sobota, 1 stycznia 2022

Gminy powiatu bielskiego

 

                                       

                                                        

                                                                   ********

                                                       Gmina Boćki  

                      gmina wiejska,od pn.graniczy z gm. Bielsk Podlaski,

                 od wsch . z gm. Orla, od zach.gm Brańsk  ,od pd. z leżącymi w pow. siemiatyckim

                                               gminami  Milejczyce i Dziadkowice               

                                                          Powierzchnia - 232 km²          

                                                          Siedziba gminy  -  Boćki

 

                                                                           Herb gminy

                                                                           Od.......

                                            Herb Lis  rodu Sapiehów długoletnich właścicieli

                                                                  dóbr  boćkowskich

               Boćki przez wiele lat pozostawały w rękach Sapiehów i pod ich opieką przeżywały

                                             najświetniejsze lata swojego istnienia,

                       Nazwa miejscowości  ma wywodzić się od  licznych tu gniazd bocianów.                                         

                 Boćki pierwszy raz w źródle historycznym zostały wymienione w 1499 r (1502 ?)

                                             kiedy to wieś Botki otrzymał Iwan Sapieha

 17 września 1509 r. król Zygmunt Stary nadał sześć osad nad Nurcem marszałkowi i sekretarzowi Wielkiego Księstwa  Janowi Sapieże, któremu również pozwolono na założenie miasta na prawie magdeburskim.

                         Boćki na początku związane były z rodziną Sapiehów

                          W 1638 r. uległy one podziałowi na boćkowskie i dubińskie

         W 1693 r. drogą zastawu Boćki trafiły w posiadanie Branickich, ale niebawem 

                                   poprzez małżeństwo powróciły do Sapiehów.     

                             Sapiehowie władali Boćkami do II połowy XVIII w

                         W XVIII w. dobra boćkowskie, zwane  były hrabstwem

                         W latach 60. XVIII w. miasto  przeszło w posiadanie Potockich

                                          w ich rękach pozostawać będą do 1860 r

                   Po III rozbiorze Polski Boćki przeszły najpierw pod władztwo pruskie,

                                 a od 1807 znalazły się w obwodzie białostockim

                                                           w zaborze rosyjskim

                               luty 1919 – Boćki weszły w skład państwa polskiego. 

                      Należały one do województwa białostockiego, powiatu bielskiego

                                 W 1934 r. Boćki utraciły prawa miejskie  (1932 ?)

                                                          1939-1941 okupacja radziecka

                                                         1941-1944   okupacja niemiecka

                                                       1945-1998  woj . białostockim

                                                              Od 1973  gmina Boćki


         W skład gminy wchodzi 36 sołectw. 

 Andryjanki (2 sołectwa: Andryjanki i Kolonia Andryjanki), Boćki (4 sołectwa: Boćki I, Boćki II, Boćki III i Boćki IV), Bodaczki, Bodaki, Bystre, Dubno, Dziecinne, Hawryłki, Jakubowskie,

 Krasna Wieś, Mołoczki, Nurzec, Olszewo, Pasieka, Piotrowo-Krzywokoły, Piotrowo-Trojany,

 Sasiny, Siedlece, Siekluki, Sielc, Skalimowo, Solniki, Starowieś, Szeszyły, Szumki, Śnieżki,

 Torule, Wandalin, Wiercień, Wojtki, Wygonowo, Żołoćk

 

                                                                        *****

                                                            Gmina  Orla

                                            biał. гмiна  Орля

od wschodu graniczy z gminami: Czyże i Dubicze Cerkiewne, od północy z gminą Bielsk Podlaski,

 od zachodu z gminą Boćki a od południa z gminą Kleszczele.

 Siedziba gminy - Orla, dawne miasto obecnie wieś, leży 12 km na południowy wschód od Bielska Podlaskiego, na prawym brzegu rzeki Orlanka                                               

                                                            Powierzchnia - 159,68 km²

                                                                          Herb gminy

                                                                           od 2003 r

                               nawiązuje do herbu nadanego w 1643 przez  Janusza Radziwiłła 

                                                                     miastu Orla

                                 Czarny orzeł  nawiązanie do  książęcego herbu Radziwiłłów

                              Orla stanowiła ośrodek dóbr Radziwiłłów (1585-1694,1808-1832)

                                Topór w łapie orła- nawiązuje do herbu rodu Tęczyńskich,

                                        poprzednich właścicieli dóbr orlańskich (1538- 1585)

                                                      Złoty kłos  - gmina wiejska


                                                                          Flaga gminy

                                                                               ****

                                                             Książęcy herb Radziwiłłów


                                            nadany w  1518 r przez  cesarza Maksymiliana I 

             

                                                                           Herb Topór

               Nazwa miejscowości wywodzi się rzekomo od mieszkających tu niegdyś orłów 

                                    lub  rzeki Orlanki, w pobliżu której jest położona

               Formowanie się zalążków dóbr orlańskich nastąpiło na przełomie XV i XVI w.

                        Miejscowość wymieniono w dokumentach z 1525 i 1529 r.

 W 1576 r. Orla była ośrodkiem obejmującym okoliczne wsie: Koszele, Werweczki, Topczykały,      Koszki, Szernie, Krywiatycze, Toporki, Rudołty,

             W 1585 r. w posiadanie Orli weszli Radziwiłłowie poprzez małżeństwo Krzysztofa, 

                                      zwanego „Piorunem” z Katarzyną z Tęczyńskich

                    W 1618 r.   pierwszy przywilej miejski, a po pożarze odnowiony   w 1634 r.,

                         Miasto  położone było w ziemi bielskiej województwa podlaskiego

                                                             Od 1795  w zaborze pruskim

                                     W 1807r.  w zaborze rosyjskim ( Obwód  Białostocki)

                                 W 1842 r. została włączona do Guberni Grodzieńskiej,

                                   1861-1915 miejscowość była ośrodkiem gminnym

                                         luty 1919 –  w składzie państwa polskiego. 

                                         w   woj. białostockim, powiat bielski

                          W końcu 1921 r. Orla utraciła prawo miejskie i uzyskała status osady.

                                                                          gmina Orla


                                                 19391941 – okupacja radziecka

                                                  1941–1944 – okupacja niemiecka

                                             lipiec 1944 – wyzwolenie miejscowości

                                                               do   1954  gmina

                                                               1955-1972  gromady

                                             Od  1.I.1973 gmina Orla w woj.białostockim

                                                           Od 1.I.1999 w woj.podlaskim                                                                             *****

                                                                Gmina Rudka

                          gmina leży ok.32 km na zach. od Bielska Podlaskiego

                        Graniczy z   Brańskiem (gmina wiejska), Brańsk (miasto), Ciechanowiec, 

                                                               Grodzisk, Klukowo

                                                              Powierzchnia - 70,21 km²

                                                               Siedziba gminy - Rudka.

                                                                          Herb gminy

                                               W 1997 roku gmina przyjęła herb „Topór”.

                                          rodziny Ossolińskich  właścicielami Rudki najdłużej,

                             ( ponad 250 lat) i właśnie im miejscowość najwięcej zawdzięcza.

 

       Nazwa „Rudka” pochodzi od niewielkich złóż rudy żelaza, zalegających w podmokłym,

             torfiastym gruncie nad rzeką Nurzec lub od sączącej się z torfu rdzawej wody.

                 Źródła mówią, że jeszcze w XVIII w. wytapiano w tych okolicach żelazo

 

             W 1647 lub 1649 r. majątek przejął Zbigniew Ossoliński, starosta drohicki.

      W  styczniu 1796 r. Rudka znalazła się na terenach wcielonych do Prus i weszła w skład

                               departamentu Białostockiego Prus Nowowschodnich

       Władze pruskie szczegółowo badały status Rudki, nie znalazła dowodów na posiadanie

                                          przez   Rudkę  prawa miejskiego

                    W 1807 r. Rudka weszła w skład cesarstwa rosyjskiego.

         Dobra rudzkie obejmowały wówczas Rudkę, Granne, Olendy, Korycin, Grodzisk,

                                Siemiony, Targowiska i Aleksandrów

                     W 1843 r.  obwód białostocki wcielono do guberni grodzieńskiej

             Rudka znalazła się w gminie Grodzisk powiatu bielskiego guberni grodzieńskiej.  .

                            W sierpniu 1915 r. Rudkę zajęły wojska niemieckie. 

        Do 1919 r. wchodziła ona w skład gminy Brańsk, powiatu bielskiego tzw. "Ober-Ostu"

              W latach 1919-1934 Rudka była siedzibą gminy obejmującej 31 miejscowości

                              W 1934 r.  gmina  włączona została do gminy Brańsk.

  14 września 1939 r. Rudkę zajęły wojska niemieckie, a po kilkunastu dniach w ich miejsce

                                               wkroczyły wojska sowieckie

                 W styczniu 1940 r. utworzono gminę Rudka podległą rejonowi w Brańsku.

                     Już pierwszego dnia wojny niemiecko-radzieckiej 22 czerwca 1941 r.

                                                           Rudkę zajęli Niemcy.

                                    Okupacja niemiecka trwała do 1 sierpnia 1944 r.

                       W 1953 roku Rudka została siedzibą Gminnej Rady Narodowej.

          W 1973  powołano gminę Rudka, w 1976 gminę Rudka włączono do gminy Brańsk.

                                    1992 - ponowne wydzielenie gminy Rudka

 Sołectwa-9

Karp, Koce Borowe, Niemyje-Jarnąty, Niemyje Nowe, Niemyje-Skłody, Niemyje Stare,

Niemyje-Ząbki, Olendy, Rudka

 

                                                                     *********

                                                         Gmina  Wyszki

                             leży w północnej części powiatu bielskiego.

                                          Sąsiaduje z gminami  Bielsk Podlaski, Brańsk,

                                               Suraż, Poświętne i Juchowiec Kościelny.

                                                         Powierzchnia - 206,5 km² 

                                                           Siedziba gminy  - Wyszki.

                                                                      Herb gminy

                                      przyjęty  Uchwałą Nr XVII/213/17 Rady Gminy Wyszki

                                                              z dnia 27 czerwca 2017 r

W polu błękitnym na podkowie srebrnej krzyżyk kawalerski zaćwieczony na jej barku, na którym ślepowron srebrny z rozpostartymi skrzydłami

 Herb odwołuje się do herbu rycerskiego Ślepowron, którym pieczętowała się rodzina Wyszkowskich, związana od XV-XVI w. miejscowością Wyszki będącą siedzibą gmin

 

                                                                      Flaga gminy

                                                                           ********

                                                                 Poprzedni herb gminy

 

                                                                 W latach 1990–2017

 


              Wyszki powstały w poł. XV w , ówczesna  nazwa  Piotrków,Piórków, Piórkowo

                                 Obecna nazwa  używana od ostatnich lat  XV w                                                   

                                              W  1528 -Seło Wyszki

                                         1795 -1807 w zaborze pruskim

                                          1807-1915 w zaborze rosyjskim

              Po  1861 terytorium  obecnej gminy znajdowały się w ówczesnych

                     gminach Rajsk i  Malesze

                                                1915-1919 okupacja niemiecka

                                 Od  1919  gminy Wyszki  ( z siedzibą  w Haćkach) i Topczewo

                                      1934 włączenie gm. Topczewo do  gm. Wyszki

                                          26.IX.1939 -  VI.1941  okupacja radziecka

 

                                           VI.1941   -   31.VII 1944  okupacja niemiecka

                                                     do 1954  gmina

                    1954 - 1972   gromady Wyszki,Malinowo,Mulewicze,Strabla, Falki, Malesze, 

                                                Topczewo, Hodyszewo                       

                   Od 1. I.1973   ustanowienie  gminy w obecnym kształcie terytorialnym

 


 Sołectwa  47

Bagińskie (Nowe Bagińskie i Stare Bagińskie), (Bogusze - Górskie - Trzeszczkowo), Budlewo, Bujnowo, Falki, Filipy, Gawiny, Godzieby, Ignatki, Koćmiery, Kowale, Kożuszki, Łapcie, Łuczaje, Malesze, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Mieszuki, Moskwin, Mulawicze, Niewino Borowe, 

Niewino Kamieńskie, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Olszanica, Osówka, Pulsze,

 Samułki Duże, Samułki Małe, Sasiny, Sieśki, Stacewicze, Strabla, Szczepany, Szpaki, Topczewo, Tworki, Warpechy Stare, Warpechy Nowe, Wodźki, Wólka Pietkowska, Wólka Zaleska, Wypychy, Wyszki, Zakrzewo, Zalesie

 

                                                                            ********** 

                                                        
                                              


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz