niedziela, 24 października 2021

Żory

             – miasto na prawach powiatu  w woj. śląskim, historycznie na Górnym Śląsku. 

                       Jest jednym z miast należących do Rybnickiego Okręgu Węglowego.

          Żory leżą na Górnym Śląsku na Płaskowyżu Rybnickim nad rzeką Rudą (dopływ Odry)

                                                               Powierzchnia-64,59 km²

                                                                           Herb miasta

                                              zatwierdzony 26 czerwca 1936 r przez MSW RP

                                 obecna wersja ustalona  - Uchwałą Nr 486/XLII/05 Rady Miasta Żory

                                                               z dnia 22.12.2005r.

 Herb przedstawia tarczę dwudzielną w słup. W heraldycznie prawej części na błękitnym tle znajduje się złoty półorzeł Piastów Górnośląskich skierowany w prawo, a w części lewej na czerwonym tle umieszczony jest miecz ze złotą głowicą, trzonem i jelcem, skierowany srebrnym ostrzem w dół

Uważa się że miecz w polu lewym jest mieczem katowskim, a jego obecność w herbie wynika z przynależności Żor, wraz z 21 innymi miastami, do związku zawartego w 1384 roku celem 

zwalczania rozbojów karą śmierci.                                                 

                                                                       wersja do 2005 r


                                                                            Flaga

                                                                   *******

.Historyczne gminy: Żory (Sohrau), Baranowice (Baranowitz), Rogoźna (Rogoisna), Rój (Roy), Folwarki (Vorbriegen), Rowień (Rowin), Kleszczów (Klischczow), Osiny


                    Miasto Żory zostało lokowane na prawie magdeburskim w 1272 roku.

 Miejscowości wchodzące dziś w skład miasta – Osiny, Rogoźna, Rowień, Rój – były wsiami założonymi w XIII-XIV wieku. Wzmianki o Baranowicach pochodzą z początku XV wieku. 

                          Granice obecnych dzielnic zostały ustalone w 2010 roku.

                                                                *******

 Nazwa  miasta  wywodzi ją ze staropolszczyzny, od wyżarzania, wypalania lasów co było

                  pierwszym   etapem zakładania stałej osady w danym miejscu

                          

                       Po raz pierwszy nazwa wsi Żory pojawiła się w 1258.

                           Prawa miejskie w 1272 r (ks.opolski Władysław )

              W latach 1521–1532 księstwo po raz ostatni znajdowało pod panowaniem władców

                  z linii Piastów śląskich, którzy byli lennikami korony czeskiej (od 1327 r)

                        

                            W 1526 roku Żory stały się częścią państwa Habsburgów

                              1603- miasto wydzielone  podległe bezpośrednio cesarzowi

                    W 1742 -miasto stało się częścią państwa pruskiego (niem. Sohrau)

                                           Od 1818  do powiatu rybnickiego   (1975)

                     Po plebiscycie w 1921 roku i III powstaniu śląskim miasto znalazło się 

                     w granicach Polski   jako część autonomicznego woj. śląskiego (4.VII.1922)                         

 
                                                         1939-1945 -okupacja niemiecka

                            Żory zostały bezpośrednio włączone do III Rzeszy (  (Stadt Sohrau O.S )

                                                            1950-1998 w woj. katowickim                                                          

                                                    1.I.1999 r  miasto na prawach powiatu

                                                                  w woj. śląskim

                                                                         *******

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                      Królestwo Prus

                                                                           1850-1867


                                                          Związek Północnoniemiecki

                                                                        1868-1871

                                                  

                                                                         Niemcy

                                                               1872-1920, 1939-1945


                                                                   Znaczki plebiscytowe

                                                                           1920-1922

                                                         


                                                                           ******

                                                              Znaczki polskie

                                                                     1922-1939, 1945
                                                                         ************


sobota, 23 października 2021

Mysłowice

 – miasto na prawach powiatu , na historycznym Górnym Śląsku, w historycznej ziemi 

pszczyńskiej, w województwie śląskim.

 Mysłowice położone są na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej

, nad rzeką Przemszą. 

Miasto leży w obrębie Wyżyny Katowickiej i Pagórów Jaworznickich

Mysłowice leżą w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP)

 Graniczą od zachodu z Katowicami, od północy z Sosnowcem, od wschodu 

z Jaworznem, a od południa z Imielinem oraz Lędzinami


                                                            Powierzchnia - 65,62 km²

                                                                        Herb miasta

                                           herb miasta zatwierdziło MSW RP  2.VI.1937

      Herb przedstawia w polu błękitnym głowę św. Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczyma,

                        z włosami czarnymi i takim zarostem pełnym, twarz barwy naturalnej”

   – patrona miasta (taką interpretację podaje przedwojenna decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych)

                   bądź głowę Mysła/Mysława, legendarnego założyciela Mysłowic. 

               Głowa po raz pierwszy pojawia się na XVII-wiecznych pieczęciach miasta.  


                                                                          Flaga miasta


                                                                            *****

       Miasto zostało założone w okresie średniowiecza nad rzeką Czarna Przemsza będącą

                                         historyczną i geograficzną granicą Śląska.

                                                      1241 - wzmiankowanie

              1260-1280 – lokacja miasta na prawie niemieckim za pozwoleniem księcia 

                                        opolsko-raciborskiego Władysława I            

                                     1483-1517  własność książąt  cieszyńskich 

                                                Od 1742 w państwie pruskim

                                                           

                        Od  1762 – Mysłowice włączono do powiatu pszczyńskiego,

                                              

                                   1846 -  miasto graniczne  (tzw. trójkąt trzech cesarzy )

                                   poprawnie - zakątek trzech  cesarzy ,Kąt Trzech Cesarzy,

         Kąt usytuowany był na pograniczu następujących miejscowości: Modrzejów i Niwka (Rosja),

                                  Jęzor (Austria) oraz Mysłowice i Słupna (Prusy).                                        


                           Obecnie w tej okolicy zbiegają się granice Mysłowic i Sosnowca.

                                                            od 1922 w granicach Polski


                                            1922-1975   siedziba powiatu miejskiego

                                                     1939-1945  okupacja niemiecka

                                   27 stycznia 1945 - Armia Czerwona zajmuje miasto

                                                   od 1950 w woj .katowickim

                                                     (1953-1956 w woj. stalinogrodzkim )

                                      1.IV.1951 -Mysłowice stały się siedzibą powiatu,

               w 1975 roku przyłączono do Mysłowic Wesołą, Kosztowy i Dziećkowice, 

                                       1.II. 1977 - także Imielin i Chełm Śląski. 

                                  

                                

                             Od 1.I.1999 - miasto na prawach powiatu w woj. śląskim

                                                                   ********

.Historyczne gminy: Mysłowice( Myslovitz) Dziećkowice (Dzietzkowitz) Kosztowy (Kostow), Brzezinka(Birkental), Wesoła (Wessolla), Brzęczkowice (Brzenskowitz), Krasowy (Krassow)

 

  Częścią Mysłowic stały się one w XX wieku: Brzezinka (1951), Brzęczkowice, Krasowy, 

                         Kosztowy, Wesoła (1975) i Dziećkowice (1976).

                                                                    *********

                                                         Znaczki pocztowe

                                              Królestwo Prus

                                                                         1850-1867

                                                                             ****

                                                            Związek Północnoniemiecki

                                                                         1868-1871

                                                                                ****

                                                                           Niemcy

                                                                 1872-1920, 1939-1945

 

                                                                


                                                                         **********
                                                                        Plebiscytowe

                                                                          1920-1922                                                                                ****

                                                                 Znaczki polskie

                                                                        1922-1939, 1945

 


                                                                           *******Jejkowice

                                                      Gmina Jejkowice 

             - gmina wiejska  położona w województwie śląskim, w powiecie rybnickim.

                                                            na  zachód od Rybnika

                                     

                                Gmina ta jest najmniejszą terytorialnie gminą wiejską w Polsce.

                                                          Powierzchnia - 7,59 km²

                                                                       Herb gminy

                                       potwierdzony w statucie gminy w 2016 r

                                  przedstawia złotą, okutą radlicę kopaczki na błękitnej tarczy.

                                          Nawiązanie do godła z pieczęci gminnej  z XVIII w.

                                            znany z odcisku na dokumencie   z 1835 r

                                              Używane też na pieczęci gminnej w 1921 r

                                                           *****

                                     Pierwsze znane zapisy o wsi pochodzą z XIII w.(1278)

                                         Osada była częścią księstwa Raciborskiego. 

                                       Następnie księstwa opolsko-raciborskiego.

                                         od 1327 roku został lennem korony czeskiej

                                        Od 1526 roku Habsburgów austriackich. 

                                               w   Rybnickim Państwie Stanowym

                                                 Od   1740 roku  w granicach Prus.

                                      Od 1818 do Jejkowice są częścią powiatu rybnickiego. 

                                               ( Jeykowitz  , Jeykowitz in Oberschlesien)
                    

                                              Od VII.1922 w granicach Polski  (woj. śląskie)

                                                    1939-  1945 okupacja niemiecka

 


                    1943 - połaczenie gmin Jeykowitz i Seibersdorf  w gminę Jeykowitz

 

                                              1950-1998 w woj. katowickim

                                                 

                                                     do 1975 w powiecie rybnickim

                               Po utworzeniu gminy Gaszowice  (1973) Jejkowice weszły w jej skład.

                                              Od 1 stycznia 1993 Jejkowice są osobną gminą. 

                                          Od 1 I.1999   w woj. śląskim, w pow. rybnickim

                                                                            ******

                                                        

                                                                            *********

                     

Zabrze

        – miasto w Polsce na prawach powiatu położone w województwie śląskim, na 

                                  Wyżynie Śląskiej, nad rzekami Kłodnicą i Bytomką.

                Leży na Górnym Śląsku w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP)

                    Miasto sąsiaduje z miastami Bytom, Gliwice i Ruda Śląska oraz powiatem 

                                          gliwickim i tarnogórskim

                                                                  Powierzchnia-80,40 km²

                                                                        Herb miasta

                                                       wersja  przyjęta 11 czerwca 2012 r

przedstawia trzy czerwone murowane wieże z blankami i niebieskie koło zębate wspierające się na środkowej wieży.

Ceglane wieże nawiązują do charakterystycznej architektury miasta (Zabrze bywa nazywane miastem ceglanych wież). Koło zębate nawiązuje do przemysłowego charakteru miasta. 

                                                                              Flaga


                                                                    Poprzednie herby

    

                                                                         1990-2012

 
1950-1990
(oficjalnie od 23.II. 1960 )
 
Herb miasta Hindenburg
 
                                                                Od 17.V.1927- 5.III.1948


                                                                                 ****

                                               1295–1305  pierwsza wzmianka o Zabrzu

                    miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Sabors oraz Sadbre.

               Polska nazwa Zabrze, używana była również w języku niemieckim w formach 

                                 Zabrze oraz Klein Zabrze

                                         Od 1742 r  pod panowaniem pruskim

 1743 – utworzenie powiatu bytomskiego. W jego skład weszły: Biskupice, Grzybowice, Makoszowy, Mikulczyce, Rokitnica, Zaborze i Zabrze wraz z istniejącymi w tym czasie koloniami i przysiółkami

                           27 marca 1873 utworzenie powiatu zabrskiego (Kreis Zabrze)

 Zabrze stało się siedzibą powiatu, obejmując gminy: Zabrze, Małe Zabrze, wieś Dorotę, Zaborze, Biskupice, Rudę, Bielszowice, Kończyce, Pawłów, Sośnicę, Makoszowi, Paniowy, Paniówki, 

Chudów i Bujaków.


 

        1905 – połączenie gmin Stare Zabrze, Małe Zabrze i Dorota w jedną gminę Zabrze

       21 lutego 1915 roku zmieniono niemiecką nazwę miejscowości z Zabrze na Hindenburg

                          aby upamiętnić marszałka Paula von Hindenburga (1847-1934)

                                     Od 1918 r. pełna nazwa to Hindenburg O.S. (Oberschlesien)

                                     1 października 1922 r. Zabrze uzyskało prawa miejskie

                                                                     Hindenburg O.S.

                             Po plebiscycie, decyzją Rady Ambasadorów z dnia 20 października 1921

                                      - teren dzisiejszego miasta został przedzielony granicą.  

                                                    Gminy  (5) które przypadły Niemcom                                                

              Biskupice (Biskupitz), Maciejów (Mathesdorf), Sośnica (Sosnitza), Zaborze (Zaborze)

                                                     i Zabrze (Hindenburg O.S.);

  9 gmin – otrzymała Polska : Bielszowice (Bielschowitz), Bujaków (Bujakow), Chudów (Chudow), Kończyce (Kunzendorf), Makoszowy (Makoschau), Paniowy (Groß Paniow), Paniówki (Klein Paniow), Pawłów (Paulsdorf) i Ruda (Ruda); 

                                                

 

           Z obszaru tego, a także z przypadłego Polsce skrawka powiatu toszecko-gliwickiego

                 (Gierałtowice i Przyszowice), utworzono 22 czerwca 1922 powiat rudzki

 

                              19 marca 1945 – przejęcie miasta przez administrację polską

                               19 maja 1946 – przywrócenie nazwy sprzed 1915 r

          17 marca 1951– włączenie w granice Zabrza miejscowości Grzybowice, Mikulczyce, 

                                          Rokitnica, Kończyce, Makoszowy i Pawłów

                 


                                     1.I.1999-  miasto na prawach powiatu w woj. śląskim

                                                                         ******

                                                                Dzielnice

                                                                       Mikulczyce

                                                               niem. Mikultschütz 

                                                          – dzielnica miasta Zabrze

                                           Do 1951 roku siedziba gminy wiejskiej Mikulczyce

                                                                            ********

                                                           Znaczki pocztowe

                                             Królestwo Prus

                                                                        1850-1867

                                                                  stempel z numerem 1736.

                                                                           ******

                                      Związek Północnoniemiecki

                                                1868-1871


                                                    Niemcy

                                              1872-1920,1922-1945


                      

                                                         Plebiscytowe

                                                                                1920-1922

 

     


         


                                                       *****

                                              Znaczki polskie 

                                                                              od 1945 r


 


 
 
 

 

 
 
 
   ******
 
 
 
9 września 1967 
w Zabrzu  prezydent Francji Charles de Gaulle wypowiedział pamiętne słowa 
:„Niech żyje Zabrze! Najbardziej śląskie ze wszystkich śląskich miast, czyli najbardziej polskie
 ze wszystkich polskich miast!”
 

Podczas pobytu na Górnym Śląsku Charles de Gaulle odwiedził między innymi Bieruń i Katowice, a główne przemówienie wygłosił w Zabrzu. Wizyta w regionie stanowiła dla prezydenta Republiki Francuskiej podróż sentymentalną do miejsc, które po raz pierwszy miał możność zobaczyć blisko pół wieku wcześniej. W trakcie przygotowań do plebiscytu na Górnym Śląsku w 1921 roku o bezpieczny przebieg wydarzeń troszczyli się między innymi żołnierze francuscy, wśród których znajdował się także młody kapitan de Gaulle. 

 


                                                                             *****