środa, 1 listopada 2023

Polski Spisz


                             Niewielki region etnograficzny i geograficzny w południowej Polsce;

                          północno-zachodni  skrawek  Spisza  (ściślej – Zamagurza Spiskiego).

                                Polska część to zaledwie 5,3% powierzchni całego regionu.              Polski Spisz leży między granicą polsko-słowacką na południu, rzeką Białką Tatrzańską 

                         na zachodzie i północy oraz rzeką Dunajec na północnym wschodzie.

          Historycznie do Spiszu należy również pas terenu na północ i zachód od obecnego 

                   koryta Białki   ( Nowa Biała) wskutek zmiany jej biegu w XVII wieku

                         

                                                            *******

                Przez północną część polskiego Spisza przebiega grzbiet Pienin Spiskich.

                                             (Branisko -879 m n. m.)

            Dalej na południu leży obniżenie zajęte przez doliny potoków Łapszanka i Trybski Potok

                        zaś jeszcze dalej na granicy ze Słowacją, wznosi się grzbiet Magury Spiskiej

                          z najwyższym szczytem całej polskiej części Pogórza Spiskiego 

                                        – Kuraszowskim Wierchem (1040 m )  -wg.innych

                                          jest to  Górków Wierch (1046 m n p m)

                                                 Powierzchnia regionu - 195,5 km². 

       

                                                   Tworzy go 14 wsi w trzech gminach:

                                                     Gmina Bukowina Tatrzańska 

                                                                   (powiat tatrzański):

                                                      sołectwa  Czarna Góra,  Jurgów , Rzepiska

                                     

                                            Herb powiatu tatrzańskiego            Gmina Czarny Dunajec

                                                                             ******

                                                                Gmina Łapsze Niżne 

                                                                     (powiat nowotarski)

                                       sołectwa   Falsztyn ,Frydman ,Kacwin ,Łapszanka,Łapsze Niżne 

                                                           ,Łapsze Wyżne ,Niedzica ,Trybsz 

                                                                   Powierzchnia- 125 km²

                                                           

                                                              Herb  gminy Łapsze Niżne               

                                                                           *****

                                                              Gmina Nowy Targ

                                                                (powiat nowotarski)

                                                    sołectwa    Dursztyn ,Krempachy ,Nowa Biała 

                                                                           **********

                                  

                                      Herb powiatu nowotarskiego                  Gmina Nowy Targ

                                                              Gmina Nowy Targ od 1976 r

                                             

                                                            Ludność-ok. 18 tyś

               Używana jest tu  gwara spiska, zaliczana przez polskich językoznawców jako gwara

           dialektu małopolskiego  języka polskiego, przez słowackich zaś jako gwara przejściowa

                polsko-słowacka.

                   Część mieszkańców uważająca się za Słowaków,posługuje się mieszaniną  

                                języka polskiego i słowackiego o charakterze gwarowym

                                                                    ******

              Obszary dzisiejszego Polskiego Spiszu do XI lub XII wieku prawdopodobnie 

                            należały do Polski

                         Później przeszły pod władanie Królestwa Węgier                             

                   Zasiedlone zostały przez rodzinę Berzeviczych z Łomnicy, która w 1209 roku

             otrzymała  tereny  od rzeki Poprad do Gór Śnieżnych, jak nazywano wówczas Tatry

                                (  Montes Nivium)

        . Ośrodkiem władzy na Zamagurzu stał się zamek w Niedzicy, wzniesiony około 1320 

           przez  ród. Berzeviczych. Władali  oni zachodnim Zamagurzem do początku XVI wieku.

          , kiedy własność zamku Dunajec przeszła  kolejno na rody szlacheckie Drughetów, 

                 Berzeviczych, Zapolyów i Łaskich

                              

                            1463– pierwsza pisemna wzmianka o Łapszach Wyżnych.


                   Obszary te nie wchodziły w skład ziem objętych zastawem spiskimi.

.               W czasach anarchii na Węgrzech tereny te przechodziły z rąk do rąk. 

           W drugiej połowie XVI wieku (1528-1589) władali tymi obszarami także polscy

                    magnaci  – Hieronim Łaski, a po nim jego syn Olbracht Łaski

                           , występując zawsze jako poddani króla Węgier. 

         Ten ostatni sprzedał swoje prawa do Zamagurza Jerzemu Horvathowi z Palocsy. 

               W rękach rodu Horvathów Zamagurze pozostawało przez około stulecie.

                Kolejne perturbacje pod koniec XVII wieku, związane z wojnami religijnymi

           i węgierskimi powstaniami antyhabsburskimi, oddały te tereny pod władzę 

                        rodu Giovanellich  ( Joanellich de Toulano ,1670-1776)

                          

                 Dopiero w 1776, po definitywnym objęciu władzy na Węgrzech przez Habsburgów,

                                Zamagurze   wróciło w ręce Horvathów. (do 1856 r)

                

                                                                  Herb  Berzeviczych

 Od połowy XIX wieku, po likwidacji stosunków feudalnych, majątki szlacheckie na Zamagurzu 

 przeszły w ręce węgierskiego rodu Salamonów (w Niedzicy) i niemieckiego rodu Jungenfeldów

  (w Falsztynie i Łapszach Niżnych), którzy utrzymali się na tych terenach aż do wkroczenia

 Armii Czerwonej.


                     Po zniesieniu poddaństwa w 1848 r  utworzono węgierski powiat strowiejski 

                               -  Szepesófalui járásának

                                                                   *******

              Na dzisiejszym Polskim Spiszu przetrwała w zwartej masie ludność polskojęzyczna               . Z tego powodu po rozpadzie Austro-Węgier pod koniec 1918 północny Spisz, 

                , stał się przedmiotem sporu między nowo powstałymi państwami

                                      Polską i Czechosłowacją

             Od 6 .XI. 1918 r. do połowy czerwca 1919 r., oba państwa prowadziły politykę

                       faktów dokonanych.  

             Polegała ona na zbrojnym obsadzaniu spornych obszarów i organizowaniu tam własnej

                    administracji.  Jako pierwsi opanowali je Polacy.

                 14 i 15. XII.1918  Polacy obsadzili powiat starowiejski, część lubowelskiego

                      i północno-zachodnie  fragmenty kieżmarskiego.

                   

        Jednak na skutek sfingowanego rozkazu marszałka F. Focha, a  także bardzo trudnej

        sytuacji militarnej  na innych frontach,wycofali się z nich do połowy  stycznia 1919 r                  

       na  linię demarkacyjną, przebiegającą wówczas zgodnie z byłą granicą galicyjsko-węgierską.

         Decyzją konferencji pokojowej w Paryżu z 27 września 1919 r. spór graniczny o Spisz, 

               miał zostać rozstrzygnięty przy pomocy plebiscytu

         Polska żądała przeprowadzenia plebiscytu na całym żądanym obszarze, obejmującym 

       ówczesne   powiaty Kieżmark, Spiska Stara Wieś i Stara Lubowla oraz część powiatu

          popradzkiego na północ od drogi Smokowce – Milbach (obec. Mlynica) – Łomnica.

                                                         

                Rada Najwyższa zgodziła się jednak na plebiscyt jedynie na terenie powiatu

         Spiska Stara Wieś  oraz gmin Zdziar i Jaworzyna Tatrzańska  powiatu kieżmarskiego.

                      Później z plebiscytu wyłączono jeszcze gminę Ždiar.

          

          Ostatecznie do plebiscytu nie doszło, a o przebiegu granicy zadecydowała 

                          Konferencja Ambasadorów  w Paryżu 28 lipca 1920 r.

           Decyzja o podziale Spiszu i Orawy między Polskę i Czechosłowację, chociaż formalnie

            przyjęta  przez oba państwa, została uznana przez każdą ze stron za krzywdzącą

                         i niesprawiedliwą         

                 4..VIII..1920 r rozpoczęło się obsadzenie przyznanych Polsce części Spisza                                

                 Oficjalna  uroczystość  odbyła się15 sierpnia 1920 r. w Łapszach Niżnych.

                23 ..XII.1920-1.VII.1925 -przyłączone do Polski tereny Spiszu wraz z Orawą 

              stanowiły powiat spisko-orawski ( z ekspozyturą  starostwa w Łapszach Niżnych)                        

                    W 1925   zlikwidowano   powiat  i  włączono do powiatu nowotarskiego.

                                                      Mapa czechosłowacka z 1925 r

                                                                       ******

                                      30.XI. 1938 r. Polska doprowadziła do korekty granicy,

                                  zajęła  część Spisza (z Jaworzyną Spiską ) oraz Leśnicę Pienińską

                                                         (Aksamitka i Śmierdzonka )

                          W 1939 r. Słowacja jako sojusznik III Rzeszy zajęła polską część Spiszu

                                                      


                                                Słowackie nazewnictwo na polskim Spiszu

                       1.IX.1939 - 1 Dywizja Piechoty (kryp. „Jánošik”) zajmuje w ciągu jednego

                                            dnia cały polski Spisz.                               

                                         21 .XI. 1939 -włączenie do Słowacji

                            . 22 .XII. 1939  przyłączenie  zatwierdził  parlament                                               

                                                Mapa okolic Nowej Białej z  fragmentem  granicy 

                                                                          słowacko - niemieckiej ( GG)  w 1940 r

                      W styczniu 1945 północny Spisz został zajęty przez Armię Czerwoną,

                     która nie dopuściła do jakichkolwiek zmian terytorialnych na tym terenie. 

                             Władza na terenie pozostała w rękach lokalnej słowackiej 

                                   administracji powołanej jeszcze jesienią 1939 r

                  Na mocy tymczasowej umowy z 20 maja 1945 Czechosłowacja zobowiązała

                       się oddać Polsce  ziemie spiskie przyłączone do Polski w 1920

                                  17 lipca 1945 Spisz obsadziło wojsko.polskie

                                            2 letni  okres polonizacji

                   10.III. 1947 r. podpisanie układu o przyjaźni czechosłowacko–polskiej

                uregulowanie m.in  kwestii granicy na Spiszu która będzie przebiegać identycznie,

                                      jak  przed wybuchem wojny

                         Ostateczne porozumienie graniczne zapadło dopiero w 1958 roku

                                                   

                                                                   *************

                                                          Znaczki pocztowe 

                                                                  Znaczki Węgier

                                                                       1871-1918

                            Placówki pocztowe:  Frydman (Frigyesvágása) ,Jurgów ( Szepesgyörke)

                                     Kacwin (Szentmindszent) , Łapsze Wyżne (Felsőlápos )

                                   Łapsze Niżne (Alsólápos ),Niedzica  (Nedec),Trybsz (Újterebes)

                                                   


                                                       

                                                               *********

                                                     Znaczki Czechosłowacji

                                                              1919-1920

                                              Frydman ( Fridman), Łapsze  Górne

                                               Niedzica (Nededza), Trybsz ( Trybs)                                                                              *****

                                                                Znaczki Słowacji

                                                                         1939-1945

                                                                 Fridman, Jurgov, Nedeca

                                                              

                                                  Na znaczku  kościołek w Jaworzynie Spiskie

                                                             na tle Szerokiej Jaworzyńskiej

                                             13.V.1940 r– prezydent I Republiki Słowackiej

                                               ks. Józef Tiso przebywał  z wizytą w Niedzicy.

                                                                            *******

                                                                   Znaczki Polski

                                                                  1920-1939 , 1945

                                                                    Frydman n/Spiszu

 

                                                      


                                                          


        

                                                                        ********
 

 


 


 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz