia 19 grudnia 2001 r.

 w czerwonej tarczy herbowej wspiętego gryfa srebrnego (białego) z żółtym 

dziobem i takimiż szponami, trzymającego srebrną lampkę górniczą z płomieniem czerwonym;

 nad pasem falowanym błękitnym w podstawie.

Gryf nawiązuje do godła herbowego Jaksy z Miechowa - pierwszego znanego

 właściciela ziem obecnego powiatu. Lampka górnicza nawiązuje do tutejszego górnictwa, 

pas błękitny symbolizuje rzekę Wieprz.

 


                                                  1582 ( lub 1467) prawa miejskie

                                                    1949- 1975 w pow. lubelskim 

                         od 1976  budowa Lubelskiego Zagłębia Węglowego (Bogdanka)

 
          Od stycznia 1999 r. Łęczna po raz pierwszy w historii została siedzibą powiatu.

                                                        ************************

                                                           Powiat łukowski                                   

                                zajmuje środkową część historycznej ziemi łukowskiej, 

                                              wschodni skraj ziemi stężyckiej w obrębie Małopolski 

                                                     oraz skrawek wschodniego Mazowsza. 


                                                              Powierzchnia - 1395 km²

                                                                         Herb powiatu                                                

                                         

                         ustanowiony Uchwałą Nr XXV/217/2005 Rady Powiatu w Łukowie 

                                                                   23 czerwca 2005 r

            w polu czerwonym trzy srebrne jelenie stojące z przednim, prawym kopytem

              uniesionym do góry, z koroną złotą na szyi, zwrócone w prawo; w układzie 2:1

Stanowi to symboliczne nawiązanie do utworzenia w 1474 roku województwa lubelskiego

 z trzech ziem: lubelskiej, łukowskiej i urzędowskiej. Symbolika ta ma przestawiać 

związki powiatu z województwem. 

                                                                         Flaga


Powiat łukowski zajmuje środkową część historycznej ziemi łukowskiej, wschodni skraj

 ziemi stężyckiej w obrębie Małopolski oraz skrawek wschodniego Mazowsza

 


                                                               1403 - Łuków prawa miejskie   

                                 Po trzecim rozbiorze Polski w granicach zaboru austriackiego. 

                 do Księstwa Warszawskiego, a potem jako  obwód w  województwie podlaskim,

                                              w granicach Królestwa Polskiego.

                                                    1867-1915 powiat w guberni siedleckiej

                                                   Okupacja niemiecka w latach 1915-1918.

                                            W latach 1919- 1975 - powiat w woj. lubelskim
                                                                                                                                                     

                                                     1939-1944    okupacja niemiecka


                                         W latach 1975–1998  do województwa siedleckiego.

                                                       

                                       

                                                                         ********

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                 1858-1915   rosyjskie

 


                                                                              *****                                                                                                                                                                            

                                                   1860 -1865   znaczki  Królestwa Polskiego

                                                Łuków( 65), Lubartów (79),Hrubieszów (85)

                                                  Krasnystaw (88), Kraśnik ,Biłgoraj (105)                                                                                                                                             



 

                                                              

                                                                                 ******                                                                                                                                                                                     

                                                               okupacyjne niemieckie

                                                                            1915-1919



                                                          okupacyjne austro-węgierskie

                                                                        1915-1918

 

                                                                       **********

                                                                  od 1918   polski









                                                

                        Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki herbu Prus 

                  (ur. 20 sierpnia 1847 w Hrubieszowie, zm. 19 maja 1912 w Warszawie) 

 

                                    Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk, 

                          (ur.1846 w Woli Okrzejskiej, zm.  1916 )

           Wola Okrzejska –  położona w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim,

 

                             - bitwa kampanii wrześniowej, stoczona od 2 do 6 października 1939

                          Była to ostatnia bitwa kampanii wrześniowej stoczona przez regularne wojsko. 

                                                  

 

                        Kock – miasto w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim,

                                                                          *******                                   

                                                        okupacyjne niemieckie (GG)

                                                                    1939-1944

                                                                   *****************

                                                                         całostki

    







Brak komentarzy:

Prześlij komentarz