czwartek, 13 kwietnia 2017

Obwód kaliningradzki

                     Tym razem trochę o obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej,
                                                  herbach i znaczkach pocztowych.

                           Obwód kaliningradzki (ros. Калининградская область) – 
           jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, rosyjska eksklawa w Europie Środkowej,
                                          nad Morzem Bałtyckim (147 km  wybrzeża)
 


                                        Obwód zajmuje obszar 15 096 km² .
                                                                 Stolicą jest Kaliningrad


Na  północy  i wschodzie  graniczy z Litwą ,na południu z Polską.

Obwód kaliningradzki jest najdalej na zachód wysuniętym regionem Rosji. 
Teren obwodu oddzielony jest od reszty kraju obszarami niepodległych państw
 i pozbawiony łączności lądowej z główną częścią państwa rosyjskiego.


***************

Ziemie obecnego obwodu we wczesnym średniowieczu zamieszkiwali Prusowie , 
lub bałtycki spokrewniony etnicznie z przodkami Litwinów i Łotyszy.


  W XIII wieku (do1283 r  ) zostali podbici przez Krzyżaków. 
W wyniku germanizacji oraz osadnictwa niemieckiego do XVI wieku tereny obwodu 
stały się obszarem zamieszkanym przez ludność niemiecką.
Prusy dzieliły dzieje państwa zakonnego: w 1466 (pokój toruński) część zachodnią
 (Warmia i północne Powiśle) wcielono do Korony, a reszta (Prusy Zakonne, 
od 1525 Prusy Książęce) stała się jej lennem.


 W 1701 Fryderyk I uzyskał tytuł króla w Prusach (König in Preußen)

Mi  2162


 W 1772 całość weszła w skład monarchii Hohenzollernów 
(prowincja Prusy Wschodnie,(1773–1829,1878–1945)


 W 1923 Kłajpeda została przyłączona do Litwy, 

      


a w 1945 pozostałą część podzielono między Polskę a Rosję 
(wówczas republikę ZSRR).

 
*******
Związek Radziecki otrzymał ok. 1/3 ziem byłych Prus Wschodnich; tereny te stanowią obecnie obszar obwodu. Zaraz po zajęciu tych ziem przez ZSRR powstał na ich obszarze Königsbergski Specjalny Okręg Wojskowy (ros. Кёнигсбергский особый военный округ), który, wbrew nazwie, zajmował się także administrowaniem sprawami cywilnymi.
 Formalnie obwód został utworzony 7 kwietnia 1946 jako część terytorium Rosyjskiej FSRRw 
ramach ZSRR, pod nazwą „obwód królewiecki” (Кёнигсбергская область).
     W wyniku zmiany nazwy miasta Królewiec na Kaliningrad (4 lipca 1946), powstał obwód kaliningradzki. W tym samym czasie dokonano zmian nazw praktycznie wszystkich miejscowości
 w obwodzie.

Mi 3247 Zielenogradsk(niem. Cranz )
 
Mi 3248  Swietłogorsk(niem. Rauschen) 

Do 1991 obwód kaliningradzki pozostawał zamknięty dla cudzoziemców.  

***********

Herb obwodu  przedstawia w polu czerwonym otwartą srebrną blankowaną bramę zamkową 
z dwiema blankowanymi wieżami, pomiędzy którymi znajdują się złote inicjały E I pod koroną.
 W podstawie błękitne fale z pięcioma złotymi kulami. Tarcza okolona wstęgą orderu Lenina.
              Na tarczy złota korona.

\
Herb został przyjęty 8 czerwca 2006 roku.

           Złote inicjały nawiązują do pierwszej rosyjskiej okupacji Królewca w latach 1757-1763
 za czasów panowania carycy Elżbiety (1741-1762), natomiast złote kule symbolizują bursztyn

                                                 ******

                                         Herby historyczne

Zakon NMP 

   Prusy Książęce  1525- 1657


   Prusy Wschodnie

  

Herb landu Prusy do1933 r

**


1933-1945

*********

          Godło Rosyjskiej FSRR


***********
Kaliningrad
Herb miasta od 1999 r

Kaliningrad – stolica obwodu kaliningradzkiego –  Federacji Rosyjskiej, 
u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii.  

Pierwotnie pruska osada nosiła do XIII wieku nazwę Tuwangste. W 1255 roku na miejscu zdobytej osady krzyżacy wybudowali zamek Regiomontium. Nowa łacińska nazwa oznaczała „królewską górę”. Od łacińskiej nazwy pochodzi również niemiecka nazwa Königsberg i polska nazwa Królewiec.

Nazwa nadana na cześć czeskiego króla Przemysła Ottokara II, który stanął na czele wojsk krzyżackich podczas ich kolejnej wyprawy przeciwko Prusom. 

W 1312 zamek królewiecki stał się rezydencją wielkiego marszałka zakonu.
Podczas wojny trzynastoletniej od 1457 Królewiec stał się siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego (przeniesiona z Malborka).

Od czasów II pokoju toruńskiego, w latach 1466-1525, miasto było stolicą zależnych
 od Korony Królestwa Polskiego Prus Zakonnych.

Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego i hołdzie pruskim złożonym w 1525 przez wielkiego mistrza królowi Zygmuntowi Staremu miasto stało się stolicą Prus Książęcych, zależnych
 od króla polskiego jako lenno (do 1657).

       


Mi 896
Albrecht Hohenzollern ( Albrecht von Brandenburg-Ansbach) (1490-1568) –
Był synem Fryderyka Hohenzollerna i Zofii Jagiellonki – córki Kazimierza Jagiellończyka, 
czyli siostrzeńcem Zygmunta Starego.
             ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego przed sekularyzacją państwa zakonnego, 
                               w latach 1511-1525.
10 kwietnia 1525 złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu w Krakowie
 (nazwany później hołdem pruskim) i od tego czasu, aż do śmierci w 1568 r. sprawował władzę książęcą w dawnym państwie zakonnym przemianowanym na Prusy Książęce.
Książę Albrecht (Albert) w 1544 r. założył w Królewcu uniwersytet, nazwany od jego imienia (Albert) Uniwersytetem Albertyna, któremu przywilejem z 1560 r. król Zygmunt August nadał takie prawa jakie miała Akademia Krakowska.

1701- miejsce koronacji Fryderyka I  ( "króla w Prusiech ")

13 czerwca 1724 reglament ratuszowy  scalał trzy miasta: Stare Miasto, Knipawę i Lipnik, wraz z należącymi do nich wolniznami (niem. Freiheiten), w jedno miasto Królewiec, którego oficjalna nazwa brzmiała odtąd: Królewsko-Pruskie Stołeczne i Rezydencjonalne Miasto Królewiec (niem. Königlich Preussische Haupt- und Residenzstadt Königsberg)

Mi 578 
Zamek w Królewcu


W 1757 wybuchła wojna nazwana siedmioletnią. Zgodnie z porozumieniem między Austrią a Rosją carowa Elżbieta wydała 31 grudnia 1757 zarządzenie, na mocy którego wcieliła Królewiec do Rosji. 


Rosjanie opuścili miasto w marcu 17639 kwietnia 1945, po wielotygodniowym oblężeniu, miasto zostało zdobyte 
przez Armię Czerwoną
 
  4 czerwca 1946 roku zmieniono nazwę miasta  na Kaliningrad.
 Nowa nazwa została nadana miastu na cześć zmarłego
 w 1946 roku Michaiła Kalinina.

                                                            
                                                                            Mi 1571

Mi 1271

Znaczek wydany z okazji 750 rocznicy powstania miasta


Stadion w Kaliningradzie

*********
Herby rejonów

Rejon bagrationowski (ros. Багратио́новский райо́н

Herb d 18 . VII. 2003 r

poprzednio  Iława Pruska ( niem. Preußisch Eylau
. 7.IX. 1946 r. miasto zostało przemianowane na cześć rosyjskiego
 dowódcy bohatera Wojny Ojczyźnianej z 1812 r., generała Piotra Iwanowicza Bagrationa

****************

Rejon bałtijski (ros. Балтийский район) 

Od 26.IV. 2011 r

Nawiązanie do herbu Piławy  (niem. Pillau) 
z 1725 r

**********

Rejon czerniachowski (ros. Черняховский район)

Herb od 19.IV.2002 r
Nawiązuje do dawnego  herbu miasta Wystruć (Insterburg)
 1946 zmieniono nazwę miasta na Czerniachowsk,
 na cześć generała Iwana Czerniachowskiego

***********

Rejon gurjewski (ros. Гурьевский район

  Nazwa Gurjewsk   na cześć - gen.majora  Stiepan Sawieljewicza Gurjewa (1902-1945)
( poprzednio - niem. Neuhausen, pol. Romnowo) 

Od 30.V.1997 r
Dąb-  symbolizuje 500 letnie drzewo w centrum miasta
Krzyż,pastorał i miecz- biskupstwo sambijskie
Kura i kogut - nowe życie..

*******

Rejon gusiewski (ros.: Гу́севский райо́н) 

Herb od 28.XII.2005 r

Nawiązanie do  herbu miasta Gąbin (Gumbinnen) z 1724 r
 W roku 1946 jego nazwę zmieniono na Gusiew, na pamiątkę Bohatera Związku Radzieckiego,
 Siergieja Iwanowicza Gusiewa (1918-1945)

************

Rejon gwardiejski (ros. Гвардейский район)

23. XI.2001 r
Nawiązanie do herbu Tapiawy (Tappiau) z 1722 r
Od 1946 obecna nazwa.

********

    Rejon krasnoznamieński (ros. Краснозна́менский район

Od 30 .I.2001 r
.( niem.Lasdehnen,pol. Łoździenie )
 1938 -1946  Haselberg (niem. Hasel - orzech) 

************
Rejon niemański (ros. Неманский район
   
Herb od 29.V.2002 r
Nawiązanie do  herbu miasta Ragneta ( Ragnit) z 1722 r
Obecna nazwa od 1946 r

**********

                                             Rejon niestierowski (ros.  Нестеровский район) 

Od 12.V. 2005 r
Nawiązanie do herbu  miasta Stołupiany (Stallupoenen)
1938-1946 - Ebenrode
 W 1946 r. Ebenrode przemianowano na Niestierow na cześć Bohatera Związku Radzieckiego, pułkownika Stepana Kużmicza  Niesterowa (1906-1944) , który zginął w bitwie o miasto

************

                                                     Rejon oziorski (ros. Озёрский район) 
Herb od 31.V.2006 r
Nawiązanie do herbu miasta Darkiejmy (Darkehmen).
Angerapp ( 1938 -1946 ).
.Od 7.IX. 1946 r. obecna nazwa

**********
                                                      Rejon polesski (ros. Полесский район) 

Od 30.IV. 2008 r
Nawiązanie do herbu miasta Labiawa ((Labiau)
Od 7 .IX. 1946 roku Polessk

***********

Rejon prawdinski (ros. Правдинский район) 

Od 25.III.1999 r
Nawiązuje do herbu miasta Frydland ,Frydląd 
 (  niem. Friedland in Ostpreußen)
Od 7.IX.1946 -obecna nazwa

************

Rejon sławski (ros. Славский район) 

Od 27.II.2004 r

Nawiązanie do herb powiatu   Elchniederung 
(1818-1945)
Sławsk ( hist.pol. Jędrzychowo, niem. Heinrichswalde)

***********
Rejon swietłogorski (ros. Светлогорский район)

Od 11.II.2013
do 1947 niem. Rauschen,
(pol.Ruszowce)
 17.IV. 1947 -obecna nazwa

**********

Rejon zielenogradski (ros. Зеленоградский район

Herb od 16.XII.2015 r

pol. hist. Koronowo, Kranc, niem. Cranz
1946- 1963 rejon  Primorski
                                                                   Od 1965-obecna nazwa

*********
  Herby rejonów miejskich

Jantarnyj
Янтарный
herb od 26.X.2006
( niem. Palmnicken, pol. Palmniki) 

*****
 Ładuszkin
 Ладушкин
Herb od  3.X.2006
(pol. Ludwikowo, niem. Ludwigsort) 

       Obecna nazwa (od 1946 )na pamiątkę porucznika Iwana Martynowicza 
 Ładuszkina (1922-1945)
który  zginął blisko Ludwigsortu w 1945 roku 

*****
  Mamonowo
 Мамоново
Herb od 20.IV.2000 r

pol. Święta Siekierka, Świętomiejsce, Świętomiejsc, niem. Heiligenbeil
W 1947 nazwę miasta zmieniono na Mamonowo, na pamiątkę
  podpułkownika Nikołaja Wasiljewicza Mamonowa


******
     Pionierskij
           Пионерский
,
Od 22.I.1998 r
do 1947 niem. Neukuhren, pol. Kurowo

****
Sowieck
Советск
Herb od 6.V.2011 r
hist. niem. Tilsit 
pol.Tylża
 W 1946 nazwę miasta zmieniono na Sowieck.

*****
Swietłyj
Светлый
Herb  od 23 V. 2001 r

 hist. niem. Zimmerbude
W 1946 zmieniono nazwę na Swietłyj.
 1955 wieś uzyskała prawa miejskie

******

Mierzeja Kurońska
 
Mi 653

Mierzeja jest podzielona między częścią południową Rosji i częścią północną Litwy. Znajdują się na niej drugie pod względem wysokości (kompleksy) wydm w Europie.

*************


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz