czwartek, 7 września 2023

Księstwo siewierskie

                                     (łac. Ducatus Severiensis, czes. Seveřské knížectví)

                                         księstwo istniejące od 1341 roku do 1790 roku. 


                                      Formalnie tytuł księcia siewierskiego używano do 1951 roku.

                                                                            ******

                                                      Powierzchnia -607 km² (679 km²)

                                                                 Stolica- Siewierz


                                                                          Herb

                 Biskupi krakowscy  jako książęta siewierscy  używali swych własnych pieczęci 

                                z  herbami   rodowymi i oznakami władzy biskupiej i książęcej

                                                              Herb bp. Kajetana Sołtyka
                                                                ( bp. krakowski 1759–1788 )                                                       

                                                                              ****

                             Herb podawany  jako herb księstwa siewierskiego-orzeł czarny (szary)

                                                      z literą S na piersi jest kompilacją

                                                  herbu rodowego bp. Kajetana Sołtyka 

                                                    i herbu miasta nadanego w 1792 r

                                        ..Herb księstwa  według Herbarza Polskiego Kaspra Niesieckiego

                                                                 wydanego przez J.N.Bobrowicza ( Lipsk 1839-45)


                                                                          ******                                                     

                                                                       Herb miasta

                                                     Pierwotnie nadany nadany  27.IV.1792 r

                                                   przez króla Stanisława A. Poniatowskiego

                                                               

                                                                   Obecna wersja z 2003 r

                                                                                *****

                                                                      Inne wersje herbu
                                                             

                                                                         *********

                  Księstwo  na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (Zachodniomałopolskiej)

               w dorzeczu Czarnej Przemszy i Warty  leżało  na ważnym szlaku handlowym,

                            biegnącym  z Olkusza na Śląsk i na północ aż do Sieradza.

                           Zachodnią granice księstwa stanowiła rzeka Brynica.

                   Następnie przebiegała pomiędzy miejscowościami Woźniki i Koziegłowy

                          i biegła do rzeki Lipinki.   Lipnik stanowił północną granicę.

                         

                       W miejscu połączenia z Wartą granica skręcała na południe. 

                      Rzeka Warta i Czarna Przemsza stanowiły wschodnią granicę księstwa.

                                       W skład księstwa wchodziły między innymi:

                            Siewierz, Czeladź, Milowice, Łagisza, Małobądz, Grodziec,

            Wojkowice, Sarnów (gm. Psary), Preczów, Bobrowniki, Psary, Dobieszowice, Rogoźnik, 

                Chrószczobród, Przeczyce, Siemonia, Mierzęcice, Targoszyce, Ożarowice, Pyrzowice

                   , Zędek, Markowice, Pińczyce, Koziegłowy, Koziegłówki, Cynków, Rudnik Mały, 

                                                     Kamienica Polska, Rudnik Wielki.

                   Księstwo od wschodu i południa graniczyło z województwem krakowskim.

                      Od zachodu w latach 1469 księstwo graniczyło z Czechami, którymi 

                            od 1526 rządziła   dynastia Habsburgów.                                

                      Następnie księstwo graniczyło z Królestwem Prus ( od 1763)

 

                                                                       ******

                                    Pierwsza wzmianka o Siewierzu pochodzi z 1125 roku.

                       Ziemia siewierska jako odrębne terytorium została wspomniana po raz pierwszy

                           w dokumencie z 1266 roku, użyto wtedy formuły districtus severiensis

                        W 1281 roku obszar księstwa siewierskiego przeszedł we władanie 

                                                   Kazimierza I Bytomsko-Kozielskiego

                     . W 1337 roku Kazimierz Cieszyński kupił dystrykt siewierski książąt bytomskich. 

                          A w roku 1341 zaczęto używać określenia "Księstwo siewierskie".

      1 .I. 1444 Jan Długosz w imieniu biskupa Zbigniewa Oleśnickiego wpłacił księciu Wacławowi 

       cieszyńskiemu pierwszą ratę za Księstwo Siewierskie (zakupione przez biskupa 30 grudnia 1443

                  za 6 tys. grzywien szerokich groszy praskich )

        Od tego czasu, w latach 1443 - 1790 stanowiło samodzielne księstwo, pod panowaniem

                              książąt   siewierskich, którymi byli kolejni biskupi krakowscy.        

                      W 1462 - król czeski  Jerzy z Podiebradów zrzekł się praw zwierzchnich

                                          do księstwa siewierskiego        

                             W 1519  bp.Jan Konarski    wykupił  klucz  koziegłowski    

                                               i dołączył do ziem ks. siewierskiego

              Był to obszar niezależny od królów polskich (nie prowadził jednak samodzielnej 

                                        polityki zewnętrznej).

         Na podstawie ustaw z roku 1790 i 1791 Księstwo Siewierskie zostało włączone do Korony, 

                                     jako osobna jednostka terytorialna w woj. krakowskim.

               Pod koniec istnienia w skład księstwa siewierskiego wchodziły ok. 85 wsie i osady,

                         zamek siewierski oraz 3 miasta: Siewierz, Czeladź oraz Koziegłowy.

                W 1795 roku po trzecim rozbiorze polskim ziemie dawnego księstwa siewierskiego

                     (oraz inne sąsiednie ziemie małopolskie po rzekę Białą Przemszę) znalazły się

                      w  granicach Prus i zostały wcielone do prowincji śląskiej pod nazwą

                                Nowy Śląsk.                           

            31 .I. 1797 roku –  rozgraniczenie terytorium  b. księstwa pomiędzy Austrią i Prusami,

            W 1807 Napoleon Bonaparte restytuował księstwo siewierskie i łącząc je z dominium 

                 olkuskim  w księstwo olkusko-siewierskie oddał swemu

                                    marszałkowi J. Lannesowi, księciu Montebello                                                                   Herb  marszałka Jeana Lannesa                                                

                                                księcia olkusko-siewierskiego ( prince de Sievers)

                                                                  ( od 30.VI 1807 do 31 .V. 1809 r.)

                                                                                     

                                         Po jego śmierci zostało w 1809 włączone do Księstwa Warszawskiego

                                 Po kongresie wiedeńskim  terytorium b  księstwa Siewierz znalazło

                                                 się w granicach Królestwa Kongresowego. 

                                               od 1918 - w składzie niepodległej  Polski.

                               .  październik 1939 - styczeń 1945 tereny te wcielono do III Rzeszy.

                                                                     

                                                                       ********

                                           Pierwszym który używał tytułu książę siewierski 

                                            (Dominus et Princeps Ducatus Severiensis )

                                                   był w 1484 biskup Jan Rzeszowski.

                                         herbu Półkozic , biskup krakowski ( 1471-1488 )

                                                                                ****

                                        Ostatnim księciem siewierskim na biskupstwie krakowskim 

                                         był  bp. Feliks Turski  herbu Rogala (29.XI.1790–31.III.1800 )


                                                                            *******

                            W 1889 - reskrypt cesarza Austrii Franciszka  Józefa  I  przywrócił biskupom 

                                                   krakowskim  tytuł książęcy                                                                                 

                                                                Albin Dunajewski 

                                                                    książę siewierski 

                                                            od 8.VI 1879 - 18.VI 1894 r


                                                                       ************

                                                        Jan kniaź z Kozielska Puzyna         

                                                                    książę siewierski 

                                                          od 22 .I. 1895 - 8.IX.1911 r

                                                                         


                                                                        *******

                                                        Adam Stefan książę Sapieha 

                                                                   książę siewierski

                                                       od 24 .XI.1911  do 23.VII. 1951 r

 


                                                                              *****

 

                    
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz