sobota, 2 marca 2019

Herby powiatów z motywem orła część 5

                                                       Województwo śląskie

                Herb województwa śląskiego to w polu błękitnym złoty orzeł bez korony.

                    Herb został ustanowiony uchwałą sejmiku w dniu 11 czerwca 2001 r.
Herb został ustanowiony uchwałą nr I/36/5/2001 Sejmiku Województwa Śląskiego z 11 czerwca 2001.
Herb nawiązuje do herbu Piastów górnośląskich księstwa opolsko-raciborskiego z okresu średniowiecza. Herb z wizerunkiem orła był używany już w XIII wieku, o czym świadczy wizerunek orła na pieczęci z 1222 roku                                                    Nieoficjalny herb województwa śląskiego
                                                                          1928-1945

                                                                           ********
          Województwo jest podzielone  na 17 powiatów ziemskich i 19 miast na prawach powiatu

              Motyw orła znajduje się w herbach wszystkich powiatach ziemskich,
           Są to orły Piastów górnośląskich ( złoty orzeł w polu błękitnym) i orzeł małopolski (biały (srebrny) w polu czerwonym, ze złotą koroną na głowie i złotymi przepaskami na skrzydłach)
         
                                                                   *************
                                                             Powiat będziński

                                                                  Przyjęty  4 .XI.2001

 Tarcza herbowa przedstawia w polu czerwonym mur obronny z dwiema blankowanymi wieżami i bramę wjazdową ze złotymi wrotami. Między dwiema basztami znajduje się orzeł w koronie.

                                                   Mur -nawiązanie do herbu Będzina

Orzeł -  powiat znajduje się w historycznej części zachodniej Małopolski.

                                                                            ******
                                                               Powiat bielski


Herb został ustanowiony przez radę powiatu w dniu 31 marca 2011 r.

tarcza dwudzielna w słup, w polu prawym błękitnym połuorzeł złoty, w polu lewym czerwonym połuorzeł biały o złotym dziobie i szponach z takąż przepaską zakończoną trójliściem przez skrzydło. Na głowach połuorłów wspólna korona złota, ogony spięte takimż pierścieniem.

Złoty orzeł w błękitnym polu symbolizuje Śląsk - jest to herb księstwa cieszyńskiego, natomiast biały orzeł ze złotą przepaską ziemię krakowską. Przedstawiono w ten sposób obie historyczne ziemie wchodzące obecnie w skład powiatu

                                                                            ******
                                              Powiat bieruńsko-lędziński 

Herb został Ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 września 2002 r.

 przedstawia w polu błękitnym złotego orła z głową zwróconą w lewo wokół którego jest pięć srebrnych krzyży.
 Symbolika herbu jest prosta: dumny, złoty znak książąt górnośląskich, niegdysiejszych panów tej ziemi, w otoczeniu wianuszka pięciu krzyży symbolizujących pięć miejscowych świątyń (kościół św. Walentego w Bieruniu, kościół św. Klemensa w Lędzinach, kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej w Imielinie, kościół p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Bojszowach, kościół Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim).


                                                                               *****
                                                          Powiat cieszyński 


Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu w dniu 31 maja 2011 r
w polu błękitnym orzeł złoty w koronie o języku czerwonym z takąż majuskułą C na piersi.

Do 2011 r. powiat posługiwał się herbem o nieco innym rysunku, ustanowionym przez Radę Powiatu w 28 stycznia 1999 r.

Nawiązanie do herbu księstwa cieszyńskiego
1290-1918**************
                                                        Powiat częstochowski

Przyjęty 22.IX.1999 r

Herb powiatu częstochowskiego – tarcza herbowa przedstawia w polu czerwonym wieżę (symbolizującą Orle Gniazda) z bramą wjazdową, w której złota lilia. Na szczycie baszty znajduje się biały orzeł w koronie symbolizujący Małopolskę. Złota Lilia nawiązuje do symbolu Matki Boskiej szczególnie chroniącej ten region.

                                                                            *****
                                                            Powiat gliwicki 


             
         Uchwala Nr XLVII/358/2006 z dnia 31.08.2006r.w sprawie: przyjecia wzorów symboli
                                                              Powiatu Gliwickiego

Herb powiatu gliwickiego w polu błękitnym złoty orzeł piastowski ponad trzema srebrnymi, oflankowanymi wieżami, z których środkowa zwieńczona jest złotym, spiczastym dachem.
Herb powiatu gliwickiego przedstawia w błękitnej tarczy herbowej złotego orła górnośląskiego, pod nim trzy blankowane wieże obronne, z których środkowa przykryta żółtym trójkątnym daszkiem. Złoty orzeł symbolizuje przynależność ziem powiatu do Górnego Śląska. Wieże symbolizują najstarsze miasta powiatu: Pyskowice, Sośnicowice i Toszek.

Herb ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XLVII/358/2006 z 31 sierpnia 2006.

                                                                    Poprzedni herb
                                                                       2005-2006
                                                             skrzyżowany młot i kłos


                                                                              *****
                                                            Powiat kłobucki

Uchwała Nr 117/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie                                  przyjecia projektów herbu, flagi, baneru i pieczeci Powiatu Klobuckiego

 Przedstawia srebrny kłobuk (średniowieczny hełm rycerski zwany inaczej kapalinem), oraz znajdujące się poniżej srebrne orle skrzydło, znajdujące się na tle tarczy herbowej w stylu hiszpańskim, koloru błękitnego.

Kłobuk jest elementem nawiązującym do herbu Kłobucka – miasta będącego siedzibą powiatu. Hełm ten znajdował się na pieczęciach miejskich Kłobucka od czasów średniowiecznych. Orle skrzydło zaś, zaczerpnięto z herbu Krzepic, drugiego miasta znajdującego się w powiecie kłobuckim.


*********

                                                         Powiat lubliniecki 

Przyjęty. ???

 – tarcza dwudzielna w pas, pole górne dwudzielne w słup. W polu pierwszym błękitnym orzeł złoty o dziobie i szponach czerwonych. W polu drugim czerwonym osiem gwiazd złotych sześcioramiennych ( 2,1,2,1,2). W polu dolnym złotym  książęca mitra

              Gwiazdy - ilość  gmin w powiecie i nawiązanie do herbu miasta Lublińca

Kult   Świętego   Jana   Nepomucena   –   patrona   miasta,   którego   jeden   z   symboli   pięćgwiazd   znalazło   odzwierciedlenie   w   Herbie   miasta   Lubliniec
                                                  do 2016                                     od 2016
              Korona ksiązęca -symbolizuje ks.Władysława I Opolczyka,założyciela miasta w 1270 r.


                                                                              *****
                                                          Powiat mikołowski 

Herb został przyjęty 26 maja 2001.

 przedstawia w czerwonym polu herbowym postać rycerza w srebrnej zbroi trzymającego tarczę herbową z górnośląskim godłem - orłem Piastów Śląskich w polu błękitnym.

Postać rycerza w herbie nawiązuje do osoby księcia opolskiego, a także do istniejącego niegdyś na terenie obecnego powiatu mikołowskiego i potwierdzonego w źródłach historycznych Towarzystwa Białego Rycerza. Postać rycerza znajduje się również w herbie Mikołowa.

 Barwy błękitna i złota są barwami flagi województwa śląskiego oraz Górnego Śląska, natomiast biel i czerwień nawiązuje do polskich barw narodowych.

                                                                          ******
                                                          Powiat myszkowski 


                              Herb został ustanowiony przez Radę Powiatu 27 listopada 2013 r.

"Uchwała Nr XLVI/306/2013 Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Myszkowskiego: herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, baneru, łańcucha i pieczęci"

 przedstawia w czerwonym polu tarczy zwrócone ku sobie głowy orłów. Po prawej głowa orła krakowskiego - srebrna w złotej koronie ze złotym dziobem, z lewej cieszyńskiego - złota w złotej koronie nad zamkiem srebrnym

W latach 2000-2013 powiat posługiwał się herbem wyobrażającym na tarczy dwudzielnej w słup: w polu prawym czerwonym pół orła srebrnego ze złotą przepaską, dziobem i szponami i takąż koroną na głowie. W polu lewym błękitnym pół złotej podkowy z krzyżem kawalerskim.


                                          Herb   ustanowiony przez Radę Powiatu 27 września 2000 r.

  Nawiązanie  do historycznego herbu Małopolski - ukoronowanego orła, bowiem przez wieki spore obszary dzisiejszego powiatu myszkowskiego należały do województwa krakowskiego; w polu drugim prezentowana jest połowa herbu "Jastrzębiec", którym pieczętował się ród Myszkowskich, dawny włodarz sporych połaci tych ziem.

                                                                         *********

                                                          Powiat pszczyński

Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 sierpnia 2002 r.

 w błękitnym polu zwrócona w prawo złota głowa orła, po obu jej stronach po trzy srebrne i czerwone róże ułożone na przemian.

- złota głowa orła w błękitnym polu to fragment herbu województwa śląskiego a zarazem herbu miasta Pszczyny. Określa usytuowanie powiatu w granicach tegoż województwa, jako jego niższej jednostki administracyjnej a zarazem wskazuje na siedzibę władz powiatu.
- zmodyfikowanie barw dzioba i języka (nadanie mu barwy czerwonej) nawiązuje właśnie do elementu charakterystycznego dla herbu miasta Pszczyny.

- w szerszym kontekście-historycznym, głowa orła będąca dominującym elementem godła herbu powiatu pszczyńskiego - odwołuje się do herbu Piastów Górnośląskich.

- trzy czerwone róże to herb Turzonów, pierwszych właścicieli państwa pszczyńskiego, fundatorów feudalnej instytucji samorządowej jaką był sąd ziemski (przywilej ziemski Aleksego Turzo z 1521r.) a ponadto twórców jego podstaw administracyjnych i gospodarczych.
- róże w folklorze górnośląskim są kwiatami charakterystycznymi. Zwykło się ten rodzaj kwiatu określać wręcz jako jeden z symboli Górnego Śląska. Zauważalne to jest w ludowym stroju przede wszystkim Ślązaczek.
- białe róże symbolizują bardzo rozpowszechniony na Górnym Śląsku kult maryjny, który odegrał znaczącą rolę także w zachowaniu polskiej tożsamości narodowej za czasów pruskich.
 Odwołuje się ponadto do wezwania pszczyńskiego kościoła będącego obecnie siedzibą dekanatu.
- ustawienie naprzemian białych i czerwonych kwiatów nawiązuje do polskich barw narodowych.
- sześć kwiatów to także symbol sześciu gmin tworzących dzisiejszy powiat pszczyński.

                                                                               ******
                                                             Powiat raciborski 

Przyjęty 1.VI.2004

            Herb został ustanowiony przez radę powiatu raciborskiego 29 kwietnia 2003 r.
            oraz w dniu 30 września 2003 r. został przyjęty jako załącznik do statutu powiatu

.                                                  (Rezolucja nr XX / 279/2004) ?

dstawia na tarczy hiszpańskiej dzielonej w krzyż, w polach I i IV, błękitnych, orły złote zwrócone ku sobie; pola II i III dzielone w słup, prawe srebrne, lewe czerwone.
Herb ten po raz pierwszy pojawił się na pieczęci Walentyna raciborskiego z 23 września 1510 roku. Złoty orzeł w błękitnym polu nawiązuje do herbu Piastów górnośląskich, natomiast biało-czerwone pola to nawiązanie do herbu Przemyślidów opawskich

                                                                          ******

                                                              Powiat rybnicki


Przyjęty  3.III.2005 r
uchwala XXVIII / 147/05)
„W tarczy błękitnej dwa złote połączone skrzydła orła Górnego Śląska"

 Symbol ściśle związany z herbem województwa śląskiego.
 Również kolorystyka  herbu powiatu jest nawiązaniem do barw herbu Śląska. 

                                                                    ***************
                                                           Powiat tarnogórski


Przyjęty w   2002 r

Herbem powiatu tarnogórskiego jest w polu błękitnym złoty (żółty) orzeł z odjętymi ogonem i nogami, pod którym znajduje się srebrna (biała) róża z czerwonym kielichem.


Herb ten stanowi odniesienie do herbu województwa śląskiego - złotego orła na błękicie - poprzez uszczerbienie godła oraz do miejscowej tradycji heraldycznej panów ziemi tarnogórskiej.

Złoty orzeł jest godłem Piastów górnośląskich, najdawniejszych panów okolicznych ziem (do pocz. XVI w.).
Róże (trzy czerwone) znajdują się w herbie Wrochemów, najdawniejszych (XV-XVI w.) znanych z nazwiska panów Rept i Tarnowic, najstarszych osad, będących współcześnie dzielnicami Tarnowskich Gór.  Róże (trzy - srebrne lub czerwone) znajdują się także w herbie rodu Henckel von Donnersmarcków, który najdłużej sprawował władzę nad ziemią tarnogórską (XVII-XX w.), znacząco przyczynił się do jej rozwoju gospodarczego i jako jedyny używał tytułu „Panów Tarnogórskich”.
 Srebro jest odniesieniem do herbu rodowego Hohenzollernów (sprawowali władzę nad ziemią tarnogórską w XVI-XVII w.), którego przedstawiciel, książę Karniowa Jerzy von Ansbach, wraz z Piastem księciem Opola i Raciborza Janem II Dobrym, był współzałożycielem najstarszego miasta na terenie powiatu – Tarnowskich Gór – które od ponad 250 lat (z przerwami) stanowi siedzibę władz powiatowych.
                                                               Herb Tarnowskich Gór

                                                                      *********
                                                        Powiat wodzisławski 

             Herb ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XVI/178/2004 z 22 stycznia 2004.
                                                                 
  przedstawia w błękitnej tarczy herbowej głowę złotego orła między dwoma liliami srebrnymi, pod nią pół róży złotej o czerwonym środku i zielonych listkach. Złoty orzeł nawiązuje do herbu województwa śląskiego, herbu Górnego Śląska oraz herbu siedziby powiatu - Wodzisławia Śląskiego.
Róża wstępuje także w herbie Wodzisławia Śląskiego, ponadto jest popularnym w regionie motywem zdobniczym, a także symbolem maryjnym. Symbolami kultu maryjnego są także lilie srebrne. Na terenie powiatu znajdują się sanktuaria maryjne w Pszowie i w Turzy Śląskiej.

                                                                       *****
                                                      Powiat zawierciański 

 ustanowiony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XX / 179 / 2000 
z dnia 31 sierpnia 2000 r

W polu czerwonym biały blankowany  mur obronny z dwiema basztami nad błekitno-białymi falami.
Pomiędzy basztami biały orzeł, pod nim fragment złotego koła zębatego.
W otwartej bramie trzy złote kłosy

wieże – symbol obronnych zamków jurajslich,
kłosy - rolnictwo
koło zębate – przemysł maszynowy
  wstęga – rzeka Warta

*****
1966- 1990


*******
                                                            Powiat żywiecki 


-                                                                  Od  1.I.2002 roku.
                                            Na   tarczy dwudzielnej w słup
. W pobocznej prawej  herb miasta Żywca: złoty orzeł śląski nad czarną głową żubra.
 W pobocznej lewej trzy skośne pasy - czerwony, żółty i błękitny.
 Zdaniem autora projektu symbolizują one czystość gór, kolory szlaków turystycznych w Beskidach, otwarcie na nowe wezwania współczesności oraz ukierunkowanie na wszechstronny rozwój, uwzględniający regionalną tradycję, naturalne walory przyrodnicze oraz turystyczny charakter powiatu..
                                                                         Herb Żywca


                                                                         *********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz