wtorek, 8 stycznia 2019

Galicja

      W następstwie I i III rozbioru Rzeczypospolitej szlacheckiej jej południowe ziemie
                                         przeszły we władanie Austrii.
     Królestwo Galicji i Lodomerii,jak nazwano nowo zdobyte terytorium,stanowiło największą                                              prowincję wielonarodowościowej monarchii habsburskiej
                                                         (26,2% pow. obszaru)
                              Obecnie   ziemie podzielone są między Polskę i Ukrainę                                            ******
                            Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Księstwem                                                                                             Oświęcimskim i Zatorskim, tudzież 
                                                 Wielkim Księstwem Krakowskim
                     Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum
                                      Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator
                
                                            Powierzchnia - 78 497 km² (w 1892 r)
                                                            Stolica - Lwów (niem. Lemberg)

                                                  Język urzędowy -do 1867 - niemiecki
                                                            od 1869 -polski
                                               
                                                  Ludność -ok. 8 mln (1910 r)

                                      51%  Polacy,  42 %  Ukraińcy (Rusini), 5% Żydzi, 2%-Niemcy

                                   Przewaga  ludności polskiej  w Galicji Zachodniej
                          Galicja Wschodnia - przewaga ludności ruskiej (ukraińskiej)

                                                                       ****

                                                                        Herb


                                                                        Herb od 1804 r

                                                                             ****

                                                             Poprzednie herby

                                                     
                                                                       1776
                     herb Galicji ,Lodomerii i wspólny ks. oświęcimskiego i zatorskiego
                                             Na tarczy sercowej herb Austrii                                

                                                               
                                                             Od  27.I.1782
                                          używany na pieczęciach i oznakach urzędów
                                                       i instytucji  do 1916 r
                                                        

                                                       
                                                                              *******


                                                Herby Galicji  w herbie wielkim  Cesarstwa
                                                                       1836-1866


                                                                       **********
                                                                       Herb Lwowa

                                                                         *****
                                                                          Flaga Galicji


1890-1918

                                                                        1849-1890(1918)
                                                                    (1773)1809 - 1849

                                                                            ****
                                                           Patron Galicji - Św. Michał
                                                   Landespatron von Galizien: Erzengel Michael
                                                       

                                                                      *********

                                                                          Lodomeria

Lodomeria – zlatynizowana nazwa Księstwa Włodzimierskiego, do którego od XIII wieku pretensje rościła sobie korona węgierska, a za jej pośrednictwem Habsburgowie

Po raz pierwszy "Lodomeria" jest wymieniona w tytułach króla węgierskiego Andrzeja II (w 1206)

Lodomeria występowała we wszystkich oficjalnych cesarskich tytułach i dokumentach.

 Miała swój herb nadany 16 listopada 1772 roku (w polu błękitnym dwie srebrno-czerwone po trzykroć szachowane belki) i urzędową flagę niebiesko-biało-czerwoną.

 Stosowanie tej nazwy pozwalało w przyszłości zgłaszać pretensje do całej „Lodomerii”

 czyli Wołynia

 Lodomeria istniała tylko na papierze, nie miała terytorium i nie można go
                          było znaleźć na żadnej mapie.                                                               Wielkie Księstwo Krakowskie

Wielkie Księstwo Krakowskie (niem. Großherzogtum Krakau) – oficjalna nazwa terytorium byłego Wolnego Miasta Krakowa, po jego włączeniu w 1846 w skład zaboru austriackiego. Kraków wraz z okolicą formalnie nie należał do Królestwa Galicji i Lodomerii.
 Pow. 1 164 km²
 2 powiaty, chrzanowski i krakowski


                                                                          Herb

 w polu czerwonym biały orzeł w koronie na piersiach którego nałożony został herb Krakowa.

                                                                           Flaga

Patroni - św. Stanisław i Św. Wacław


**********
Księstwo Oświęcimskie i Zatorskie

                                                                            Herby
                                                               Księstwo Oświęcimskie
                                                                Ducatus Osvetimensis
                                          Osvětimské knížectví , Herzogtum Auschwitz Herb   1806 i 1836-1866
 - w polu  srebrnym orzeł błękitny

***

                                  XIVw- w polu złotym czarny orzeł na piersiach złota litera O

                                                     

                                - w polu błękitnym orzeł czerwony  na piersiach  złota litera O
                                                        
                                                 herbarz  Kaspra Niesieckiego z lat 1728-1743,

                                                                          
                                                    1804- w polu srebrnym czarny orzeł

                                                     1806- w polu  srebrnym błękitny orzeł

                                                                         ****
                                                                Księstwo Zatorskie
                                                    Herzogtum Zator ; Zatorské  knížectví


                                                                   
                                          XVIw -  w herbarzu  Bartosza Paprockiego
                                         wydanym w 1584  -biały orzeł ze złotą literą Z

                            W herbarzu M. Bielskiego- biały orzeł w polu błękitnym ze złotą literą Z
                                Herbarz Erazma z Kamienia (1575) - orzeł srebrny w polu złotym
 1804 -roku, księstwo zatorskie  – w srebrnym polu błękitny orzeł,
 bez litery Z na piersiach

                                                                         1806, 1836
                                                         w polu błękitnym orzeł srebrny

                                                               inne wersje herbów                                                                    ************

                           1315-powstanie ks. Oświęcimskiego (podział ks. cieszyńskiego)
                                      
                                                      1327-lenno król Czech

                                      1445-podział ks .oświęcimskiego na
                                                 ks.oświęcimskie -1800 km²
                                                    i   ks. zatorskie-670 km²

                                         1457- sprzedaż Polsce -ks.oświecimskiego
                                                1494 - wykupienie ks. zatorskiego

                                          Od 1564-  powiat śląski woj. krakowskiego

                                                        
                                                  1772- zabór austriacki  (Galicja)


                   
                                               1818-1850 do Związku Niemieckiego

                                                             1850-1918 w Galicji
                                          (powiaty -oświęcimski,wadowicki,żywiecki )
                                 
                                                                     *********

            Nazwa Galicja i Lodomeria  - to zlatynizowana nazwa ziemi halickiej i włodzimierskiej       
             mająca uzasadnić rzekome nieprzedawnione prawa Habsburgów do tych księstw
           Prawa te wywodzone były z łączności   z koroną węgierską  (dwukrotnie  1214 i 1370-1387 )
               i do których nastepnie  pretensje rościła sobie korona węgierska, a za jej pośrednictwem                           Habsburgowie (od 1527)

                   Austria jako sukcesor Królestwa Czeskiego zagarnęła księstwa oświęcimskie
                           i zatorskie  tłumacząc to przywróceniem dawnych terytoriów pozostających
                                                 we władaniu krolów Czech

                          Ze strony prawnej i historycznej autorami uzasadnienia byli hofrat
                             Teodor Antoni Rosenthal,kustosz Adam Kollar i rektor Josef Benczura

                        "Wywód poprzedzający prawa Korony Węgierskiej do Rusi Czerwonej  i                                                   Podola,tak jako Korony Czeskiej Księstwa Oświęcimskiego i  Zatorskiego
                                            


                       
                                                                     *****

                          1769-zajęcie Spiszu (objęte zastawem spiskim- starostwo spiskie)


                                1770-  Austria zagarnęła część Podhala, obejmującą południowe
                                części starostw czorsztyńskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego.

                                                           Od    14. V.1772 -VII.1772
                                           zajęcie ziem Małopolski   na południe od Wisły i Sanu

                                                            
                                                                Andreas Hadik von Futak
                           razem z oddziałami gen. Esterhazego dokonał rozbioru Polski w imieniu Cesarstwa Austrii,

                                                    Miklós József I Esterházy von Galántha
                                       w  imieniu Cesarstwa Austrii, zajął ziemie od Lanckorony, po Stryj i Lwów.


                            5.VIII.1772 r- podpisanie konwencji rozbiorowej w Petersburgu
                                                      (Austria,Prusy,Rosja)

                  15.IX.1772- zajęcie Lwowa  (okupowanego przez wojska rosyjskie)

1780


                                    Od 1795- zajęcie  terytoriów między Pilicą i Bugiem
            wraz z Krakowem, Sandomierzem, Radomiem, Kielcami, Lublinem, Chełmem

                              i Białą Podlaską (Galicja Zachodnia,Nowa) 
                                                     
                                                Powierzchnia-  49,8 tyś km²
                       21.III.1796 -wcielenie Galicji Zachodniej do monarchii habsburskiej
                                                       patent cesarza Franciszka II                                                                                          1803-połączenie w jedną prowincję

                                        1809- utrata Nowej Galicji i okręgu zamojskiego
                                                            na rzecz  Ks. Warszawskiego
                                               i okręgu tarnopolskiego na rzecz   Rosji
                                                             (w 1815- powrócił do Galicji)
                                             16.XI.1846- wejście w skład Galicji  W.M.Krakowa
                                                           
                                                   1849 -Kraj koronny (Kronland)
                                                                     granice do 1914

                                                       8.III.1849-odłączenie Bukowiny
                                                      1861 -1918 okres autonomiczny
                                     Rozwój zycia kulturalnego  i  narodowego oraz rozwoju ruchu                                                                                            niepodległościowego
 wprowadzenie języka polskiego w 1869 roku jako urzędowego do administracji i sądownictwa                                       Galicji oraz powołanie urzędu ministra ds. Galicji w 1871 roku

                                              Na znaczku gmach Sejmu Krajowego  we Lwowie
                                    26 lutego 1920- przekazany Uniwersytetowi Jana Kazimierza


                               VIII. 1914-  VI.1915-  okupacja rosyjska większości Galicji
                             VI.1916-  2.VIII.1917 -ponowa okupacja rosyjska (Tarnopol)


                          1914-1917   Galicyjsko-bukowińskie generał-gubernatorstwo


                   W 1918 — w momencie rozpadu Austro-Węgier — władzę w Krakowie (30 X)
                         i następnie w całej  Galicji Zachodniej objęła Polska Komisja Likwidacyjna,                    w Galicji Wschodniej natomiast toczyła się wojna polsko-ukraińska,
                                   zakończona 25 VI 1919 zwycięstwem wojsk polskich;

                                       


                            10.XI.1919-Austria zrzeka się Galicji (traktat Saint -Germain -en-Laye)

                                  15 III.1923- przyznanie Polsce całości terenów byłej Galicji.
                                                            -decyzja Rady Ambasadorów

                                                                        23.XII.1920 -
                 podział  na cztery województwa: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie                  : lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie określano mianem Małopolski Wschodniej
                                         
                                                                 
                                                                         ********

                                                            Znaczki pocztowe
                                             austriackie
                                       Od 1.VI.1850 - 20.I.1919 r
                                              (Mi 1 do Mi 227)

                                                                                                                                                               
           Od 1900 r  Korona (Krone) =100 halerzy (Heller)

 Maria Teresa, z woli Boskiej Rzymska Impereator, Węgier, Czech, Galicji, Lodomerii Królowa, Arcyksiężna Austrii, Księżna Oświęcimia i Zatora
                                            Znaczki polskie
                                            
                                             10.I.1919- wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie
                                                                             Fi 30-54

                                          II.1919 - wydanie Polskiej Komisji                                                                     Likwidacyjnej
                                                                                   Fi 55- 65


                                             27.I.1919 -wydanie  Ministerstwa P i T dla obszarów
                                                                   byłego zaboru  austriackiego
                                                                                  Fi 73-84do 1.II.1920 r


                                                                        *********
                                                                    Znaczki ZURL

                                      walki o Galicję Wschodnią w latach 1918–1919,
                                                             19X.1918 -Ukraińcy proklamowali                                                                                              Zachodnioukraińską Republikę Ludową
                                               Zachidna  Ukrajińska Narodnia Respublika
                          18.VII.1919 - rząd i armia wycofanie się na Ukrainę zadnieprzańską


                           20.XI.1918-  pierwsze wydanie prowizoryczne przedrukowe dla Lwowa
obieg - Lwów,Stanislawow, Chodorów i Kołomyja12.XII.1919  -wydanie  dla rejonu Kołomyi18.III.1919 -I- wydanie stanisławowskie


8-13.V.1919 tzw. wydanie wiedeńskie                                    Przygotowane w Wiedniu 2 serie znaczków definitywnych
                                                                  nie weszły do obiegu

*******

                                                          okupacja rumuńska Pokucia
                                                               
                                                                24. VI -20. VIII.1919

                                                           12.VII.1919-20.VIII.1919
                                             Znaczki austriackie z nadrukiem   C.M.T
                                                                    Român Pocutia 
                                                             
                                     Obieg- Kołomyja,Delatyn, Lanczyn, Śniatyń, Pieczeniżyn,
                                       Zabołotów, Obertyn, Horodenka, Czerniowce
                                           
                                                                            ******

                                                   
                                                                           *******

                                   

                                        

                                                       

                                                                               *****

                                               Następny post - ziemie dawnej Galicji  1939-1991


                                                                           ********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz