środa, 16 stycznia 2019

Kongresowe Królestwo Polskie

                             Autonomiczne państwo utworzone na mocy traktatów zawartych
                    3 maja 1815 r w Wiedniu  między Austrią,Prusami i Rosją z większości

                                                    ziem Księstwa Warszawskiego.


 Królestwo Polskie
Ца́рство По́льское

                                          Powierzchnia - 128.500 km² (do 1912)
                                                        Stolica -Warszawa
            
                                                                  Języki urzędowe -  polski , rosyjski
                                                         od 1867 -tylko rosyjski
                                                           Waluta-  Złoty -do 1850 
                                                                                                                                                                                                               od 1850 - rubel rosyjski


                                  Ludność -ok.12 mln.(w 1910 r)
                                                72% -Polacy , 13,5% - Żydzi
                                                  4,1%  Niemcy,   6,8% Rosjanie...


        Monarchia połączona unią  personalną z Rosją  i wspólną   polityką zagraniczną
               Na podstawie Statutu Organicznego (1832 ) utraciło   odrębność państwową i odtąd  

                                      stanowiło część imperium rosyjskiego
                                 

                          Królestwo Polskie formalnie istniało 103 lata          

                                                                                                              ****************

                                                                      1815-1831 -szeroka autonomia
                                                               (własny sejm,rząd,wojsko )


                                              27.XI.1815- nadanie konstytucji (Aleksander I )
                                   
                                          1830-31-  antyrosyjskie powstanie listopadowe
                      25 .I. 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego dokonał detronizacji Mikołaja I
                                                                      jako króla Polski

                                                              

                                                     1863-64  -powstanie styczniowe

          

                              Od 1832 stopniowe ograniczanie autonomii Królestwa Polskiego
                                                   zniesienie konstytucji, Statut Organiczny
                                                                      ,  rusyfikacja
                   
                         1867 -formalne zniesienie autonomii polityczno-administracyjnej,
                                            zachowanie   odrębności prawno-ustrojowych

              Półoficjalnie  określenie ziem królestwa - Kraj Nadwiślański (ros. Привислинский край)

                    od  1887 r  - «губернии Привислинского края», «Привислинские губернии» i
                                                            «Привислинский край»


                                                      1912-oderwanie Chełmszczyzny
                                             włączenie do  general -gubernatorstwa kijowskiego

                                                       
                                VIII.1915-  podział na okupację niemiecka i austro-węgierską
                                      Kaiserlich-deutsche Generalgouverment Warschau
 gubernie kaliska, warszawska, płocka, łomżyńska oraz część guberni piotrkowskiej i siedleckiej.

 nie obejmowało obszaru tzw. Ober-Ost, 
 północno-wschodniego obszaru Królestwa Polskiego,

**

                                           Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Polsce
               (niem. Militärgeneralgouvernement in Polen, Militärgeneralgouvernement Lublin)
                             gubernie lubelską, kielecką, radomską i część piotrkowskiej oraz –
                                jako enklawę na obszarze  okupacji niemieckiej – Jasną Górę.

                                          
                                                          -
                                          5 XI 1916 akt  utworzenia Królestwa Polskiego

                                           Zależne od Niemiec i Austro-Węgier Królestwo Polskie
                                                            z szeroką autonomią wewnętrzną
                                                              pow.   -   108 192 km²


                                            27.X.1917- powołanie  Rady Regencyjnej
organu władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego 


                                  7.X.1918 proklamowanie niepodległości przez Radę Regencyjną
                                                 14.XI.1918- ustąpienie Rady Regencyjnej

                               17 listopada 1918 – sformowanie republikańskiego rządu 


                          Rosja -  zrzekła się ona swoich roszczeń do terytorium dawnego Królestwa na
                                         podstawie artykułu 3 traktatu brzeskiego (3.III.1918).

 Formalną niezależność od Rosji Królestwo Polskie uzyskało 29 marca 1918 r., wraz z wejściem w życie traktatu pokojowego państw centralnych z bolszewickim rządem Rosji.

    W listopadzie 1918 r  Królestwo Polskie stało się zalążkiem niepodległego państwa polskiego,
                                       określanego jako II Rzeczpospolita.

                             Do końca listopada 1918-opuszczenie Królestwa Polskiego
                                         przez wojska niemieckie i austro-węgierskie
   
                                               
                                                                            *****


      Na mocy tzw. ustawy tymczasowej z 2 sierpnia 1919  z dziesięciu guberni Królestwa Polskiego
 (wraz z zachodnimi terenami guberni grodzieńskiej) utworzono 14 sierpnia 1919 roku 5 województw: białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie i warszawskie 
                             
                Gubernię suwalską  podzielono między Rzeczpospolitą (powiaty: Augustów, Suwałki i                                                             mniejsza  część sejneńskiego) a państwo litewskie.

                                                                           *******

                                   Skrajne punkty Królestwa Polskiego
                                           
                       Pyzdry- były najbardziej na zachód wysuniętym miastem Królestwa Polskiego
                                          (przejście graniczne z Niemcami znajdowało się w Borzykowie).

                                                          powiat słupecki, gub.kaliska

                                                                      Na południu
ujście Potoku Kościelnickiego do Wisły ( Morgi)

                                                                     Na wschodzie
                                                      zakole Bugu naprzeciw Uściługa


                                                                            *****
                                                                      Trójstyki


                                Niemcy (Prusy)  Rosja (gub.kowieńska) Król.Polskie (gub.swualska)
                                                                    Sudargi - Romaniszki


                                 Austria (Galicja) Król. Polskie (gub.lubelska) , Rosja (gub.wołyńska)


ujście rz Sulimówka  (Warężanka) do Bugu
pow.Tomaszowski,gub.lubelska                           Niemcy (Prusy),  Austria (Galicja),Rosja (Król. Polskie,gub.piotrkowska)

                                                            Trójkąt Trzech Cesarzy

*****
                                    Najwyższy  punkt - Łysica  612 m n p m (G. Świętokrzyskie)
                                                 ( G. Kielecko-Sandomierskie -  Łysica 1980 stóp)

                                                  Największe  jezioro- Wigierskie- 21 wiorst ²
                                                                     (Wigry -21,7 km²)
             
                                           Najdłuższa rzeka -Wisła 140 mil ros. (80 mil w gr. Królestwa )
                                                                                                           ok. 612 km
                                                                           Niemen- 60 mil


                                                                                 ***********
                                                                                 Herby


Herb Królestwa Polskiego przedstawiał czarnego dwugłowego orła cesarskiego Romanowów dominującego nad tarczą (umieszczoną na piersiach), z orłem białym, ukoronowaną koroną carów. Symbol władzy suwerennej Rosji nad Królestwem Polskim, zarazem wskazuje na jego autonomię.
                                           
                   Herb ten w modyfikowanych wersjach rysunkowych z lat 1815, 1842 i 1858
                                                      obowiązywał do roku 1869.

1842                                            1858


                 Rozporządzeniem z 14 (26) lutego 1870, zamiast herbu Królestwa Polskiego,
                                   wprowadzono mały herb Cesarstwa Rosyjskiego.


                          Orzeł  Biały występował też na skrzydłach orła dwugłowego w
                                        wersjach   wielkiej i średniej herbu Rosji.
                                                                     

 
                                                                       Flaga króla
                                                                         1815-1830
                                                                            *****
                                                                   Herby województw

1826


                                                                       Herby guberni

                                                                           1849

                                                                 
                                                      Herby   zatwierdzone przez cesarza
                                                                 Aleksandra II 25.II.1869 r

                                                                             kaliska


                                                                             kielecka                                                                         łomżyńska

                                                                            lubelska

                                                                        piotrkowska


                                                                            płocka


                                                                          radomska

                                                                            suwalska


                                                                           warszawska


                                                                          ************
                                           gubernia siedlecka   istniejącą w latach 1867-1912.
*****

                                                                  gubernia chełmska
                                                                 Холмская губерния

Herb ustanowiony 15.X.1914 r

            Gubernia utworzona z części guberni siedleckiej i lubelskiej ustawą z 6 lipca 1912 roku
                  Dekretem z 4 kwietnia 1915 roku Mikołaj II wyłączył ją z Królestwa Polskiego.
                                                      Objęła obszar ok. 16 tys. km²

                                                Traktat brzeski (9 lutego 1918)
       na podstawie traktatu Niemcy i Austro-Węgry odstępowały proklamowanej 22 stycznia 1918 r.           Ukraińskiej Republice Ludowej Chełmszczyznę z miastem Chełmem i część Podlasia,
                                                        
 Zgodnie z postanowieniami art. 292 traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r., strony tego traktatu, w tym Niemcy, uznały traktat pokojowy Niemiec z Ukrainą za uchylony.

                                                                           *****

                              Cesarsko-Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie                 Obszar Głównodowodzącego Wschodu (niem. Gebiet des Oberbefehlshabers Ost)
                                                   –na obszarze dawnej guberni suwalskiej.


                                                 ******
                                             Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Polsce
               (niem. Militärgeneralgouvernement in Polen, Militärgeneralgouvernement Lublin)
                             gubernie lubelską, kielecką, radomską i część piotrkowskiej oraz –
                                jako enklawę na obszarze  okupacji niemieckiej – Jasną Górę.
                                                       

                                                                         ******
                                                            Znaczki pocztowe

                                         Od 10 XII. 1857 - 1860 -znaczki rosyjskie

                             znaczki Królestwa Polskiego
                                      Od 1.I.1860 r do 1.IV.1865

                                w obiegu wewnątrz Królestwa i do Rosji
                                       
                                          znaczki rosyjskie
                                            1.IV.1865-  1915   

             
                                                    

                                                                      *******
                                okupacyjne znaczki niemieckie
                                12 .V.1915 - znaczki niemieckie z nadrukiem
                                           "Russisch-Polen"
                                              Od  1.VIII.   1916
                                                             “Gen.-Gouv./Warschau"
                                                      ***  
                       Obszar Etapów Głównodowodzącego na Wschodzie
                                        (niem. Gebiet des Oberbefehlshabers Ost) 
                                      –na obszarze dawnej guberni suwalskiej.

                                                                            1916-1918
                                                        
                                                  *****
                                        znaczki  austro-węgierskie
                          
Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Polsce (niem. Militärgeneralgouvernement in Polen, Militärgeneralgouvernement Lublin) – austro-węgierska administracja okupacyjna w Królestwie Polskim (Kongresowym), działająca od 1 września 1915 r. do 3 listopada 1918 r.

Obejmowała gubernie lubelską, kielecką, radomską i część piotrkowskiej oraz – jako enklawę na obszarze okupacji niemieckiej – Jasną Górę.


                                            28.  IV.1915-   znaczki Bośni i Hercegowiny
                                                                    K.u.K Militarpost

                                                   

                                                                       K.u.K  Feldpost   austriackie
                                                                 

                                                                 *******************

                                                                znaczki polskie

                      17.XI.1918-  znaczki poczty miejskiej Warszawy                                                                                       z nadrukiem  Poczta Polska
                                         15.XII.1918- wydanie przedrukowe na znaczkach GGW
                                                                                                      5.XII.1918  -wydanie tzw. lubelskie                                            19.XII.1918 - drugie wydanie tzw.lubelskie


                                                                     ***********
                                                                 Znaczki poczt lokalnych

                                                                         Warszawa
                                       
Od 19.IX 1915

Poczta miejska  -  Komitet Obywatelski Miasta Warszawy
Od 1916 Zarząd Miejski

                                                                    Przedbórz
                                 Zn. doręczeniowe i miejskie zn.skarbowe                                      Od 17 XII 1917 -27.VII.1918

                                                 

                                                                                                                                                                   

                                                             Herb guberni radomskiej

                                                                               *****
                                                                   Sosnowiec

1916

                                 Znaczki poczty doręczeniowwej na terenie miasta i okolicy

                                                                               ******

                                                                      Zawiercie
                                                                           10.I.1916
                                                              znaczki poczty miejskiej

                                                       
                           
                                                                   w obiegu przez 4 dni

                                                                         ********
                                                                            Żarki
                                                  10.X.1918

****
                                           Następny post.....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz