poniedziałek, 1 listopada 2021

Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice leży u podnóża Bramy Morawskiej, w południowej części powiatu raciborskiego. Granicę gminy od wschodu stanowi rzeka Odra, a od południa i zachodu, na odcinku 26 km gmina graniczy z Republiką Czeską ( kraj morawsko-śląski). 

 Obszar gminy leży w większości w dolinie Odry, zachodnia część gminy to krańce Płaskowyżu Głubczyckiego, a południowa część, obejmująca Chałupki, Zabełków

 i Rudyszwałd, rozciąga się na przedpolu Bramy Morawskiej i stanowi Kotlinę Ostrawską.

                                                             Powierzchnia -69,67 km²

                                                                       Herb gminy

                                        ustanowiony uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice

                                                  nr XXII/40/96 z dnia 23 sierpnia 1996 r.

 
                                 Herb nawiązuje do położenia gminy (rzeka Odra). 

            Tradycję historyczną  symbolizuje wieża występująca w zamkach na terenie gminy.

            Drzewo symbolizuje rzadkie okazy starodrzewia przy pałacach (Krzyżanowice, Tworków). 

                                    Kłos zboża symbolizuje rolniczy charakter gminy.

W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice 

(siedziba urzędu gminy), Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków,

Zabełków.

                       Pochodzenie nazwy  Krzyżanowice nie jest pewne. 

                                  Być może pochodzi  od słowa  krzyż                                                      

                   Krzyżowały się tutaj szlaki handlowe, ponadto krzyż stawiano na rozstaju dróg.

               Nazwę Kreuzenort wprowadzona 8 IV 1874 roku  obowiązywała do 9 V 1945 roku

  

                                                                 **********

                                  Brama do Czech i Polski oraz na Śląsk i Morawy

             Pierwsze pisemne wzmianki o większości wsi, wchodzących w skład gminy

                                       Krzyżanowice, pochodzą z XII - XIV wiek

Leżały  w  dawnych księstwach  raciborskim (Bieńkowice,Chałupki,Krzyżanowice,Roszków Rudyszwałd, Tworków,Zabełków) opawskiego  (Owsiszcze, Nowa Wioska) i karniowskiego (Bolesław)

                     1285 - pierwsza wzmianka o  Krzyżanowicach  "Crisanouiz“

                             Od  1172 -1336- w piastowskim  księstwie raciborskim 


                                            Od 1327 - lenno Królestwa Czech

                                              1336-1521 -  Przemyślidzi

                                                    1526- Habsburgowie

                      . W XVI w.  przejęli Hohenzollernowie (1531- 1551)  

                    1645-1666  zarząd polskich  królów z dynastii Wazów

            VIII.1863 -przemarsz polskiej  armii podążającej na odsiecz Wiednia

                  Po wojnach śląskich (1742)  tereny te znalazły się w granicach Prus.

                                       Od 1818 w powiecie raciborskim. 

         1847  budowa  linii kolejowej z Raciborza do Bohumina - przez Tworków, Krzyżanowice, 

                                               Roszków i Chałupki

           Na mocy traktatu wersalskiego z 1919 roku, cały obszar gminy Krzyżanowice został

                      objęty plebiscytem, który miał zadecydować o ostatecznym losie

                                              Górnego Śląska.  

 Wynik plebiscytu z 20 marca 1921 roku nie był dla Polaków korzystny - decyzją mocarstw zwycięskiej koalicji wszystkie wsie wchodzące dzisiaj w skład gminy Krzyżanowice przyznano państwu niemieckiemu.

                                 Benkowitz, Boleslau, Annaberg,Kreuzenort,Neudörfel,Owschütz,                             
                                            Roschkau,Ruderswald,Tworkau,Zabelkau

                                

                                                                                        Tereny obecnej gminy na mapie WIG z lat 30-tych XX w  

                         Po zakończeniu drugiej wojny światowej w granicach Polski  ( 15.VI.1945)

                                                         obejmował teren 3 gminy

                                Od  15.VI.1945 - gmina Krzyżanowice  (Bolesław, Krzyżanowice, 

                            Owsiszcze,   Roszków i Tworków)  i w gminie Krzanowice ( Bieńkowice )

                                21.VI.1945-  Chałupki ( Chałupki, Rudyszwałd oraz Zabełków)

1946

                W 1950 roku  gmina Krzyżanowice znalazła się na terenie  województwa opolskiego. 

     W 1955 roku, zlikwidowano gminę Krzyżanowice i utworzono trzy Gromadzkie Rady Narodowe: 

                                w Chałupkach, Krzyżanowicach i Tworkowie.

                      31 grudnia 1972 r zostały rozwiązane, a w ich miejsce powstała ponownie

                                                           gmina Krzyżanowice

                                                     Od 1975-1998 w woj. katowickim

                                       

                                                                   **************

                                                               Znaczki pocztowe

                                                 Królestwo Prus 

                                                                           1850-1867

                                                                          ****

                                                           Związek Północnoniemiecki 

                                                                      1868-1871 

                                                                 

                                                                           *****

                                                                          Niemcy 

                                                                 1872-1920,1922-1945 

                                                                             ******

                                                  Znaczki Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej

                                                                         i Plebiscytowej

                                                                         1920- 1922


                                                                          **********

                                                                      Znaczki polskie

                                                                            od 1945


                                                                            ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz