niedziela, 31 marca 2024

Komárom - Komárno

                                                         

                                    Średniowieczne miasto węgierskie , od XV w. twierdza;     

                          zostało w 1920 podzielone w wyniku traktatu w Trianon między Węgry 

                                                    i Czechosłowację

                                                                    ******

 

                                 Terytorium dzisiejszego miasta   pod koniec IV w.p.n.e

                      .                       zasiedlone było  przez Celtów

                         W czasach rzymskich istniał tu obóz legionowy Brigetio  (97- V w. n e)

                      strzegący  zewnętrznej granicy Cesarstwa Rzymskiego i prowincji Panonii

                                                (część systemu fortyfikacji Limes Romanus)

                 Od pocz. VII w. do pocz. IX w był jednym ze strategicznie ważnych ośrodków 

                                             wojskowych Awarów

                    W strategicznym miejscu  gdzie Wag uchodzi do Dunaju, prawdopodobnie

                           już za panowania Stefana I (1000-38).istniała osada handlowa i port

                         W 1218 roku udokumentowano tam zamek (castrum Kamariense).

                                              

                                        Później zbudowano tu twierdzę  (1546-1592 )

                                    , następnie uzupełnioną o nowe fortyfikacje w XVII wieku.

                                       

                           Pierwsze przywileje miejskie  otrzymało 1.IV.1265 r. od króla Beli IV.

                            1541 -1543 zamek Komarno był  głównym punktem obronnym

                                            przeciwko   najazdom Turków

                                        Turcy dotarli do Komárna w 1594 roku .

                                      Zniszczyli dzisiejszą słowacką część miasta. 

                                        W XVIII w. miasto było ważnym ośrodkiem handlowym.

                W 1745 r cesarzowa  Maria Teresa nadała mu prawa wolnego miasta królewskiego

                  W 1777 r. wieś na prawym brzegu Dunaju oddzieliła się od pobliskiej wsi Szőny 

                       i powstała nowa wieś Új Szőny, która stała się dzisiejszym węgierskim 

                               miastem Komárom

                                    W XIX wieku zbudowano tu system twierdzy      

                          

                                     W czasie rewolucji węgierskiej . 1848–1849  

                                 twierdza Komárno  była  ostatnim terytorium węgierskim,

                                które poddało  się  wojskom austriackim 23.IX.1849 r   

                                             Twierdzy bronił  gen  György Klapka                         

                                                      

                           Od 1849 r.  siedziba  komitatu  Komarno .(Komárom vármegye)

                         1870 - status miasta wydzielonego ( törvényhásósí Jogú város)

                             

                                   

                       Do 1896 r Újszőny były administracyjnie niezależnym przedmieściem

                       1.VII.1896 r  oba miasta zjednoczyły się pod nazwą Komarom

                                      Újszőny  stały się - Komárom-Újváros 

                                          

                         W  1892 r  Komarom i  Új-Szőny, zostały połączone  mostem

                                drogowym  Most Elżbiety (1892)  i kolejowym (1910)

                    W 1898 roku w mieście powstała stocznia rzeczna ( na Wyspie Elżbiety)

                         9 .I. 1919 roku  północna część Komarna została zajęta przez

                                         czechosłowackich legionistów.

           (W pn. części miasta  znajduje się historyczne centrum miasta i twierdza Komarom)

                                 Traktat z Trianon (1920) ostatecznie ustalił

                      tu nową granicę czechosłowacko - węgierską przez środek Dunaju

                      Miasto  stało się ważnym czechosłowackim portem nad Dunajem.

                               Południowa część miasta pozostała na Węgrzech     

                                                                                   

                 2.XI.1938- 30.III.1945  pn. część miasta ponownie dołączyła do Węgier

 

                          Miasto zostało wyzwolone 31.III. 1945 r przez Armię Czerwoną .

                        1945 (formalnie 1947)- ponownie  w granicach Czechosłowacji

                               -   przywrócenie granicy z 1920 r

.      


                                                                     *******

                                                              Komárno

                                                                  Mesto Komárno

                    miasto powiatowe w kraju nitrzańskim, w południowej części Równiny Dunajskiej,

                             na lewym brzegu Dunaju, przy ujściu Wagu, na granicy z Węgrami, 

                                           naprzeciw węgierskiego miasta Komárom

                    

                                                           Powierzchnia -103,17 km²

                                                                     Herb miasta

                                                                          Od 1983 r ?

                                                Herb znany z pieczęci  z lat 1604 i 1699

 


.                                                   W 1745 roku Maria Teresa  nadała 

                                            nadała prawa wolnego miasta królewskiego  i nowy herb                                                                     

                                         Symbolizuje on  miasto  i twierdzę położoną  u zbiegu dwóch

                                                      rzek  Dunaju i Wagu

         
                                                                          Herb nadany  w 1745 r

                                                                            *********

                                                               

                                                                        lata 30  - XX w

                                                                              *****

                                                                           Flaga miasta


                                                                     *******

                                        Węgrzy stanowią ponad 60 % mieszkańców miasta

                          Miasto  w potocznym węgierskim  nazywa się je Észak-Komárom

                                 (Komárno Północne),Öregkomárom (Stare Komárno),

                                          Szlovák-Komárom (słowackie Komárno) 

                                 lub najczęściej Révkomárom (port Komárno). by  odróżnić ją 

                                                           od części węgierskiej.

                                          

                     Od X. 1919 r  administracyjnie w -Rábsko-Komárňansko-Ostrihomská župa

                              utworzonego z części komitatów Győr , Komárom i Esztergom

                                                  przyłączonych do Czechosłowacji

                                   1 .I. 1923  przyłączone do powiatu bratysławskiego

                                    6.XI. 1938- zajęcie miasta przez wojsko węgierskie

 .                        

                                         5.IV.1945 -ponownie  w granicach Czechosłowacji

                                 W 1945-1948 przesiedlono znaczną część mieszkańców na Węgry

                                                   Od 1.I.1993- w republice  Słowackiej

 

                                                         

                                                                     ***********

                                                               Komárom

                                                                Komárom Város

                                     – miasto nad Dunajem w północnych Węgrzech,

                                                    , nad granicą ze Słowacją.

                                          Miasto jest siedzibą władz powiatu Komárom

                          ( Komáromi járás)  w komitacie Komárom-Esztergom megye)

                                            

                                                                   Powierzchnia -70,19 km² 

                                                                           Herb miasta

                                                                 

                                                                              od.1990 r

                                                                         Poprzedni herb

                                                                            1974-1989

    

                                                                        

                                                                               ****

                                                                          Flaga miasta

                                                      

 

                                                                               *****

                                           Pozostała przy Węgrzech  południowa część miasta

                                      

                                      od 1923 -  w nowym komitacie Komárom és Esztergom 

                                               do 1983 i od  2013 r centrum powiatu

                                                                

                                      W 1977 r przyłączono do miasta  miejscowość  Szőny

                             1945-1991 w  mieście (fort Monostor ) stacjonowała  Południowa 

                                               Grupa Wojsk Armii Radzieckiej.
 

                                      

                                                                        ********

                                                     Znaczki pocztowe

                                                                     Znaczki Austrii

                                                                          1850-1871

                                                                        

                                                                          ********

                                                                    Znaczki Węgier

                                                                         Od   1871
                       

                                                         Dzisiejsza słowacka część miasta

                                                                          1938-1945

                                                                

                                                                                                                            *****

                                                   Komarno jest miejscem urodzenia

                                                                   Franza Lehára

                                 (1870–1948), austriackiego kompozytora pochodzenia węgierskiego

                                                                i Móra Jókaia (1825-1940)

                                                         węgierskiego pisarza i dziennikarza

                                                                           **********

                                                               Znaczki Czechosłowacji

                                                                  1919- 1938,1945-1992

      

 

                                                                            *****

                                                                Znaczki Słowacji 

                                                                         Od  1993

                                                               

                                        
       

                                                                                 ****

                        

,


.


 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz