wtorek, 5 marca 2019

Herby powiatów z motywem orła cz.9

                         Województwo warmińsko-mazurskieUchwała Nr XXXIX/561/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci oraz odznaki radnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 Herb województwa warmińsko-mazurskiego to tarcza trójdzielna o polach barwy czerwonej, dwudzielna w pas i dwudzielna w słup w dolnej części.
 W polu pierwszym umieszczony jest Orzeł Biały w koronie, ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami.
 W polu drugim Baranek Boży srebrny (biały) ze złotym nimbem, z czerwonym krzyżem wewnątrz, krwawiący do kielicha złotego, podtrzymujący nogą przednią chorągiew srebrną (białą) z czerwonym krzyżem osadzoną na drzewcu złotym zwieńczonym takimż krzyżem.
W polu trzecim czarny orzeł ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami, ze złotą koroną na szyi, przepasany na piersi takąż literą S.

W górnym polu jest orzeł polski, poniżej baranek (symbol Warmii) i czarny orzeł pruski z literą "S" (Zygmunt I Stary), symbol Prus Książęcych.

                                                                        ******
                                     Województwo podzielone jest na 19 powiatów.
                                   Motyw orła  znajdziemy w 3 herbach powiatowych

                                                            Powiat gołdapski 


Herb został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr VIII/50/2007
 z dnia 28 czerwca 2007 r.

  Przedstawia w polu srebrnym trzy czarne orły, ze złotym ukoronowanym monogramem S na piersi, ze złotą przepaską zakończoną trójliściem przez skrzydła oraz takimże dziobem, językiem i szponami, w układzie 2 i 1. Czarny orzeł ze złotym monogramem jest herbem Prus Książęcych nadanym w 1525 r. przez króla Zygmunta I Starego lennikowi Albrechtowi Hohenzollernowi.


                                                                              *****
                                             Powiat olecki


 Uchwała Nr XXXII/214/2013 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Oleckiego oraz ustalenia zasad ich używania

 W polu srebrnym głowa  orła czarnego z dziobem złotym i takąż koroną na szyi, pomiędzy dwoma konarami lipy zielonej, z których każdy ma cztery liście.

Głowa orła z koroną na szyi nawiązuje do herbu nadanego Prusom Książęcym przez Zygmunta Starego w 1525 roku. Powiat olecki leży na terenie tej historycznej prowincji. Lipa symbolizuje walory przyrodnicze powiatu, w szczególności rezerwatu Lipowy Jar, który w całości leży na terenie powiatu.


                                                                               *****
                                      Powiat węgorzewski

                                 Herb powiatu ustanowiła  Rada Powiatu wWęgorzewie,  
                                    Uchwałą Nr LI/231/2018 , dnia 4 października 2018r
            Na tarczy dwudzielnej w pas w polu górnym czerwonym  koronowana głowa
                                    Orła  Białego  o.złotym dziobie,srebrnym języku ,  
                              w polu dolnym   biało -czarna szachownica
                                Głowa Orła -  przynależność do woj. warmińsko-mazurskiego 
                                Szachownica -    nawiązanie do herbu Węgorzewa i  dynastii
                                                                  Hohenzollernów
                                        (założenie miasta w 1571 -ks. Albrecht Fryderyk)

*********
Województwo podlaskie

Uchwała Nr XXXIII/251/01

Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 19 lutego 2001 roku
w sprawie ustanowienia Herbu Województwa Podlaskiego
 Herb przedstawia na tarczy czerwonej dwudzielnej w pas w polu górnym białego orła ze złotymi: dziobem, łapami i koroną na głowie, w polu dolnym rycerza na srebrnym koniu, w zbroi srebrnej i w takimż szyszaku, z mieczem srebrnym o złotej rękojeści wzniesionym w prawej ręce, na lewym ramieniu trzymającego tarczę błękitną z podwójnym krzyżem złotym na błękitnym polu. Ostroga rycerza i uprząż końska są złote, siodło i czaprak koński błękitne.


U góry herbu przedstawione jest godło Polski (Orzeł Biały), a na dole element herbu Litwy, czyli Pogoń, co ma symbolizować, że Podlasie należało do Korony i Litwy. Herb nawiązuje do herbu z czasów I Rzeczypospolitej, jednak zmieniono podział tarczy.


**
Województwo jest podzielone na 14 powiatów 
Motyw orła w herbach 8 powiatów

Powiat białostocki
Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXII/179/01 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2001 r. Nr 53, poz. 889

 Na tarczy dwudzielnej z lewa w skos , w polu górnym czerwonym srebrny orzeł ze złotym dziobem, szponami i takąż koroną na głowie. W polu dolnym złotym głowa łosia brązowa.

***
 Powiat bielski


Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim na sesji 27 stycznia 2010 r. podjęła  uchwałę nr XXXIII/221/10 w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Bielskiego: herbu, flagi, pieczęci, sztandaru, łańcucha Starosty Bielskiego i laski Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

 Na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym, czerwonym Orzeł biały ze złotym dziobem, takimiż łapami i koroną na głowie, w polu dolnym, srebrnym tura czerwonego z rogami i kopytami złotymi.

  Tur - nawiązanie  do  stolicy powiatu – Bielska Podlaskiego .
 Tur w ujęciu dynamicznym symbolizuje siłę regionu bielskiego. 
Orzeł Biały  - przynależności powiatu do województwa podlaskiego i jego dziejów (w tym złączenia Podlasia z Koroną).

****
Herb 2002-2010

Pole II -krzyż drohiczyński symbolizujący podzielonych chrześcijan

     ********
Powiat łomżyński 
       Herb został ustanowiony przez radę powiatu 28 września 2006 r
 dwudzielna w słup hiszpańska tarcza herbowa. W polu pierwszym czerwonym umieszczone jest pół mazowieckiego orła białego. W polu drugim czerwonym św. Wawrzyniec zwrócony w lewo w srebrnej szacie z czarną kratą w jednej i księgą tego samego koloru oraz zielonym liściem w drugiej ręce.
Orzeł  - nawiązuje do herbu Mazowsza, na terenie którego znajdowała się historycznie 
Ziemia Łomżyńska. Jak podają źródła „Województwo Mazowieckie ma za herb orła białego bez korony, w polu czerwonem.Tymże herbem zaszczycały się wszystkie ziemie Województwa mazowieckiego, z wyjątkiem Liwskiej”.

ŚWIĘTY WAWRZYNIEC symbolizuje 1000 –letnią tradycję chrześcijańską na Ziemi Łomżyńskiej, duchowe dziedzictwo tej Ziemi.
W Starej Łomży, obok grodziska, położone jest Wzgórze Świętego Wawrzyńca, związane z początkami miasta

*****
Powiat moniecki

 W dniu 11 listopada 2011 r. Uchwałą Nr X/63/11 Rady Powiatu w Mońkach ustanowiono symbole Powiatu Monieckiego: herb, flagę, baner, sztandar oraz pieczęć Powiatu Monieckiego.

Przedstawia na tarczy czerwonej dwudzielnej w słup w polu prawym orzeł srebrny ze złotym dziobem i szponami, w polu lewym łoś wspięty srebrny ze złotym porożem i kopytami. 
 Łoś obecnie jak i w przeszłości królujący na tych obszarach symbolizuje królewskie zwierzę,
 jak i bagienny charakter powiatu.
 Orzeł  Biały  -symbolizuje   Mazowsze, z którym to region ten był identyfikowany 
od średniowiecza do czasów nowożytnych.
 Podział  pola tarczy - położenie na styku Mazowsza i Podlasia 


*****
Powiat siemiatycki

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXV/173/05 Rady Powiatu Siemiatyckiego 
z dnia 28 października 2005 r.

Na tarczy czerwonej z prawej srebrnego Polskiego Orła patrzącego w lewo ze złotymi szponami i dziobem oraz językiem czerwonym, a z lewej Pogoń Litewską (na koniu srebrnym o złotej uprzęży, srebrnym czapraku i siodle srebrnego rycerza z mieczem o złotej rękojeści wzniesionym nad głową, ze złotą ostrogą i z tarcza błękitną, na której złoty krzyż jagielloński), oraz pod Pogonią splecioną z czaprakiem białą literę S.

Nawiązanie do herbu  dawnego wojewodztwa podlaskiego i herbu nadanego przez króla 
Zygmunta II Augusta.
 Ziemi Drohickiej, który miał przedstawiać wyobrażenie pogoni litewskiej  z umieszczonym na niej monogramem czyli literą S od imienia Sygismundus – jest to łacińska wersja imienia Zygmunt. 


.
******
Powiat wysokomazowiecki

Herb został ustanowiony przez Radę Powiatu 
26 stycznia 2015 r.
 przedstawia w polu czerwonym srebrną rzekę w pas, nad którą pół orła srebrnego ze złotym dziobem i złotymi przepaskami zakończonymi trójliśćmi, pod nią złoty krzyż kawalerski.

Krzyż kawalerski -symbol rycerskiej cnoty.
 Reprezentuje wszystkie rody rycerskie zamieszkałe od wieków a na terenie obecnego powiatu

Herb powiatu 2002-2015
 *****

 Powiat zambrowski

Uchwała Nr XXVII/216/18 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. 

przedstawia w polu czerwonym pół orła srebrnego ze złotym dziobem i złotymi przepaskami zakończonymi trójliśćmi a pod nim czarną głowę żubra.

 Czarna głowa żubra  z  herbu  Zambrowa.

*****

Herb powiatu .2000-2018

********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz